Bohoslužba ke svátku sv. Jana Křtitele

Úvod

Píseň: 473 Vezmi, Pane, život můj

Modlitba

Čtení: J 3:25-28 Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: „Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu.“ Jan odpověděl: „Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.

Píseň: 455 Vy v Boží jméno pokřtění

Základ kázání: Lk 1:57-66.80 Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“ Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním. Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.

Sestry a bratří, dnes slavíme svátek sv. Jana Křtitele. Ale musíme si na počátku říci, že v Písmu je většinou vysledovatelná nějaká cesta, nějaká tradice, řetěz událostí nebo řetěz proroctví. A to se týká i Jana.
Jeruzalémský kněz Zachariáš měl zrovna službu v Chrámu a zjevil se mu anděl. To se asi nestává každý den. Ale kromě zázraků, čím, kým je Jan Křtitel dnes?
Jan Křtitel je znám nejvíce svou službou a ta mnohé lidi také inspirovala a čteme o tom i ve Skutcích apoštolů. Po církvi působili i učedníci Jana Křtitele stejně jako učedníci a následovníci Pána Ježíše. Apoštol Pavel pak káže na místech, kde znali jen křest Janův. Křest na pokání a odpuštění hříchů je jistě dobrá věc, ale Pán Ježíš ve velkém poslání mluví o křtu a vyučování všeho, co kázal.
Z čeho Jan Křtitel vycházel? Židovství zná rituální omývání – mikve. 1968 objevena v Praze z počátku 16. století v Pinkasově synagoze, zažil ji tedy asi i rabi Löw. Jak vypadá: Obdélník, 130 cm hloubka a protékající voda. Dnes zpřístupněna v rámci prohlídky.
Zpátky k Janovi. Podle jednoho evangelijního příběhu se na nějaký čas ocitl ve vězení, když kritizoval krále Heroda. A ve vězení se asi dozvěděl o službě Pána Ježíše a ptá se, posílá vzkaz: „Jsi ten, kdo má přijít, nebo máme čekat jiného?“
Jan sám kromě křtů také kázal. A měl velký dosah, na poušť za ním šlo na kázání spousta lidí, komu z nás se to dnes podaří, a to jsme ve městě … A Jan křtí na odpuštění hříchů, i to vypadá sympaticky, ale sám hovoří o tom, že za ním jde někdo větší. V Matoušově evangeliu se sám musí ptát, kdo je Ježíš, dokonce to po někom nechá vzkazovat z vězení, protože král Herodes se ho bál jako mocného proroka. U Marka tento Jan říká, že přichází právě Ježíš a on sám že křtí vodou jen jaksi provizorně. U Lukáše přicházejí učedníci Jana Křtitele za Ježíšem, aby si porovnali, kdo co káže a kdo co dělá. A u Jana už Jan cestou jen tak skoro mimochodem, když spatří Pána Ježíše říká: Hle, Beránek Boží.
Co tedy znamenal ten křest? Rituální omývání na odpuštění hříchů, dříve (a dodnes u mandejců) možný opakovaně. Jan mluví o záchraně. Pán Ježíš byl sám pokřtěn, aby nám ukázal cestu jako pravý člověk. A Jan už předtím postavil ty důležité základní kameny: křest a kázání. Možná také proto si lidé mysleli, když Pán Ježíš začal kázat, že Jan Křtitel vstal z mrtvých.
A čím nás může Jan Křtitel inspirovat? Nemáme se bát jít i na poušť. Nemáme se bát, když se na poušti ocitneme. I tam se o nás Pán Bůh postará a i tam si nás najdou lidé, kteří slyší Boží Slovo, dává jim to smysl a my se nemusíme bát, že se ztratíme.

Píseň: Sv 318 Vinný kmen

Přímluvy: (Prosíme tě, vyslyš nás.)

M O D L I T B A P Á N Ě

Slovo poslání: Hospodinovo jméno je pevnou věží, spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Př 18:10 B21

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Závěrečná píseň: 702 Mír na zemi daruj nám