Kázání z Noci kostelů

Přinášíme krátká kázání, která zazněla v průběhu letošní Noci kostelů na letošní text z proroka Izaiáše.

Bohoslužby dne 19. 5. 2019 ve Kdyni, 4. neděle po Velikonocích

Introit: Ž 98:1-2 Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.

Apoštolský pozdrav

200 V tvé síle, Pane Bože můj

Svátost křtu

Křestní kázání

Noc kostelů

Program Noci kostelů pro letošní rok se nachází zde.

3. neděle po Velikonocích

Introit: Ž 115

166 Pán Bůh je přítomen

2. neděle po Velikonocích

Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Žalm 20:8-9

432 Bože, vylej požehnání 1. sloka

Hospodine, děkujeme Ti za uplynulý týden, kdy jsi nás pozvedal a zachraňoval a kdekoli jsi nás provázel přes těžkosti. Dej nám zažít chvíle Tvého odpočinutí a přidej nám, prosíme, sil do dalších dní. Svým Slovem, svým Duchem, svým potěšením tam, kde často nevíme sami, jak dál. Ukaž nám i ve Slově a v písni, co je pro nás dobré a z čeho se můžeme radovat. A za to Ti také děkujeme. Amen.

1. neděle po Velikonocích: Co v Bibli není

350 Přemohl Ježíš smrti moc

1. čtení: Sk 1:1-5 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“

Velikonoční bohoslužby

... se nacházejí zde.

Bohoslužby neděle Květné

Introit

Apoštolský pozdrav

388 Aj, jak jsou blahoslaveni (nápěv V sjití tomto pravme sobě)

7. 4. 2019, neděle 5. postní (Judica)

196 Co činí Bůh, vše dobré jest

1. čtení: 1Kor 10:30-33 Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží, já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni.

Píseň: 429 Ve Tvém jménu, Pane náš

Neděle 4. postní

Píseň: 355 Kristus má v rukou celý svět

1. čtení: Žalm 103:1-4 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.

Píseň: 19 Bože náš, slávu Tvou

2. čtení: Parabible

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS