Bohoslužby dne 22. 11., neděle Krista Krále

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň 161

Modlitba s vyznáním vin

1. čtení: Ž 119:74 Ti, kdo se tě bojí, spatří mě a budou se radovat, neboť čekám na tvé slovo.

Kázání: Zj 22:17.20 A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. - Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

Kázání: Jedu tak v době studií autobusem a za sebou slyším útržek rozhovoru: „Já se třeba takhle jednou začetl do novozákonních Žalmů, co někdo nechal v metru a zjistil jsem, že Ježíš byl dost dobrej černokněžník.“

Teď si na první dobrou řeknete, že přece žalmy jsou ve Starém Zákoně a Pán Ježíš v Novém Zákoně. Ale to milý spolucestující asi někde našel takzvanou gedeonku, která obsahuje v širší verzi Nový Zákon i knihu Žalmů, takže zas tak moc daleko od pravdy nebyl. Ale přivedlo mě to na dvě otázky: Vyskytuje se Pán Ježíš v žalmech? A existují skutečně nějaké novozákonní žalmy?

V poslední době jsme probírali žalmy, až jsme vybočili kázáním o chrámu. Můžeme se tedy podívat, kde se Pán Ježíš vyskytuje v žalmech. A existují nějaké ty novozákonní žalmy?

Mariino kantikum, zpěvy andělů, které slyšeli pastýři, chvalozpěv ve Večeřadle. Tak víme, že i Pán Ježíš uměl zpívat. A potom? Chvalozpěv na Krista ve Fp. Zjevení.

A pomalu se přesuneme do Starého Zákona, a to nejlépe citací Lk 24:44, kde Pán Ježíš říká: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“

Takže kde se Pán Ježíš vyskytuje v těch žalmech?

Tak třeba hned 1. žalm:
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. (Ž 1:1-3)

Ve 2. žalmu se dozvíme něco o Pánu Ježíši a Božím Království:
„Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. (Ž 2:6-7)

Žalm 18:51 hovoří o tom, jak Pán Ježíš vítězí v našich životech: Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi, a jeho potomstvu navěky!

Ž 20:10 hovoří také o záchraně: „Hospodine, pomoz!“ Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.

22. žalm, tato paradoxní slova se modlil Pán Ježíš na kříži: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Ž 22:2) – zde je ale důležité, že Ježíš věděl, ke komu volat. A to je poselství tohoto žalmu. I když se mu mnozí posmívali, jak říká žalm 41:6 - Nepřátelé o mně škodolibě mluví: „Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“ Nebo žalm 42:11 si stýská: Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Avšak Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Žalm 34:23 nám takto ukazuje na Velikonoční neděli. Na vzkříšení.

Pak přichází žalm 45, který je skoro jako oslavná báseň: Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná! Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností, se zdarem důstojně do boje vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň. (Ž 45:3-5)

Ž 45:18 Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.

O tom, co znamená oběť Pána Ježíše, hovoří žalm 49:8-10: Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy.

Za Izrael se žalmista modlí: Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Bůh změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje. (Ž 53:7)

Ž 65:5 hovoří o daru víry: Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.
Pak celý žalm 72, který hovoří o úctě všech národů ke královskému synu.

Ž 89 mluví o králi Davidovi, o tom, jak se bude modlit: On mě bude vzývat: ‚Tys můj Otec, můj Bůh, moje spásná skála,‘ a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. (Ž 89:7-8) Tak, že to všichni poznají a zapamatují si to. A podívejte se i dnes, o Ježíši ví snad každý. Jen je dost podstatný rozdíl v tom, jak se k němu staví. 52. verš říká: Tvoji nepřátelé, Hospodine, potupili, potupili každou stopu po tvém pomazaném! – a hle, máme tu Velikonoce, kdy Pán Ježíš je najednou vysmíván a potupen slovně i fyzicky. A že jeho oběť měla nějaký smysl, nacházíme v Ž 93:5 pravdivost Bible i chrám: Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!
Žalm 98:9 říká: Vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. A třeba podle podobenství o posledním soudu je ta konečná moc dána právě Pánu Ježíši. A o jeho vládě pokračuje žalm 99: Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Silou Krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády; právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš. (v. 2.4)

Výslovně pak o Pánu Ježíši mluví 110. žalm: Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ Asi žádnému člověku by Hospodin nenabídl místo po své pravici; žalm tak hovoří o Pánu Ježíši.

Žalm 132:17 Zde dám pučet Davidovu rohu, svému pomazanému budu pečovat o planoucí světlo. Kdo má ve Starém Zákoně roh/rohy, má moc. A tak se Boží moc ukázala v Pánu Ježíši, i když jiným způsobem, než lidé prvně očekávali. A o tom je víra. Přesně jak říká Žalm 138:8 - Hospodin za mě dokončí zápas. Tedy ne že bychom nemuseli nic dělat, ale Boží milosrdenství je silnější než lidé. Než jejich skutky i jejich zloba.

A tak jsme prošli knihu Žalmů, nejsme však na konci. Ani přečíst celou Bibli nestačí. Hledejme Pána Ježíše. Lze to pod rouškou a dá se najít i doma. To říkám proto, abychom doma nemalomyslněli. - I za to se modleme.

Modlitba

Ohlášky: Pravidelný program zůstává v neděli od 18 hodin a v pondělí a čtvrtek od 16 hodin. Kromě toho můžete zavolat faráři na mobil.

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Ž 15 Kdo, Hospodine, ve Tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na Tvé svaté hoře?
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce,
kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha,
kdo pohrdá těmi, kdo zasluhují zavržení, ctitelů Hospodina však váží si,
kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil,
kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit.
Kdo takto jedná ,nikdy nezakolísá.

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Píseň 483