Bohoslužby dne 9. 8.: Chrám

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Modlitba: Pane Bože, scházíme se před Tebou v čase dovolených a prosíme, opatruj nás i všechny bratry a sestry na všech cestách. Dej nám dnes zaslechnout pro každého z nás živé Slovo, o to pokorně prosíme. Amen.

Čtení: Ž 122:1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!

Píseň: Sv 300 Radostná

Bohoslužby dne 19. 7.

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 141

Modlitba

Bohoslužby dne 12. 7.

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 500

Modlitba

Čtení: Jb 1:21-22 Job pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ Při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

Píseň: 53

5. 7., památka slovanských věrozvěstů a mistra Jana Husa

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 97 Já jdu tam do Boží země

Modlitba: Pane Bože, když někam jdeme, někam směřujeme, často zapomínáme na to, že celá země je tvá, a tu se cítím ztracen. Dej nám, prosíme, takovou odvahu, jakou jsi dával i minulým svědkům víry, často i na cestách do nové země. Posiluj i nás, když se na takové cestě ocitneme. Amen.

Bohoslužba ke svátku sv. Jana Křtitele

Úvod

Píseň: 473 Vezmi, Pane, život můj

Modlitba

Čtení: J 3:25-28 Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: „Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu.“ Jan odpověděl: „Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.

Píseň: 455 Vy v Boží jméno pokřtění

2. neděle po Trojici

Čtení: Lk 14:12-24

1. neděle po Trojici

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Modlitba: Hospodine, Tobě děkujeme za společenství, za páteční Noc kostelů, za Tvé provázení v uplynulém týdnu. Buď s námi, když budeme poznávat a hledat Tvou vůli v Písmu. Víme, že před Tebou se nikdo z nás nemůže učinit spravedlivým. A tak prosíme o Tvou milost, kterou nám zjevil Pán Ježíš v Duchu Svatém, sám poslán od Boha Otce. Amen.

Naše Noc kostelů

Zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v našem sboru v pátek od 18 hodin.

Neděle Svaté Trojice

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 401 Živý je Pán

Modlitba: Pane Bože, scházíme se zde, abychom se přesvědčili, že Ty nejsi jedním z nějaké řady bůžků a model. Tebe prosíme o dobré vedení dnes, abychom se k Tobě obrátili a Tebe poznali zase jinak. Abychom poznali, že Ty jsi mocný, a to i nad našimi starostmi, těžkostmi a břemeny, které s sebou přinášíme. Za Tvou milost Ti děkujeme, amen.

Čtení: Gn 18:1-3

Píseň: 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci

Bohoslužby dne 31. 5., neděle Svatodušní (lectio continua na Janovy listy)

Introit: Ž 119:107-108 B21 Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ mě! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč mě svým pokynům.

Apoštolský pozdrav

Píseň: 353 Aj, Pán kraluje

Modlitba

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS