Bohoslužby dne 17.12. na 3. neděli adventní

Izaiáš 40:1-8 Matouš 11:7-10 Římanům 15:4-13
Bohoslužby 3. adventní neděle
Milé sestry a milí bratří,
v tom slově apoštola je slyšet volání spousty lidí. Po zaslíbení Zákona slyšíme žalmistu a pak proroka Izaiáše, vyzvány k chvále jsou různé národy a apoštol Pavel to doplňuje slovem o naději. A v čem je tato naděje: Můžeme se totiž dozvědět o tom, komu všemu může pomoci zpráva o příchodu Pána Ježíše Krista. Narodil se jako chudý: Aby se pro nás stal chudým, aby se stal solidárním se všemi bezdomovci.

Biblické hodiny...

... se nyní budou konat až po Novém roce. Aktuální informace naleznete zde a na sborovém Facebooku.

Koncert základní umělecké školy

Zveme do našeho kostela na 16. 12., kdy se od 18 hodin koná v hlavním sále kostela koncert Základní umělecké školy Kdyně.

Jste srdečně zváni!

Bohoslužby neděle 2. adventní

267 Rosu dejte, ó nebesa sloky 1-3 a 8-10
1. čtení: Iz 9:1-2.5
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Výsledek akce Krabice od bot!

Děkujeme všem ochotným dárcům. Zde vidíte výsledek sbírky Krabice od bot, který zítra poputuje na sběrné místo.

Vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2. list Korintským 9:7

Pro Vánoce s překvapením...

Děkujeme :)

... jsme dostali další příspěvek v podobě tohoto krásně zabaleného dárku:

Další příspěvky do sbírek...

... přibyly také dnes. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Bohoslužby dne 03. 12. ve Kdyni, první neděle adventní

Dnešní čtení jsou podle tradice staré Jednoty bratrské (bratrské starozákonní perikopy).

Preludium

Introit: Ž 24:7-8 B21 Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník!

Apoštolský pozdrav

273 Zvedněte, brány, svrchků svých

Přejeme pokojný advent!

(Za výzdobu modlitebny děkujeme sestře Martině a za věnec na dveře kostela sestře kurátorce.)
Přejeme požehnaný čas adventní.

Bohoslužby jsou o adventních nedělích v 9 hodin ráno, ekumenická biblická hodina se koná v úterý dne 12. 12.

Pravidelný program je tento:
úterý 9-11 Otevřený kostel
úterý 17h ekumenická biblická hodina (čtrnáctidenně)
čtvrtek 16-18 Otevřený kostel

Stále ještě probíhá sbírka dárků pro seniory ve Kdyni.

V našem sboru jste kdykoli vítáni, v případě zavřeného vstupu do kostela zvoňte na farní byt.

Bohoslužby poslední neděle církevního roku, neděle Krista Krále

Preludium
Apoštolský pozdrav

177 Nuž Bohu děkujme

1. čtení s. kurátorka: Ž 50:1
Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.

384 Pomoz mi, můj Pane

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS