Bohoslužby dne 24. 3. 2019 ve Kdyni, neděle 3. postní, výroční sborové shromáždění

Píseň: 355 Kristus má v rukou celý svět

1. čtení: Žd 13:5b Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Píseň: Sv 344 Tvá svoboda

2. čtení: 2Tm 1:3 Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.

Píseň: 405 Kristus choť svou, církev svatou, tak zamiloval

Parabible ve Kdyni

Dnes byl naším hostem Alexandr (Saša) Flek, známý možná jako překladatel a vydavatel nového překladu tzv. Bible21.

Bohoslužby neděle 2. postní

Introit: Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin! Jr 7:7

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 387 Přímluvný zpěv

Bohoslužby neděle 1. postní

Introit: Bože, jak neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin)
Apoštolský pozdrav

Píseň: 215 Zlatá když sluneční záře se objeví

Bohoslužby dne 3. 3. 2019 ve Kdyni, neděle Quinquagesimae (50 dní do Velikonoc)

690 Soudce všeho světa, Bože

1. čtení: 1Pa 29:11n Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

Bohoslužby dne 24. 2. 2019 ve Kdyni, neděle Sexagesimae (60 dní do Velikonoc)

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

Modlitba (Martin Luther): Děkuji Ti, můj nebeský Otče, že jsi mne této noci chránil od každé úhony i nebezpečí a prosím Tě, ochraňuj mne i v tento den před hříchy i přede vším zlem, aby se Ti líbilo mé konání i můj život. Poroučím sebe, své tělo a duši i všechno do Tvých rukou. Tvůj svatý anděl ať je se mnou, aby zlý nepřítel neměl nade mnou žádnou moc.

Bohoslužby dne 17. 2. 2019 ve Kdyni, neděle Devítník

429 Ve Tvém jménu, Pane náš

Bohoslužby dne 10. 2. 2019 ve Kdyni, 5. neděle po Zjevení Páně

Introit: Ž 93
Apoštolský pozdrav
Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Pane Bože, jaké jsou Tvé plány? Ptáme se, když nerozumíme, když se ztrácíme, když nám není dobře, když cítíme něco za rohem. A tak prosíme, uklidni a potěš naše srdce, když to potřebujeme, a tak také můžeme mít radost i s druhými. Děkujeme Ti i za tento čas bohoslužby a prosíme, na místo, kde často uklízíme své zbytky, dej vstoupit svému Slovu, aby nás očistilo. Za to se modlíme. Amen.

Bohoslužby dne 3. 2. 2019 ve Kdyni, 4. neděle po Zjevení Páně

Introit: Ž 93
Apoštolský pozdrav

Píseň: 107 Slavte vždy Hospodina

Hospodine, tak zase jsme tady! Beru zpět: Znovu jsi ty uprostřed nás. I když si často myslíme, že jsme někde na konci, tu sice temnota přikrývá zemi a soumrak národy, jak říká Izaiáš, ale současně vzchází světlo. Žárovku vymyslel Edison, ale stačí, aby nám přestaly věci fungovat, když vypadne elektřina. A tu čekáme na to Tvé osvětlení, osvícení a prosvětlení našich dnů. Za to, kde jsme ve Tvém světle poznávali Tvé dary, za to Ti děkujeme.

Bohoslužby dne 27. 1. 2019 ve Kdyni

Píseň: 180 Vše má, Bože, chválit Tebe

1. čtení: Sír 23:1-5 Hospodine, Otče a vládce mého života, neponechávej mne jejich záměru a nedopusť, abych jejich přičiněním padl. Kdo ovládne mou mysl kázní a mé srdce moudrým káráním, aby nešetřily má provinění a mé hříchy aby nezůstaly bez trestu? 3Aby se má provinění nemnožila a mé hříchy nenarůstaly, abych nepadl před protivníky a aby se nade mnou neradoval můj nepřítel? Hospodine, Otče a Bože mého života, nedovol, aby se mé oči dívaly pohrdavě, a odvrať ode mne žádostivost.

Píseň: Sv 108 Úžasná láska

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS