Bohoslužby 12. 9.: Přemožení strachu, 15. po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 214

Modlitba: Neboj se, zní celou Biblí; se mnou buď a v pokoji bydli. A tak, Hospodine, přitáhni si nás, když nás samotné přitom ovinuly provazy strachu. Ty dáváš zemdlenému sílu, posiluj i naši víru, prosíme tebe, ó náš milý Bože. Amen.

Hudební bohoslužby dne 5. 9., 14. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 161

Modlitba: Pane Bože, máme modlitby, chvály a písně a také jsme poznali, jak smutné a jiné jsou bohoslužby bez zpěvu. Provázej nás, prosíme, abychom z písní přijímali sílu a požehnání. Amen.

Žalm: Ž 59:17-18 Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.

30. 8., 13. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 99

Modlitba: Hospodine, ty jsi život náš. Díky tobě dýcháme, dáváš nám nový den. Přicházíme za tebou a spoléháme na tebe. Posvěť naše dobré konání, vzýváme tebe, abychom v tobě zůstávali. Naplňuj nás svým oživujícím Duchem, prosíme. Dáváme se pod tvou ochranu. Amen.

Bohoslužby dne 22. 8., 12. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

Modlitba: Pomoz nám, náš Pane, k tvé pomoci přicházíme. O tvou pomoc prosíme. Někdy nevíme, kudy dál. Buď s námi a ukazuj nám cestu, na tebe spoléháme. Amen.

Bohoslužby dne 15. 8., 11. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 189 Hrad přepevný

Modlitba

Čtení: Žd 11:6-7 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.

10. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 19

Modlitba

Čtení: Ž 144:10 Ty, jenž dáváš spásu králům, Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče.

Píseň: 193:1-6

Čtení: Řm 8:1-2.24-25 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Bohoslužby 9. neděle po Trojici

Vstupní Slovo

Píseň: 118 Ó chvalte laskavého Pána

Modlitba: Hospodine, ty jsi naším životem a cestou a tebe prosíme o tvého Ducha, Slovo a posilu. Amen.

Čtení: 1Pt 2:2 Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.

Píseň: 455

Bohoslužby dne 25. 7., 8. neděle po Trojici: Slovo o kříži

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 477:1

Modlitba

Čtení: Ga 3:13 Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘

Píseň: 318

Čtení: Iz 65:1 Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.

Píseň: 178

Kázání: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1Kor 1:18

Bohoslužby dne 18. 7., 7. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 438 Přišli jsme, ó Ježíši

Modlitba: Dobrý Bože, děkujeme ti za tvou milost, kterou nás provázíš. Tebe prosíme, abychom moudře poznávali a rozpoznávali tvou vůli.

Čtení: Lv 27:30.32.34
Všechny desátky z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, bude svatý Hospodinu. – Toto jsou příkazy, které vydal Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaji.

Píseň: 636 Z tvé ruky, Pane můj

Bohoslužby dne 11. 7., 6. neděle po Trojici, křestní bohoslužby

Vstupní Slovo

Píseň: 441

Modlitba: Pane Bože, scházíme se dnes u tvého Slova a také abychom přijali vyznání dalších, nových přátel, kteří uslyšeli tvůj hlas. Prosíme, provázej nás. Amen

Čtení: Neh 6:6. 12:45. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. – Juda se radoval z kněží a levitů, připravených držet stráž svého Boha a dbát na očišťování. I zpěváci a vrátní konali službu podle nařízení Davida a jeho syna Šalomouna.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS