Vánoční kázání: Postavy při narození Páně

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 273 Zvedněte, brány, svrchků svých

Modlitba

1. čtení: Iz 1:1.3.27
Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Sijón bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.

Píseň: 281 Narodil se Kristus Pán

Kázání: Lk 2:1-20

Video z kázání

Modlitba

Píseň: 655 Tichá noc

Přímluvy, modlitba Páně

Slovo na cestu

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Píseň: 307 To pastýřům když na horách