Bohoslužby dne 21. 2., neděle 1. postní

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba.

Píseň: Zpěvník chval 74 Pojďte ke mně všichni

První čtení: Iz 20:1-2 Toho roku, v němž tartán poslaný asyrským králem Sargónem přitáhl k Ašdódu, bojoval proti němu a dobyl jej, v onen čas promluvil Hospodin skrze Izajáše, syna Amósova: „Jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou.“ On tak učinil a chodil nahý a bosý.

Píseň: Zpěvník chval 40 Do tvých starostí

Evangelium: Mk 2:22 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!“

Kázání: Sestry a bratří, vypadá to poslední dobou, že se musíme stále učit něco nového. A do této situace nám Pán Ježíš vypráví podobenství o novém vínu. Když o tom mluví, v tom prostředí, kde kázal a působil, to vypadá, jako by si nevážil tradice.

Někteří lidé se bojí přílišných novot. I my dnes si klademe otázky. A co to znamená právě teď?

Vstoupili jsme do postního období. Půst, to je samostatné téma k diskusi, zda se kdo postí, od čeho se postí, od čeho je dobré se postit – a pak zde máme svědectví Nového Zákona, kde Pán Ježíš na více místech hovoří o tom, že ten pravý půst je ten vnitřní, půst a klid v duši a mezi lidmi. Ukázalo se mi to v pondělí, kdy jsem slyšel zamyšlení plzeňského biskupa Tomáše Holuba – a hned se na internetu objevil komentář: „Nikdy nevěř fláterníkovi.“ A přesně tady se ukazuje smysl postního období: Přestaňme třeba řešit ty věci, které nás dokážou naštvat, vykolejit.

Pán Ježíš má dnes pro nás podobenství o novém vínu. V tehdejší době neměli sklo, skleněné lahve, a tak se tekutiny přechovávaly v měchu. Nové víno do nových měchů, říká Pán Ježíš, a tím se vracíme na začátek: Možná právě nyní máme větší možnost se ztišit, připravit, uklidnit.

Navzdory tomu, že některé věci nás mohou vykolejit, jako třeba když prorok Izaiáš, aby si jej lidé všimli a věnovali jeho prorockému kázání pozornost – kázal nahý!

I my máme dnes jiné možnosti. Bohoslužby vysílá také televize. I rozhlas. Dokud máme tyto veřejné možnosti, nemusíme si zoufat. A když jsme slyšeli dnes to klíčové Slovo z Bible: „Nové víno do nových měchů“ – můžeme přemýšlet o tom, co je pro nás nové, ale ne otravné; co nového nám může v tuto dobu pomoci, co nás může pozvednout, podepřít nás.

Jak my objevíme to nové víno? Teď vysílají moji kamarádi Pastoral brothers a jejich host, teolog Petr Galus, řekl, že se narodil ve věřící rodině, vystudoval teologii, … a přesto se do víry stále rodí. To znamená, a pro postní období je to dobrá výzva, slyšet slova Ježíšova: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ (Mt 18:3) A co to znamená? Může se tomu říkat obrácení, může se tomu říkat znovuzrození, naše cesta víry může mít různou podobu. A doba postu je třeba k tomu dobrá, abychom znovu objevili (to jsou ty nové měchy), co znamená víra (to je to nové víno) ne jen jako vyznání (třeba ke křtu), ale pro každý den. A nad tím můžeme i v tomto postním čase přemýšlet.

Vyznání víry

Liturgie sv. večeře Páně

Přímluvné modlitby, modlitba Páně

Ohlášky

Slovo na cestu: Př 30:9

Požehnání

Píseň: Zpěvník chval 10 Jen Bohu věř