SLOVO NA DEN (úterý)

Kazatel 3:12-14 SLOVO POVZBUZENÍ

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat.

Bohoslužby dne 22. 3., neděle 4. postní

Píseň: Sv 334 To je ten den

Píseň: 182 Pán Bůh je síla má

Píseň: Sv 31 Úterý končí středou

ZAMYŠLENÍ - Cesta s Ježíšem (středa)

Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.
Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Mt 28:16-20, Nová Bible kralická

!!! NABÍZÍME ROUŠKY !!!

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ROUŠKÁCH

Prosíme, pokud máte zájem, V PŘEDSTIHU pište nebo volejte objednávky na telefon 773 285 190
S OBJEDNÁVKOU PŘESNÉHO POČTU. Rádi se s Vámi domluvíme.

Děkujeme za pochopení a všem "sdílečům" za spolupráci.

Přejeme klidný den. Těšit se můžete i na obvyklé denní zamyšlení.

DNEŠNÍ ZAMYŠLENÍ (úterý)

... si poslechneme od bratra faráře Filipa Boháče z Opatova na Vysočině.

Gramofon spustíte zde.

Ať Vám Pán žehná.

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ (pondělí)

O UMÝVÁNÍ RUKOU
V posledních dnech jsme se možná setkali také s různými vtipy. Je to tak nějak v české povaze. A jeden z nich se zakládal i na citátu z listu Jakubova: "Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!" (Jk 4:8)
Posláním církve určitě není strašit, na druhou stranu to umývání rukou jako by zapadalo do postní doby. Možná při nákupu desinfekčních prostředků ji prožijeme více hmotně a fyzicky.
Kéž při těchto praktických opatřeních také myslíme na takový "postní úklid". Nehádejme se, neřešme zbytečnosti, buďme spolu.

Klidný den přeje

3. neděle postní, 1. kázání v čase koronaviru

Zvonění zvonu

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 334 To je ten den

Modlitba:

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Žalm 118

K AKTUÁLNÍ SITUACI

Milé sestry a bratří, přátelé našeho sboru,
v souvislosti s vyhlášenou bezpečnostní situací rušíme naše pravidelná shromáždění V TÝDNU, ta budou nadále přenášena formou Online kostela na našich facebookových stránkách.
Naše nedělní bohoslužby jsou již přístupné při dodržení bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce).
Přejeme hlavně hodně zdraví.

Další možností je také poslech přenosů na stanici Čs. rozhlasu Vltava o nedělích od 9 hodin.

Bohoslužby dne 8. 3., neděle 2. postní

Introit Apoštolský pozdrav

Píseň: 482 Jak rozkošné a milé

1. čtení: Ž 25:6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Píseň: Sv 110 Myslete na Kanaán

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS