Neděle Svaté Trojice

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 401 Živý je Pán

Modlitba: Pane Bože, scházíme se zde, abychom se přesvědčili, že Ty nejsi jedním z nějaké řady bůžků a model. Tebe prosíme o dobré vedení dnes, abychom se k Tobě obrátili a Tebe poznali zase jinak. Abychom poznali, že Ty jsi mocný, a to i nad našimi starostmi, těžkostmi a břemeny, které s sebou přinášíme. Za Tvou milost Ti děkujeme, amen.

Čtení: Gn 18:1-3

Píseň: 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci

Bohoslužby dne 31. 5., neděle Svatodušní (lectio continua na Janovy listy)

Introit: Ž 119:107-108 B21 Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ mě! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč mě svým pokynům.

Apoštolský pozdrav

Píseň: 353 Aj, Pán kraluje

Modlitba

Bohoslužby dne 24. 5., neděle po Nanebevstoupení (lectio continua na Janovy listy)

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 269:1-4

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, když někdy jsme na pochybách, o co se modlit, ba na pochybách o víře, tu je dobře, že jsme zde a všichni smíme slyšet dobrou zprávu. Abychom měli zdroj radosti a pokoje. Dej nám dobře slyšet apoštolské svědectví o víře, která trvá navěky. O sílu tvou pokorně prosíme. Amen.

Nanebevstoupení Páně (lectio continua na Janovy listy)

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 161 Tebe, Bože, chválíme

Modlitba: Pane Bože, žijeme v době rychlých změn. Ale museli se s nimi vyrovnat už učedníci. Prosíme, posiluj naši víru a naději.

Píseň: 269:1-4

Čtení: 1J 3:8b Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

Píseň: 269:5-8

Milé sestry a milí bratří,

Bohoslužby dne 17. 5., neděle VI. velikonoční (lectio continua na Janovy listy)

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 161 Tebe, Bože, chválíme

Modlitba: Hospodine, přicházíme k Tobě a ještě než cokoli řekneme, ty o nás už víš všechno. Prosíme, potěšuj nás, když nám nikdo nevěří a posiluj naši víru, abychom mohli zvěstovat potěšení. Amen.

1. čtení: Gn 3:8-10

Píseň: 130

2. čtení: Žalm 130

Píseň: 394 Ó pojďte všichni ke mně

Bohoslužby dne 10. 5., neděle V. velikonoční (lectio continua na Janovy listy)

Introit: Pomoc naše i počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i Zemi, kterýž jest věrný ve svém milosrdenství a dílo svých rukou nikdy neopustí.

Apoštolský pozdrav

Píseň: 161 Tebe, Bože, chválíme

Modlitba: Pane Ježíši, prosíme, provázej nás ve světě, kde často zapomeneme na Boží lásku a necháme se přehlušit úplně jinými hlasy. Posilni nás dnes do těch chvil, kdy už ve středu nevíme, jak dál. Ukazuj nám naše nové cesty, prosíme. Amen.

Bohoslužby dne 3. 5., neděle IV. velikonoční (lectio continua na Janovy listy)

Bohoslužby dne 3. 5., neděle IV. velikonoční (lectio continua na Janovy listy)

Introit: Pán Bůh si nás takto neshromažďuje jenom proto, aby se na nás díval.

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 21 Přímluva

Modlitba: Hospodine, Tobě děkujeme za tento čas milosti. Děkujeme za Slova, která k nám přišla v různé podobě, když jsme nemohli my přijít do sboru. A prosíme Tě, dej nám nové oslovení. Pokorně prosíme. Amen

Bohoslužby neděle III. velikonoční (lectio continua na Janovy listy)

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 346 Buď Tobě sláva

Modlitba: Hospodine, dej nám poznat svou vůli, když jsi nás provedl tímto časem a můžeme se těšit na společenství. Posiluj naši víru, prosíme, abychom nezapomněli.

1. čtení: Ž 62:9

Píseň: 163 Hospodin sám národů Bůh

2. čtení: 1Pt 2:21-25

Bohoslužby neděle II. velikonoční

Introit

Apoštolský pozdrav Píseň: Sv 21 Přímluva

Modlitba: Pane Bože, přijď k nám s novým Slovem, prosíme, ať je pro nás jako silná káva nebo čerstvý čaj. Prosíme, ať uslyšíme tóny, které byly dříve přehlušeny bubny tohoto světa. O Tvé Slovo a nápoj takto prosíme, amen.

Časopis Český bratr k dispozici zdarma

V současné době si neůžeme číst aktuální číslo, které přišlo na sbory, proto máme tuto možnost na stránkách církve.
Přejeme pěkný zážitek.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS