Kázání neděle 1. po Velikonocích, Quasimodogeniti = Bílá neděle

Vstupní Slovo: Jako novorozené děti touží po mléku, tak si žádejte nefalšované slovo Boží! 1 Pt 2:2a

Píseň: 533 Bůh náš všemohoucí

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Bože, připrav naše smysly pro přijetí tvého Slova, prosíme, očisti nás, abychom tebe mohli přijmout. Amen.

Píseň: 535 Slavné Kristovo vzkříšení

Čtení: Gn 44:18-34

Píseň: 549 Buď tobě sláva

Čtení: Gn 45:1-14

Píseň: BTS 53:1-2.4-6 Plakal strachem ve studni

Kázání: J 21:25 Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.

Píseň: 783 Přijď Království tvé

Kázání: Juda i Ježíš se obětují za nezvedené sourozence. Abychom mohli být s Otcem. Navzdory hříchu. Vstupují do nejistoty. Až se promění v cestu k pokoji.
Na konci Janova evangelia je zaznamenán jediný Ježíšův zázrak po vzkříšení, totiž takzvaný zázračný rybolov. Po neúspěšné noci na Genezaretském jezeře učedníci vidí Pána Ježíše, který se jim zjevil, a tu najednou tahají plnou síť se 153 rybami. Tolik druhů prý znala tehdejší biologie a Jan to používá jako jinotaj: Získáte celý svět. Církev svět různými cestami skutečně získala, svět však na mnoha místech zapomněl. Nejde si nevzpomenout na Jonáše, kterého jedna velká ryba pohltila, když nechtěl jít do Ninive, zde učedníci získávají z Boží milosti předtím, než se vůbec vydají vstříc velkému poslání, do celého světa, jak řekl Pán Ježíš.
Juda, Josef i Ježíš, o nichž jsme dnes z Písma četli, tak přinášejí cestu záchrany.

Je ještě mnoho jiného … - a my lidé jsme a byli jsme zvědaví, co se událo kromě toho, co čteme dnes v Bibli. Proto se od počátku lidé zajímali i o jiné tradice než podání biblické, o jiná společenství, která uchovávala spisy, jimž dnes říkáme novozákonní apokryfy. Možná si vzpomenete, že jsem kdysi měl při kázání tady na stole Páně takový kopec knih v bílém obalu. Spousta takových zvídavých spisů existuje a ty otázky si kladou tvůrci filmů, detektivek a v novinách i na internetu se ukazují rádoby objevné články, většinou o těchto takzvaně tajných evangeliích a apokalypsách, které byly nalezeny a objeveny a dešifrovány nejpozději na konci 50. let. Z detektivního žánru doporučuji knihu Páté evangelium.

Tedy ta Janova poznámka je pro nás nadějí: Je ještě mnoho jiného, co učinil Ježíš před očima učedníků, a tato znamení nejsou zapsána v této knize. Toto Slovo je nadějí i v naší zvědavosti víry: My máme Bibli takovou, jakou ji známe, je uzavřený její kánon, řeklo by se odborně, tedy nelze do Bible přidávat další spisy. Rozdíl mezi křesťany je pouze v tom, které spisy považují za součást Písma. A když slyšíme, že kromě nám známých příběhů z evangelií je ještě mnoho jiného, co učinil Ježíš, znamená to, že svědectví víry není vlastně nikdy plně ukončeno! Jistě v první církvi znali svědkové Pána Ježíše i jiné příběhy, legendy, svědectví, kterým se říkalo martyria a později testimonia, tedy svědectví a také příběhy mučedníků víry – ale ta jsou v církvi v každé době. Ve farní knihovně máme třeba takovou edici „Příběhy dosud živé“. A tak je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Je toho mnoho. Zabralo by to všechny knihovny světa.
Ale jak píše svědek Páně v listu Židům, když vyjmenovává všechny svědky víry, počínaje od starozákonních: A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. (Žd 11:39-40)

Když se nám tedy bude zdát, že Bible neodpovídá přesně na naše otázky, na naše konkrétní problémy, je tu cesta: Cesta naděje, samozřejmě podložená tím, že už svědkům života Pána Ježíše evangelista píše: Je ještě mnoho jiného, co učinil Ježíš. Církevní otcové by hledali Ježíšovy stopy už v Josefově záchraně. Ježíš zde působí již ve Starém Zákoně. Proto má smysl i Ježíšův rodokmen, jak jej máme doložen v evangeliích: Už tehdy, i před stvořením světa, jak říká evangelista Jan, tu je Pán Ježíš! Bylo to pravé světlo, které přišlo do světa. Tedy Dobro, Pravda, Světlo a Slovo nás provází, když zaznělo na kříži a zjevuje se mnoha svědkům až podnes. My jsme četli příběh Josefa a také jsme o něm zpívali. Josef si ve studni jistě nepředříkával vyznání víry, ale věřil, že Pán Bůh zasáhne do jeho příběhu. Konkrétním způsobem, je to konkrétní svědectví konkrétních lidí, kteří mají jména. To ať je naše pravá naděje. Amen.

Modlitba

Píseň: 227 Pán říká: Já jsem první i poslední

Ohlášky:

Přímluvy + modlitba Páně:

Slovo na cestu: Ex 24:12-18 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“ I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: „Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrací na ně.“ Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí. – Chce-li člověk naslouchat Hospodinu, musí občas něco opustit, své místo, svůj pokoj. A tu abych já mohl/a naslouchat Hospodinu, co mám vlastně ve skutečnosti dělat, je dobré, abych někam šel/šla. K zamyšlení nám je: Kam jdu? Zvedl/a jsem se z křesla?

Požehnání

Závěrečná píseň: 392 Ó světlo světa, Kriste náš

Vyslání

Postludium