Bohoslužby dne 21. 1. ve Kdyni, 3. neděle po Zjevení Páně

152 Věříme srdečně v jediného Boha
Ž 67:2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!

214 Z celého srdce svého
1Tim 2:1-4 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Pozvánka na koncert

Zveme na koncert do Domažlic na tuto sobotu.

Bohoslužby dne 14. 1. ve Kdyni, 2. neděle po Zjevení Páně

Preludium
Introit
Apoštolský pozdrav
161 Tebe, Bože, chválíme
Sk 1:6-8
6Ti, kteří byli s ním (s Pánem Ježíšem), se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Biblické hodiny

Naše pravidelné ekumenické biblické hodiny se začnou v novém roce od 9. 1., každých 14 dnů ve čtvrtek od 18 hodin v naší farní kanceláři. Tam se čaj i kafe vaří a na programu je vždy biblické téma, svědectví, písně chval a příjemné společenství. Jste srdečně zváni!

Ohlédnutí za rokem 2017 v církvi

... přináší pořad Českého rozhlasu Vertikála. Příjemný poslech!

Novoroční promluva bratra synodního seniora

Sdílíme zde.

Novoroční bohoslužby

Introit: Ž 62:8-9 8Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 9Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
Apoštolský pozdrav
434 Jezu Kriste, Synu Boží

Iz 43:1Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jmé-nem, jsi můj.
677 Až doposud nás provází

Bohoslužby dne 31. 12. ve Kdyni, Silvestr a 1. neděle po Vánocích (br. farář Petr Grendel)

Dnešní bohoslužby vedl bratr farář Grendel z Domažlic. Jeho kázání je ke stažení zde.

AKTUÁLNĚ: Bohoslužby na přelomu roku

Při silvestrovských bohoslužbách v neděli v 9 hodin káže br. farář Petr Grendel z Domažlic.
Novoroční bohoslužby s večeří Páně jsou v 15 hodin. Káže br. farář Lukáš Král.

Těšíme se na vás a přejeme požehnaný čas.

Bohoslužby na přelomu roku

Bohoslužby se konají v neděli 31. 12. (Silvestr) od 9 hodin.
Na Nový rok od 15 hodin.

Těšíme se na Vás!

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS