Nanebevstoupení Páně (lectio continua na Janovy listy)

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 161 Tebe, Bože, chválíme

Modlitba: Pane Bože, žijeme v době rychlých změn. Ale museli se s nimi vyrovnat už učedníci. Prosíme, posiluj naši víru a naději.

Píseň: 269:1-4

Čtení: 1J 3:8b Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

Píseň: 269:5-8

Milé sestry a milí bratří,

slavíme Nanebevstoupení Páně. Také je vyznáváme ve vyznání víry. Předběžná poznámka: nezdá se náhodou, jako by Pán Ježíš učedníky opustil? – Nám je samozřejmě někdy líto, i když tedy nejde o Pána Ježíše, pokud se od nás někdo vzdálí, když někoho, koho máme rádi, dlouho nevidíme. A Pán Ježíš zaslíbil učedníkům Přímluvce, tedy Ducha Svatého. Jenže co zbývá nám, řekneme si. – Ježíšovi učedníci pak mezi sebou uchovávali vzpomínku. I nejstarší zprávy, z kterých pak vzešla evangelia, se nazývají „vzpomínky apoštolů“. A tak se pojďme podívat do těch vzpomínek, co nám říkají k dnešnímu svátku:

Když si přečteme evangelijní zprávy, zjistíme několik věcí: O nanebevstoupení vůbec nemluví evangelista Matouš. Marek s Lukášem se doplňují, až bychom s jejich pomocí mohli vytvořit jeden ucelený příběh. U Marka je součástí Velkého poslání (Jděte do celého světa …), čteme pak, že učedníci dále kázali a děla se mnohá znamení. U Lukáše Pán Ježíš vstoupil na nebesa hned po vzkříšení a učedníci zůstávají v chrámě. Ve Skutcích opakuje Lukáš Ježíšova slova, tzv. velké poslání, a připojuje zjevení anděla, který učedníky ujišťuje o druhém příchodu Pána Ježíše. A na úplný závěr máme Slovo od evangelisty Jana v jednom jediném verši. Jan nevypráví příběh nanebevstoupení vůbec, jen na samém konci evangelia učinil poznámku, že je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.

Vůbec to Nanebevstoupení: proč je máme v církevním kalendáři a co to znamená? Neobešli bychom se bez něj? O závěru pozemského života Pána Ježíše existují i různé legendy a apokryfní texty, třeba že se jaksi záhadně ztratil, odešel někam na východ a nebylo o něm více zpráv. Ale to je trochu divný konec Spasitele národů. My máme těch zpráv právě více, protože slyšíme, jak různí lidé viděli Pána Ježíše vírou. Což se nedá dokázat ani vypočítat. O nanebevstoupení pak mluví ještě (mimobiblický) spis Moudrost Ježíše Krista, kde končí Ježíšovo poslání pro učedníky a říká se: Toto jsou věci, které dokonalý Spasitel pověděl. Potom se pro ně stal neviditelným. Pak byli ve velké radosti v Duchu. Od toho dne jeho učedníci začali hlásat evangelium Syna, Ducha nepomíjitelného a věčného. Vlastně je to takové opakování. Ale v těch prvních staletích je vidět, že jako by lidé nechtěli zůstat sami a potřebovali by ještě další písemné památky, i začali psát. A tu a tam něco přidali. Proto také tyto spisy nejsou součástí Bible, ale vydávají se v knihách jako zajímavé svědectví, které dalo i podnět k vzniku a „čištění“ vyznání víry.

S tím pak souvisí otázka: Znamená to nanebevstoupení tedy něco pro naši víru? O tom jsem mluvil před chvílí, po vzoru učedníků můžeme přijmout posilu, když pak na počátku církve rozpoznali působení Ducha Svatého. Onoho Přímluvce a pomocníka, kterého jim Pán Ježíš slíbil.

Co my s tím? Inu jako učedníci – náleží nám úkol vyprávět o Pánu Ježíši, i když o něm bylo už sepsáno tolik knih, souhlasných i polemických, že by je jeden nedokázal sečíst.

A abychom se na nanebevstoupení podívali ještě jinak, přečtěme si biblické zprávy všechny:

Apokryf o nanebevstoupení
Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; Vy jste toho svědky. v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe a usedl po pravici Boží. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Byli stále v chrámě a chválili Boha. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.
- Modlitba

Píseň: 269:9-12
Ohlášky: Vítám vás na bohoslužbách. V neděli budou bohoslužby Slova pravidelně v 9 hodin. V pondělí a ve čtvrtek pravidelný program: od 16 hodin (za bezpečnostních opatření) můžete přijít do kostela, od 17 hodin pak bude program vysílaný na internetu. V neděli pravidelné bohoslužby. Děkujeme všem našim sledujícím a dárcům, ozývají se dokonce lidé, kteří chtějí přispět na sbor či do sbírky.

Přímluvy

Prosíme tě, vyslyš nás

M O D L I T B A P Á N Ě

Slovo poslání: Řm 9:26

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Závěrečná píseň: 192 Dobře staví, kdo zná a ví