6. 1., Tři králové

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 654 Syn Boží se nám narodil

Kázání: Mt 2:1-12 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Kázání: Milé sestry, milí bratří, dnes máme svátek Tří králů. Ale velmi pravděpodobně to nebyli králové a neví se, jestli byli tři. A nešli za kometou, malovanou nad betlémy, ale byla to konjunkce planet.

Jiným názvem se také tento svátek nazývá Zjevení Páně, tedy přesněji zjevení pohanům, dokonce astrologům, kteří přišli podle hvězdného znamení k Mesiáši Židů i celého světa. A k čemu je to dobré? „Stejně nám nikdo nic zadarmo nedá,“ dá se čekat reakce. A za zlato, kadidlo a myrhu si nic nekoupíme, cena zlata klesá … Tak se spíše podívejme na příběhy lidí, o nichž v Bibli slyšíme o jejich obrácení či i jen letmém setkání. Takový je příběh etiopského dvořana, kterého pokřtil apoštol Filip. Pak se radoval a vracel se do své země. A už jen tradice nám řekne, že se stal zakladatelem jedné z nejstarších církví, té etiopské.

A máme zde i příběh těchto tří mágů. Dá se předpokládat, že odněkud znali židovská proroctví, třeba i některé knihy Starého Zákona. A tak tušili, že se očekává nový věk, že se očekává Mesiáš. Spojili si to s vlastními znameními, s vlastním náboženstvím, s výpočty v astronomii a astrologii. A přicházejí k Pánu Ježíši.

Klasický příběh o pastýřích známe z Vánoc. Pastýři pak asi dlouho slavili, že viděli na vlastní oči to, co jim oznámil anděl.

Podle Janova evangelia spatřil Ježíše Jan Křtitel a řekl: „Hle, Beránek Boží.“ To už je výpověď víry, ale jiné zmínky v Bibli nemáme.

Učedníci možná brali Pána Ježíše zpočátku jako zázračného proroka. Lze se tak domnívat z toho, jak čteme, že učedníci spoustu Ježíšových slov nepochopili. A až postupně docházejí k vyznání víry jako třeba „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“

A tak dívejme se kolem sebe a snažme se najít znamení. Naslouchejme lidem kolem sebe. Jinak se totiž může stát, že i ze Třech králů nám zůstane jen půvabný obrázek nebo papírový betlém, který v těchto dnech už i se stromečkem znovu uklízíme a vyhazujeme.
Důležité je, aby nám nezůstaly jen ty pomíjivé obrázky a papírový betlém, který se dá lehce uklidit.

Píseň: 297

Píseň: 489