Bohoslužby 4. adventní neděle

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 272 Jak vítati mám tebe

Modlitba

1. čtení: Da 2:19-23a. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Daniel dobrořečil Bohu nebes. Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu.

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Kázání: Lk 1:26-58 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní.

Kázání: Sestry a bratří, dnešní kázání vzniká na základě debaty o Marii minulou neděli ještě po kostele. Stáli jsme v kanceláři mezi dveřmi a zaníceně jsme diskutovali. A pak jsem ještě v sobotu večer slyšel názor, že vše už bylo vymyšleno a že není docela dobře možné vůbec chtít kázat něco nového.

Nejprve tušíme Jana Křtitele, o půl roku staršího než Pán Ježíš. A Janova matka Alžběta pronáší jakousi oslavnou řeč, která se pak stala součástí tradice. Stejně jako Maria, když posel Boží (anděl) oznamuje ty úplně první Vánoce.

„Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ To jsme asi někdy slyšeli … a o Marii na více místech čteme, že Boží poselství uchovávala v srdci a o těch slovech uvažovala. Také nám jde často hlavou, co nám řekli druzí, jak to mysleli, něco se nás různě i dotkne … v tom zde máme ty svědkyně víry, Marii a Alžbětu.

A v čem může být pro nás dnešní Slovo nové?

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Kdo by to dokázal, zejména v takové situaci? A týká se nás to? Někdy nevíme, co dělat sami se sebou, a to k tomu ani nemusíme být v očekávání. Máme takovou sílu? – Odpovězme si otázkou: Co že to říká Maria? „Jsem služebnice Páně.“ Jsem služebník Páně. To si máme říct každý z nás. Už jsem tu nejednou vzpomínal Martina Luthera, který si v těžkých chvílích opakoval: „Jsem pokřtěn. Jsem pokřtěn.“

Maria se pak brzy poté vydává na cestu za Alžbětou a v Bibli čteme, že vysoko do hor. Nevíme, proč tam jde sama, nevíme, zda jede na oslu, či jde pěšky; vešla do domu Zachariášova a Alžběta odpovídá dalším vyznáním víry: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Některé ty věty známe jako modlitby, i když jich my jako evangelíci při bohoslužbě neužíváme. Ale co v nich slyšíme? Chválu Boží. Maria o sobě říká, že je služebnice. A další Mariina slova, takzvané Mariino kantikum, jsou vlastně předvánočním vyznáním víry: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. To, že je Panna Maria blahoslavená tedy znamená, že s ní Pán Bůh měl zvláštní záměr. – Mariina modlitba pak pokračuje oslavou Pána Boha, je to vlastně žalm. A co nám Maria říká dnes? Totéž co na svatbě v Káni Galilejské: Ukazuje na Pána Ježíše a říká: „Učiňte, cokoli vám nařídí.“ (J 2:5) A nejenom co nařídí, ale přináší radost.

Modlitba

Píseň: Sv 133 Vánoční

Ohlášky: Pravidelný program zůstává v neděli od 18 hodin a v pondělí a čtvrtek od 16 hodin. (A to i tento vánoční čtvrtek, pokud budete mít zájem.) Na Boží hod Vánoční je bohoslužba v 9 hodin, první neděli po Vánocích také v 9 hodin. Děkujeme br. Josefu Kráčmarovi za další dodávku dřeva. Nabízíme objednávky: Visací kalendář, Na každý den a Evangelický kalendář. Rovněž nabízíme hesla jednoty bratrské, která přivezl Dan Freitinger přímo z Prahy.

Přímluvy + MP

Slovo na cestu:

Požehnání

Píseň: 489