10. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 19

Modlitba

Čtení: Ž 144:10 Ty, jenž dáváš spásu králům, Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče.

Píseň: 193:1-6

Čtení: Řm 8:1-2.24-25 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Bohoslužby 9. neděle po Trojici

Vstupní Slovo

Píseň: 118 Ó chvalte laskavého Pána

Modlitba: Hospodine, ty jsi naším životem a cestou a tebe prosíme o tvého Ducha, Slovo a posilu. Amen.

Čtení: 1Pt 2:2 Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.

Píseň: 455

Bohoslužby dne 25. 7., 8. neděle po Trojici: Slovo o kříži

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 477:1

Modlitba

Čtení: Ga 3:13 Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘

Píseň: 318

Čtení: Iz 65:1 Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.

Píseň: 178

Kázání: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1Kor 1:18

Bohoslužby dne 18. 7., 7. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 438 Přišli jsme, ó Ježíši

Modlitba: Dobrý Bože, děkujeme ti za tvou milost, kterou nás provázíš. Tebe prosíme, abychom moudře poznávali a rozpoznávali tvou vůli.

Čtení: Lv 27:30.32.34
Všechny desátky z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, bude svatý Hospodinu. – Toto jsou příkazy, které vydal Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaji.

Píseň: 636 Z tvé ruky, Pane můj

Bohoslužby dne 11. 7., 6. neděle po Trojici, křestní bohoslužby

Vstupní Slovo

Píseň: 441

Modlitba: Pane Bože, scházíme se dnes u tvého Slova a také abychom přijali vyznání dalších, nových přátel, kteří uslyšeli tvůj hlas. Prosíme, provázej nás. Amen

Čtení: Neh 6:6. 12:45. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. – Juda se radoval z kněží a levitů, připravených držet stráž svého Boha a dbát na očišťování. I zpěváci a vrátní konali službu podle nařízení Davida a jeho syna Šalomouna.

Bohoslužby ke svátku sv. Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa

Vstupní Slovo: Ž 84:11-13 B21 Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!

Píseň: 161

Modlitba: Hospodine, ty jsi naše útočiště, dej, abychom na to nezapomínali. Ty udržuješ své stvoření navzdory našim kazům. A tobě za to děkujeme. Amen.

Čtení: Žd 11:1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Píseň: 554

3. neděle po Trojici

Vstupní Slovo

Píseň: 438 Přišli jsme, ó Ježíši

Modlitba

Píseň: 256 Ježíši krásný

2. čtení: Jr 7:1-27

Chvála: Sv 122 Jen Bohu věř

Kázání: Gn 11

2. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše i počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věrný ve svém milosrdenství a dílo svých rukou nikdy neopustí.

Píseň: 622 Zůstaň s námi, Pane

Modlitba: Pane Bože, k tobě jsme přišli dnes, abychom u tebe nové síly nabyli, abychom slyšeli tvé Slov. Abychom přijali tvou naději. A tak prosíme, buď s námi v různě roztěkaných životech a dej nám svou naději. Buď dnes s námi a dej nám ze svého Slova zaslechnout, že nás máš rád a že nás vedeš. O to pokorně prosíme. Amen.

Neděle 1. po Svaté Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše i počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věrný ve svém milosrdenství a dílo svých rukou nikdy neopustí.

Neděle Svaté Trojice

Vstupní Slovo

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS