III. neděle po vzkříšení – Jubilate

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání: Ž 33:5b-6 Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.

Vstupní modlitba

Píseň: 33

První čtení: Ž 103 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Píseň: Celým srdcem 66 Dobrořeč duše má

Druhé čtení: svědectví

Píseň: 452 Za dar Slova, Bože milý

Třetí čtení: Da 3:17-18 „Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“

Milé sestry a milí bratří,
mistr Jan Hus odvolal, poslechl maršálka Hoppeho z Pappenheimu, otepi z hranice byly odstraněny, mistr odvázán od kůlu a po navrácení práv byl odvezen zpět do Prahy, kde mohl opět kázat u sv. Havla. – Tak konec alternativní historie, vysvětlím: Při našem nedělním setkání mi přišlo na mysl kázání o odvaze a moudrosti víry. Kdy nám pomůže moudrost a kdy odvaha. Kdy je namístě odvaha víry, jako když mistr Jan Hus vydal vlastní svědectví ve formě své obhajoby a skoro malého kázání, jak nám je zaznamenal Petr z Mladoňovic. A četli jsme k tomu z Bible i vyznání Daniele a jeho přátel v babylonském zajetí. Jako se to totiž stalo už několikrát, inspirace k tomuto kázání přišla při našem vzájemném rozhovoru minulou neděli. A co může být lepšího než sbor v dialogu, ve svědectví víry, … Tak jsem se pokusil to téma zpracovat.

Žalmista vydává svědectví o tom, jaký je Pán Bůh. Je to vlastně vyznání víry. Je to vyznání o tom, že Pán Bůh nás zná, ví o tom, jací jsme, počítá s námi a na nás je i vydávat o tom svědectví, třeba po příkladu žalmisty. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

Podobně to slyšíme v knize Daniel, která nás provází na biblické hodině. Daniel a jeho přátelé, vydaní napospas šílenému králi, vydávají svědectví víry. A my máme jistě nějaká svědectví o mučednících víry, z historie i současnosti, možná se nedokážeme přesně vžít do jejich situace, někdy třeba ne dobře rozumíme jejich odhodlání, můžeme být rádi za to, že žijeme v míru a nesmíme se zároveň nechat z víry vykolejit a zviklat. A Pán Ježíš nám také říká, že nemáme v takovém stavu usnout. Jistě se k tomu máme posilovat dary víry, dary Ducha Svatého a zároveň vědět, že každému z nás je dáno něco jiného. A co je pro nás důležité, jako Boží stvoření a jako křesťané nejsme sériové výrobky. Pán Bůh počítá s každým z nás jednotlivě.

Rovněž i ta svědectví víry jsou nám svěřena různá. Můžeme vést spory o to, co je odvaha víry a co je naopak Pána Boha pokoušet, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. Proto apoštol Pavel píše o tom, že někomu je dána víra v Duchu Svatém. Jakoby vhled do situace, nadstavba odvahy, aby ty ostatní vedl za ruku. A jiní mají zase jiné dary. Proto nejsme ty sériové výrobky. A v textu z Daniele jsme slyšeli to vyznání víry dovedené do důsledků. I když jim změnili jméno, nezapomněl Daniel ani jeho přátelé, čí jsou. Připomnělo mi to román Most na Drině od jugoslávského spisovatele Iva Andriće: mladé chlapce odváděli turečtí dobyvatelé Bosny jako možná dvořany, možná vojáky, a rodiče jen bezmocně hleděli na to, jak možná za pár let zapomenou rodný jazyk, písně, a možná budou bojovat v cizích řadách. A tu slyšíme z Bible, že i když Nabúkadnesar změnil těmto svým dvořanům jména, nezměnil jejich srdce. To je ten příklad víry. Dokazovaný u mučedníků všech dob i dnešních časů.

A jako novozákonní křesťané máme tu pomoc Ducha Svatého. Pomoc i v jednom textu na dnešní neděli, kdy Pán Ježíš sám dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. (J 4:44) Mnozí o nás vědí, ale ne každý naslouchá rád tomu, čemu věříme. Přesto to ani tito svědkové nevzdali. Nevzdal to Daniel, nevzdal to Pán Ježíš, nevzdal to mistr Jan Hus.

Máme tedy spoustu příkladů a i my sami jsme různě duchovně vybaveni. Jako sbor tedy můžeme působit jako taková pestrobarevná deka, která obsahuje mnoho barev a zároveň dává úkryt a bezpečí podobně, jako jsme četli v žalmovém svědectví o modlitbě. Nám má v dnešní době takové svědectví sloužit k posílení naděje, že hlavní slovo zde má a bude mít někdo jiný než šílený král. A co můžeme dělat my? Nyní třeba můžeme lidi a věci našeho života, které máme na srdci, po krátké tiché chvíli sdílet v přímluvných modlitbách.

Přímluvné modlitby + modlitba Páně.

Ohlášky: Přijali jsme dopis bratra synodního seniora o chystaném novém zpěvníku. Vyjde asi v listopadu, nyní pro sbory vznikla nabídka koupě 400 Kč za kus a udělat hromadnou objednávku. Koncem roku bude aplikace pro mobilní telefony a chorálník pro varhany i kytaru. Čím dříve, tím lépe. - V týdnu proběhlo setkání v pondělí a čtvrtek a večerní společenství v neděli.
Přijali jsme dopis bratra synodního seniora o chystaném novém zpěvníku. Vyjde asi v listopadu, nyní pro sbory vznikla možnost předobjednávky.
V týdnu proběhlo setkání v pondělí a čtvrtek a večerní společenství v neděli. A jsme rádi, že si k nám najdou lidé cestu i v týdnu.

Píseň: Sv 176 Má duše Boha velebí

Slovo na cestu: Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Izaiáš 7,4

Požehnání