Vánoční sborový dopis

VÁNOČNÍ DOPIS
Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Kdyni

„Narodil se vám Spasitel, radujte se!“

Anděl pastýřům řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Milé sestry a milí bratří, milí přátelé našeho sboru,
zdravíme Vás v předvánočním čase a přejeme Vám radost a pokoj. V tento čas máme jedinečnou příležitost se zastavit, prožít sváteční atmosféru? A to proč? V tento čas se zastavila i hvězda na nebi, aby se ukázalo, že se právě stalo něco zvláštního: Pán Bůh nám není jen neviditelným a vzdáleným, ale přišel k nám jako malé dítě, aby s námi žil náš život. A takovýto nový život je k radosti, k pokoji i k vděčnosti. V tom svátečním čase se proto můžeme zastavit a spolu se svými blízkými i sami v tichu domova myslet na to, za co můžeme být vděčni, totiž na to, co dostáváme jako dar. V uplynulém roce jsme možná v televizi viděli putující zástupy podobné těm pastýřům a třeba i Marii, Josefovi a nově narozenému děťátku. Zástupy putující tam, kde tuší světlo a naději. A na této cestě pro ně byl darem často hrnek teplého čaje, deka i čisté oblečení. Nic z toho náš Spasitel zezačátku neměl. Přichází k nám, abychom si uvědomili, co všechno přijímáme jako dar. Protože v této poněkud hektické době je potřebný právě ten přicházející Boží pokoj.

A my Vám vyřizujeme s touto nadějí a světlem Kristovým i pozvání k našim akcím o těchto svátcích:

24. 12., ačkoli je neděle, bohoslužba NENÍ.
25. 12. je bohoslužba v 9 hodin
1. 1. je bohoslužba v 15 hodin

Zveme Vás také na naše pravidelné akce:
Úterý 9-11 hodin Otevřený kostel (prostor otevřený k návštěvám sboru, rozhovorům s farářem, půjčování knih, modlitbám, …)
Úterý 17 hodin ekumenická biblická hodina 1x za 14 dní
Čtvrtek 16-18 hodin Otevřený kostel
Neděle 9 hodin bohoslužby

Přejete-li si návštěvu nebo jakýkoli kontakt s farářem, pokud hledáte třeba záznam o křtu svém nebo svých předků nebo máte-li jakýkoli jiný dotaz a přání, využijte jedno ze spojení uvedených níže.

Pokojný čas přeje

Lukáš Král, farář, a staršovstvo sboru
Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Dělnická 259, 34506 Kdyně
Lukáš Král, farář, telefon 773 285 190
Mail lukas.kral@eee.cz
Web http://kdyne.evangnet.cz
Facebook: Evangelický sbor Kdyně
Číslo účtu sboru: 188808801/0300