Bohoslužby dne 1. 11. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Responsoriální žalm: 121
Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Modlitba

Responsoriální žalm: 122
Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.
Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“
Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Kázání: Milé sestry, bratři, přátelé, v tuto dobu, kdy se opět nemůžeme potkávat naživo v kostele, nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem, i když je rozlil někdo jiný.

Pozvedám své oči k horám: odkud mi přijde pomoc? Proč zrovna k horám? Taky Izaiáš 52:7 říká: Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje.“ Na horách také docházelo ke zjevení prorokům, před tím Mojžíšovi, ty kamenné desky pak musel táhnout s sebou, a ne nadarmo jsme v Žižkově domě, abychom si připomněli, že i v husitské době se pořádala různá shromáždění pod širým nebem právě na horách a kopcích, protože se většinou očekávalo vytržení, konec světa, příchod Božího království, … a co my teď v dnešní době? Jistě se máme chránit před falešnými proroky i lidmi strašícími z různých stran. Jedí můj lid jako chléb, říká žalmista na jiném místě (Ž 53:5). A tak nemá smysl se vzájemně užírat pochybnostmi nebo vzájemnými obviněními, na to je čas příliš drahý. Vykupujte čas, říká kniha Kazatel. A zároveň se z moudrosti krále Šalomouna v téže knize dočteme: to, že člověk jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. (Kaz 3:13) Tedy soustřeďme se na to, co je skutečně podstatné a dobré, klidně nečtěme všechny denní zprávy, pěstujme dobro v maličkostech. A pak si po nějaké době jistě řekneme: Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. V jeho branách najdeme pokoj, modlí se žalmista. Brány či dveře našeho kostela jsou sice zavřené bohoslužby, ale tu se právě ukáže podobná situace jako v Božím lidu Starého Zákona, kdy v různých obdobích buď neměli Chrám nebo byl Chrám zbořen nebo se právě stavěl a teď od roku 70 v Jeruzalémě stojí jen jedna jeho zeď … a přesto byl a je Hospodin se svým lidem.

A tak když nyní slyšíme, vidíme a čteme Slovo Boží na dálku, můžeme si připomenout tu anekdotu, kdy ďábel říká Pánu Bohu: „Zavřel jsem ti kostely.“ Pán Bůh mu odpovídá: „Ale já jsem otevřel jeden v každém domě.“ O to prosme. Amen.

Modlitba

Ohlášky: V pondělí byl Otevřený kostel s návštěvou. Ve čtvrtek si k nám lidé také našli cestu. V sobotu byl Den reformace, mysleme na to, jak můžeme stále měnit a vylepšovat život církve, společenství kolem Pána Ježíše. Dnes od 18 hodin je kostel otevřen pro modlitbu. Stejně tak příští týden v pravidelné časy, v pondělí a čtvrtek od 16 hodin.

Přímluvy, modlitba Páně

Slovo poslání

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …