Bohoslužby dne 15. 11.

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Modlitba s vyznáním vin

Čtení: 2Kr 22:1-2 Jóšijášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenatřicet let. Jeho matka se jmenovala Jedída; byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo.

Modlitba: Žalm 136

Kázání: 2Pa 34:1-2.8-33
Jóšijášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenatřicet let. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. V osmém roce svého kralování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida a ve dvanáctém roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. -
V osmnáctém roce svého kralování, když očistil zemi i dům, poslal Šáfana, syna Asaljášova, Maasejáše, velitele města, a kancléře Jóacha, syna Jóachazova, aby opravili dům Hospodina, jeho Boha. Přišli k veleknězi Chilkijášovi, aby mu odevzdali stříbro, které bylo doneseno do Božího domu, které lévijci, strážci prahu, vybrali od kmene Manasesova a Efrajimova, ode všech, kdo zůstali z Izraele, a od celého Judy a Benjamína i od obyvatelů Jeruzaléma. Ti je vydali těm, kdo pracovali jako dohlížitelé v Hospodinově domě, aby je vydávali dělníkům, kteří pracovali při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu. Dávali je řemeslníkům a stavebním dělníkům k nákupu tesaného kamene a dřeva k vazbám a trámům budov, které judští králové nechali zpustnout. Muži konali dílo poctivě. Nad nimi byli dohlížiteli Jachat a Obadjáš, lévijci z Meraríovců, dále Zekarjáš a Mešulám z Kehatovců, aby je řídili. Všichni lévijci uměli hrát na hudební nástroje. Nad nosiči a těmi, kdo řídili všechny dělníky při různých pracích, byli lévijští písaři, dozorci a vrátní. Když se vynášelo stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu, nalezl kněz Chilkijáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Chilkijáš ohlásil písaři Šáfanovi: „Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona.“ Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi. Šáfan knihu přinesl králi a podal králi o tom hlášení: „Tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě, vyzvedli a vydali dohlížitelům a dělníkům.“ Dále písař Šáfan králi oznámil: „Kněz Chilkijáš mi předal knihu.“ A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho. Potom král přikázal Chilkijášovi a Achíkamovi, synu Šáfanovu, Abdónovi, synu Míkovu, písaři Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníku: „Jděte se dotázat Hospodina ohledně mne i lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je na nás vylito velké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v této knize napsáno.“ Chilkijáš s těmi, kdo byli u krále, se odebral k prorokyni Chuldě, manželce Šalúma, syna Tokhata, syna Chasrova, strážce rouch. Bydlela v Jeruzalémě v Novém Městě. Mluvili s ní o těch věcech. Odvětila jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Vyřiďte muži, který vás ke mně poslal: Toto praví Hospodin: ‚Hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele, podle všech kleteb zapsaných v té knize, kterou četli před judským králem. Protože mě opustili a jiným bohům pálili kadidlo, a tak mě uráželi vším tím, co svýma rukama udělali, vylilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasne. A králi judskému, který vás poslal dotázat se Hospodina, vyřiďte: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pokud jde o slova, která jsi slyšel: Protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Bohem, když jsi uslyšel, co mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, protože ses přede mnou pokořil a roztrhl jsi své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův. Proto tě připojím k tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo a na jeho obyvatele.‘“ I podali toto hlášení králi. Král obeslal a shromáždil všechny starší z Judy a z Jeruzaléma. Potom vystoupil král do Hospodinova domu i všichni judští muži a obyvatelé Jeruzaléma, kněží a lévijci, veškerý lid, velcí i malí. I předčítal jim všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Zavázal k tomu všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi. Obyvatelé Jeruzaléma tedy jednali podle smlouvy Boha, Boha svých otců. Jóšijáš odstranil všechny ohavnosti ze všech zemí, které patřily Izraelcům. Nařídil všem, kdo byli v Izraeli, aby sloužili Hospodinu, svému Bohu. Neodchýlili se od Hospodina, Boha svých otců, po všechny jeho dny.

