3. 1., neděle nového roku

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 654 Syn Boží se nám narodil

Modlitba

1. čtení: Ž 100 k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

Píseň: 284 Jakož o tom proroci

2. čtení: Lk 2:41-52 Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

Píseň: 455 Vy v jméno Boží pokřtění

Kázání: 1J 5:11-13 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

Kázání: Milé sestry, milí bratří, při přípravě kázání se mi vybavil jeden vikářský seminář, kde jsme probírali různé motivace ke křtu. A na nás je, když jako křesťané vydáváme svědectví o víře a o Pánu Ježíši toto svědectví se týká také otázek a odpovědí o křtu. A tak můžeme uvažovat nad tím, co bychom jako věřící odpověděli.

Křest – říká se, že je tzv. signum indelebilis, nesmazatelné znamení.

Pověrečné motivace ke křtu: Je třeba říci, že křest nepřináší automaticky štěstí; ale je zde Boží provázení. Pán Ježíš říká: "Ve světě máte soužení, ale já jsem přemohl svět." - a ve křtu tedy neseme Ježíšovo znamení.
Dokonce jsem se kdysi setkal s dotazem na možnost odekřtít. To vlastně nelze, nanejvýše se člověk k vlastnímu křtu nehlásí.

Jak nás křest provází v životě - lidi zajímají otázky o křtu - jsme-li křesťané, tedy asi provádíme ten křest a co že to všechno znamená ... to bychom modli sdílet i své zkušenosti, jak nás křest provází v životě. Třeba Martin Luther si v těžkých chvílích opakoval: "Jsem pokřtěn" - v čemž měl takovou svou životní kotvu.
Anebo ta cesta vede z druhé strany, kdy si člověk uvědomí nebo se i dodatečně dozví, že byl pokřtěn. Tu přemýšlí co s tím, a tak se třeba podruhé v životě podívá do kostela. Proto má smysl i křest dětí - kromě doprovázení v životě ze strany rodičů a kmotrů; současně se člověk může ke svému křtu vrátit; a uvažuje: Co můžu dělat s tím, že jsem pokřtěn, co to pro mě znamená? Je to vždy jistý navazovací bod, jak a proč lidi oslovit. Znamená křest i pro nás, že se do kostela podíváme?

U apoštola Jana jsme dnes četli o tom, kdo má/nemá v Synu Božím život. Jistě je tedy křest projevem víry nebo začínající víry anebo rostoucí víry – Bůh je větší než naše srdce, říká 1J 3:20. Tedy Bůh má jistě na mysli i dobré lidi, kteří nedošli ke křtu nebo zatím nedošli ke křtu. Nicméně my máme druhým lidem Krista kázat, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu, jak čteme v dopisu Timoteovi (1Tim 2:4).

Co si máme odnést domů? I když musíme být víc doma, nejsme tam sami. Jsme tam třeba i s tímto nesmazatelným znamením. Podobni jsme v tom etiopskému dvořanovi, kterého pokřtil apoštol Filip: Pak pokračoval domů do Etiopie a radoval se. Možná nás má tato doba něčemu naučit. Znovu se radovat.

Modlitba

Píseň: 281 Narodil se Kristus Pán

Přímluvy

Slovo na cestu

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Píseň: 419 Mocný Bože, při Kristovu