Bohoslužby dne 22. 4. ve Kdyni, neděle 3. po Velikonocích (VP)

215 Dobře staví, kdo zná a ví
Sírachovec 2:1-6
1Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení. 2Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne. 3Přilni k Hospodinu , neodvracej se od něho , abys nakonec dosáhl vyvýšení. 4Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu po-kořován, buď trpělivý. 5Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. 6Důvěřuj Bohu , on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.

Bohoslužby dne 15. 4. ve Kdyni, neděle 2. po Velikonocích

Díky za toto krásné ráno
Ž 23

440 Ozvi se, Pane můj
Moudrost 9:16-18
Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na nebesích? Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost a z výšin mu neposlal svého svatého ducha? Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu a naučili se tomu, co se ti líbí; jen moudrost je zachránila.

Zveme na Kroky rozezpívané

Milion chvilek pro demokracii

Sdílíme a doporučujeme iniciativu Milion chvilek pro demokracii, protože nám není lhostejný stav politické reprezentace naší země.


Apoštol Pavel píše: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1Tm 2:1-4)

Bohoslužby neděle 1. po Velikonocích (8. 4.)

384 Pomoz mi, můj Pane – Sv 278 Přijď již – Sv 276 Před Tvou tváří, Pane - 171 Buď Pánu čest - 198 Pod ochranou Nejvyššího
J 21:1-14 Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského.
Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.

Včerejší biblická hodina

Na programu včerejší biblické hodiny bylo promítání filmu Chatrč, jehož technickou přípravu měl na starosti hlavně br. Samuel Kaleta ze sboru JB Nýrsko (na snímku u plátna s kytarou). V naší kanceláři se sešlo asi 17 lidí. Za tak velkou návštěvnost jsme byli vděčni a zveme tímto i na naše obvyklá pravidelná setkání.

Bohoslužby dne 1. 4., Velikonoční neděle

Apoštolský pozdrav
346 Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal

Čtení: Existují tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak jej vzkřísit. (Albert Einstein)
341 Veleben Bůh buď jeho čin

2. čtení: Da 7:13-14 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“
Píseň: Sv 97 Já jdu tam do Boží země

Bohoslužby dne 30. 3., Velký pátek

324 Pane, ty jsi hoden chvály

Velikonoce v našem sboru

Velký pátek 18:00 bohoslužby s Večeří Páně
Neděle vzkříšení 9:00 bohoslužba Slova
Pondělí velikonoční BOHOSLUŽBY NEJSOU

Jste srdečně zváni. Přejeme požehnané Velikonoce.

Kázání dne 25. 3. při výročním sborovém shromáždění

Čtení: Jb 1:21-22 „Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS