Bohoslužby dne 21. 10. ve Kdyni, neděle 21. po Trojici

Upozorňujeme i na program příštího týdne: pondělí 17:00 Kdyňské tvoření (zvoňte na faře), čtvrtek 16-18 Otevřený kostel a Kroky rozezpívané.

modrý zpěvník 12 Když na rozcestí stojíš

1. čtení: Žalm 32:7-8 „Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.“ „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“

613 Oči všech se upírají

Bohoslužby dne 14. 10. ve Kdyni, neděle 20. po Trojici, díkůvzdání (starocírkevní perikopy)

Sv 244 Pána vítej

1. čtení: Ž 34:5 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

12 Když na rozcestí stojíš (ze zpěvníku pro biblické hodiny)

Výroční kázání

Sdílíme kázání br.synodního seniora Daniela Ženatého k výročí 100 let církve. V písemné podobě zde.
Videonahrávka z vysílání České televize je zde.

K otázce azylu pro čínské křesťany

K otázce azylu pro pronásledované čínské křesťany píše zástupce ekumenické rady církví. Protestní shromáždění se koná v Praze.

Rozloučení s br. emeritním synodním seniorem

Stoletá církev

O výročí naší církve sdílíme také video České televize o historii naší církve. Ale je opravdu jen stoletá...?

Bohoslužby dne 7. 10. ve Kdyni, neděle 19. po Trojici

Introit: Chvalte Hospodina všichni národové,
velebte ho všichni lidé!
Neboť jest rozšířená
nad námi milost jeho
a pravda jeho navěky.
Halelujah.

Sv 189 Moudrost

1. čtení: Žalm 107:1-3 s. Adámková
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře.

Sv 244 Pána vítej

Bohoslužby dne 30. 09. ve Kdyni, neděle 18. po Trojici

Sv 45 Díky za toto krásné ráno

1. čtení: Lukáš 12:1-3.7a
Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny.

613 Oči všech se upírají

Společné bohoslužby s domažlickým sborem dne 23. 09. ve Kdyni, neděle 17. po Trojici (lutherské perikopy)

1. čtení: Římanům 10:9.16b-18
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Už Izaiáš říká: ‚Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?‘ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! ‚Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.‘

Bohoslužby dne 16. 09. ve Kdyni, neděle 16. po Trojici

Introit: Ž 25:4-5 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása.

420 Slunce pravdy, milosti

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS