Bohoslužby dne 11. února, neděle masopustní (Quinquagesima, 50 dní do Velikonoc)

Introit: Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Žalm 31:3 pro dnešní neděli
Apoštolský pozdrav
Písně: 168 Zpívejte, čest vzdejte
650 Začnem píseň novou: Autorem je Matěj Václav Šteyer (1630-1692), katolický, jezuitský autor, jazykový brusič. Je autorem zpěvníku Kancionál český, kde v tehdejší době po Bílé Hoře uchoval různé protestantské písně (včetně této), třeba ve své adaptaci nebo i pod jiným názvem, a mezi nimi také žalmy Jiříka Strejce, významného učitele jednoty bratrské.

Čtení: Žalm 98

Zajímavost k nedělním bohoslužbám

... o autoru či interpretu písně 650 z dodatku, Matěji Václavu Šteyerovi. Tento katolický autor ve své době (po Bílé Hoře) uchoval ve svém Kancionálu českém i mnohé protestantské, zvláště bratrské písně.

Těšíme se na Vás při nedělních bohoslužbách, kde budeme Šteyerovu píseň společně zpívat nebo se ji naučíme.

Bohoslužby dne 4. 2. ve Kdyni, neděle po Devítníku (Sexagesimae) – 8 nedělí před nedělí velikonoční.

Introit: Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Žalm 103:7
Apoštolský pozdrav
616 Chvalte Pána
640 Noc odchází a svítá den

Ž 115
168 Zpívejte, čest vzdejte

Webový týdeníček 39plus1

... připravila naše církev ke svému stému jubileu. Objevují se zde zajímavé texty k zamyšlení.

Odkaz zde.

Bohoslužby dne 28. 1. ve Kdyni, neděle Devítník (Septuagesimae) – jmenuje se tak proto, že je 9 nedělí před nedělí velikonoční.

Introit a apoštolský pozdrav
639 Hned zrána vzdej díky
Ž 18:7
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.

604 Buď sláva Bohu, chvála Otci
Ex 15:1-2a.
Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“

Bohoslužby dne 21. 1. ve Kdyni, 3. neděle po Zjevení Páně

152 Věříme srdečně v jediného Boha
Ž 67:2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!

214 Z celého srdce svého
1Tim 2:1-4 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Pozvánka na koncert

Zveme na koncert do Domažlic na tuto sobotu.

Bohoslužby dne 14. 1. ve Kdyni, 2. neděle po Zjevení Páně

Preludium
Introit
Apoštolský pozdrav
161 Tebe, Bože, chválíme
Sk 1:6-8
6Ti, kteří byli s ním (s Pánem Ježíšem), se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Biblické hodiny

Naše pravidelné ekumenické biblické hodiny se konají čtrnáctidenně vždy v úterý. Příští ekumenické setkání nejen nad Biblí se koná v úterý 30. října ve farní kanceláři od 17 hodin.
Jste srdečně zváni!

Ohlédnutí za rokem 2017 v církvi

... přináší pořad Českého rozhlasu Vertikála. Příjemný poslech!

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS