Bohoslužby dne 7. 3., 3. neděle postní

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Dt 8:1-10
Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci – zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe.
Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, tě totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.
Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal.

Evangelium: Mk 13:32-37
O onom dni ani hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Mějte se na pozoru, buďte bdělí a modlete se, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

Kázání: Lidé, bděte! – Tento citát vám asi něco říká, já jsem kdysi ze zájmu poprosil paní v obvodní knihovně ve svém rodném Zlíně, aby mi Reportáž psanou na oprátce vypůjčila snad z již vyřazených knih. A skutečně se může zdát, že se tu jakási hra chýlí ke konci. Ale čteme evangelium ne proto, abychom se báli konce, ale abychom slyšeli o naději. Tedy, máme bdít, až Pán domu přijde. A tedy, koho očekáváme, kdo je Pán domu? A máme dostatečně otevřeno? A přijmeme každého? Víme my, v kom přijde Pán Ježíš?
V Markově evangeliu je to poslední podobenství před velikonočními událostmi, které teprve čekáme. A my celé Slovo Nového Zákona čteme proto, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (J 3:16). Hle, tady je ten opěrný bod. Ve chvílích nejistot vyhlížím s nadějí jediný pevný bod na Zemi, tvůj kříž, zpívá se ve spirituálu. Když potřebujeme něco utáhnout, obvykle se více než obyčejný hodí křížový šroubovák. Ale abychom nepředbíhali:

Víme vše, totiž že nevíme nic. Nebo nevíme alespoň žádnou konkrétní hodinu, čas, kdy má dojít k jakýmkoli změnám v tomto světě. Ale na druhou stranu nám Pán Ježíš říká, abychom byli připraveni. Neznamená to hned stavět protiatomový bunkr. Co tedy? Spíše ne malomyslnět, ale co nám říká Pán Ježíš: Bděte … a modlete se. Možná těžko nacházíme čas k modlitbě. Nebo čas by i byl, ale chybějí nám slova. Nebo odvaha. Pro tyto případy nám Pán Ježíš dal modlitbu Páně.

Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“ Bez spánku prý člověk vydrží maximálně 72 hodin. Mniši v klášteře, například benediktini, vstávají k prvním modlitbám okolo třetí ráno.

Nemluvě o různém dojíždění na ranní směnu, na kolik si musí člověk jistě nařídit budík. (Nevím, v kolik se vstává do Německa do práce.) Ale to asi evangelista nemyslel. K tomu svému bdění potřebujeme právě Pána Ježíše. To je důležitý poznatek i tam, kde bychom chtěli vše zvládnout a obsáhnout vlastními silami.

Co vám říkám, říkám všem, jsou slova Pána Ježíše. A proč to všichni neslyší, nabízí se otázka. Ale pro všechny je tu například i knihovna, muzeum, kino a divadlo a když pomineme dnešní mimořádné okolnosti, položme si otázku, kdy jsme tam naposledy byli. O to více pro nás pak platí Ježíšova výzva zde, kde jde přece o více než kulturu. V tomto světě tedy bděme, aby nás Pán nenalezl při svém příchodu spící. Tak se staň.

Vyznání víry

Přímluvné modlitby + modlitba Páně.

Ohlášky

Slovo na cestu

Požehnání