Milé sestry a milí bratří,

zase se setkáváme v situaci, kterou jsme si sami nevybrali, ale aspoň můžeme pozvat někoho, kdo nemá internet. Nebo si najdeme i jinou cestu, jako jsou ekumenicky střídané bohoslužby v televizi. Navzdory všemu tomu, co se nám nelíbí a na co buď nadáváme nebo si vyprávíme vtipy, myslím si, že je to dobrá věc, která by kdysi nebyla vůbec myslitelná. A nechme na práci Božímu Duchu, koho osloví právě tyto bohoslužby. Pokud někdo sleduje i naše, jsme za to jistě rádi. A jak jsem možná už některým z vás zmínil, nejlepší výběr textů a témat pro takovou dobu nám poskytne a poskytuje kniha Žalmů. To jsou zpěvy, modlitby, rozhovory s Bohem, každý si můžeme najít ten svůj způsob. A ti autoři žalmů prostě pověděli Pánu Bohu to, co měli na srdci. Ovšem co nás čeká dnes? Četli jsme starozákonní zprávu o tom, že byla nalezena kniha Zákona. Představme si to asi tak, jako bychom měli jeden jediný exemplář Bible – a ten by se na nějakou dobu ztratil. (A nedala by se najednou najít ani na internetu a podobně.) Kdo znáte vyprávění třeba bratra Milana Satkeho nebo bratra Marvána, jistě tak nebo i z vlastní zkušenosti víte, jak se k nám pašovaly Bible. Schované třeba v balících vlny na pletení z Anglie. – Ale v našem starozákonním příběhu neměli najednou Bibli vůbec! O to důležitější to bylo, že šlo o Zákon, Tóru, přikázání, která alespoň kněží nejvíce potřebovali. Podobná situace byla v případě vězněných farářů za války nebo za minulého režimu. Prostě – nemáme Bibli! A teď se najednou najde, nebo se objeví nějaký opis – a tu je to významné nejen pro nás jako sbor a církev, ale třeba i pro ty, kdo si pro Bible od misionářů přijdou do kostela. A tak my můžeme objevovat Bibli takto stále znovu. Co je základem takové duchovní obnovy? Ve Starém Zákoně najdeme obnovu chrámu. Což dnes znamená kostel, ale každý z nás nese i chrám Ducha, to naše tělo. Také způsob, jak chválit Pána, stojíme před ním jako stvoření lidé. A neseme jeho Ducha.

Našli knihu Zákona …
A bylo to za doby koketování s jinými modlami. Jinými bůžky. V čase, do kterého zasahuje náš biblický oddíl, král Jóšijáš provedl, řekněme, náboženskou reformu. (Jinak, pro pořádek, Hospodin není rasista, povolával a povolává různé národy kromě izraelského, nevadí ani jiná kultura, problém je jen v uctívání jiných bohů. To jen tak pro pořádek.)
Takže co my dneska? Můžeme „znovu najít Bibli“. Říkám můžeme, to není příkaz.

Ale v této situaci, kdy jsme delší dobu (už i s jistou zkušeností) a teď každý den, pokud aspoň trochu sledujeme televizi, rádio nebo internet, ženou se na nás různé zprávy a o co hůře že protichůdné. Ale namísto aby v nás zasévaly strach, podívejme se na to, kde a v čem můžeme najít jistotu. A to není jen příkaz, který si máte odnést z tohoto kázání, vůbec ne. To má platit pro nás všechny. Ztratila se a našla se kniha Zákona, jediný exemplář Bible. Představme si to: Ty události byly zapsány pro nás, abychom si dokázali dnes představit, kdy z misijních kalendářů bych mohl stavět v kostele babylonskou věž, že jde o to seznámení se s Božím Slovem právě v této době. A prosím pěkně, nejde o jakýsi intelektuální úkol, jde o Slovo života, jak říká apoštol Jan (1J 1:1). A začali jsme příběhem stvoření: I viděl Hospodin, že je to dobré, ozývá se každý den.

To jsme měli Písmo a v protikladu strach a jistotu.

Další z věcí, která naplňuje ten chrám, je modlitba. Kázání o modlitbách byly prosloveny stovky, proto jen zmíním, že pro osobní modlitby je kostel otevřen i za současného stavu.
Nalezla se kniha Zákona a to dává možnost čtení. Společenství. Mnohá společná čtení jsou třeba přes internet. Další věcí je modlitba pokání. Se svými hříchy předstupujeme před Pána Boha. Společná modlitba, třeba i řetězová modlitba, modlitba po telefonu, to všechno jsou způsoby a formy, které jsou možné. Z toho také vyplývá svědectví, které můžeme využít pro pozdější dobu. Svědectví o naději. Svědectví o víře. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. (2Tim 1:7) – A komu by se zdálo, že se omezujeme jen na technické detaily a zabezpečení církve a sboru, následuje otázka: A kde je dnes Boží Království? U Lk 17:21 říká Pán Ježíš: „Království Boží je mezi vámi“. To znamená i všude tam, kde se teď nacházíme a můžeme se posilovat. Třeba tím, že objevíme tu ztracenou či zapomenutou Bibli.

Modlitba: Pane Bože, děkujeme za Tvé Písmo a prosíme, abys nás vedl a opatroval právě proti strachu. Pod Tvou ochranu se svěřujeme a prosíme o naději i k modlitbě i k písni. Amen.

Ohlášky: Pravidelný program zůstává v neděli od 18 hodin a v pondělí a čtvrtek od 16 hodin. Kromě toho můžete zavolat faráři na mobil: 773 285 190

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. (2Tim 1:7)

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …