Bohoslužby ke svátku sv. Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa

Vstupní Slovo: Ž 84:11-13 B21 Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!

Píseň: 161

Modlitba: Hospodine, ty jsi naše útočiště, dej, abychom na to nezapomínali. Ty udržuješ své stvoření navzdory našim kazům. A tobě za to děkujeme. Amen.

Čtení: Žd 11:1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Píseň: 554

Kázání: Mt 6:26-27 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Kázání:
1. Ujištění víry, ale i života
V tyto dny si připomínáme tři mučedníky či svědky víry. Jak se na ně díváme? ptejme se. A odpovíme si, u všech světců, mučedníků a svědků víry je důležité, jak ukazují na Ježíše.
A samotný Jan Hus říká o víře v Krista: Zástupové přicházeli pro uzdravení nemocí; pro nasycení; pro divy; proto aby slyšel jeho slova a pátá příčina byla velmi špatná. Proto aby mohli Ježíše pomlouvat, v řeči napadat a obžalovat. – Se všemi variantami musíme v životě víry počítat a na tu poslední si máme dát pozor. Ale také je dobré se nechat Pánem Ježíšem vést. Jako to ptactvo nebeské, jako i náš kdyňský čáp, který je veden svou trasou do Afriky, ale také zpět.
A my se ptejme, jak naplňovat to nejtěžší z Božích přikázání, které pak formuloval žalmista: Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, onť zajisté všechno spraví. Žalm 37:5.13. Odpovídá nám na to Pán Ježíš: Což někdo o jedinou píď prodlouží svůj život, bude-li se znepokojovat?
Podívejme se nyní na ono

2. Samotné podobenství
Podobenství vychází z tradovaných slov Ježíšových, která dochoval Matouš a Lukáš. A co nám říkají: To podobenství vypadá, že se ti ptáci vůbec nestarají a čekají a my si z toho máme vzít příklad. Jenže stačí se podívat, co ptáci dělají, ať si představíme slepice na dvorku nebo hrdličky na farní zahradě, ti pořád pracují! V obdobném příběhu Lukášova evangelia jsou zase havrani, kteří nemají špižírny ani stodoly. A hrdličky pořád někam létají a slepice pořád pochodují po dvorku – „jenom“ jsou závislí na tom, co kde roste nebo co jim hodí hospodář. A jsme u Hospodina.

3. Další souvislosti příběhu
Když čteme dnešní evangelium ještě dál, ani Šalomoun nebyl oděn tak jako jediná ta polní rostlinka, říká Pán Ježíš. Anglický reformátor John Wesley k tomu kdysi poznamenal, že starověcí panovníci Východu se odívali bílými róbami, látky jistě byly drahé – a ani oni nebyli (od Boha) oděni tak jako příroda.

4. Poučení ze samotného Božího stvoření (Sekora, medvídek Pú)
Pán Ježíš často používal přírodní podobenství. Jeho posluchači znali obvyklé rostliny i faunu a drobní ptáci byli i potravou chudých (jinde se dozvídáme, že dva vrabci se prodávali za haléř – tedy asi jeden as, setinu denáru).
Když se po příkladech z přírody pídíme dál, i v dnešní době najdeme podobenství svého druhu i v ostatní literatuře nebo všude kolem – stačí se podívat na nějaký dokument o amazonských pralesech. Nebo si připomenout Knížku Ferdy mravence či Medvídka Pú. Jak vypadal jejich den v mraveništi nebo cesta k objevování medu. Možná by nás hned nenapadlo zde hledat Boží stopy,

5. Otázky jistot
Jaké otázky si asi kladli nebo nekladli ti, kterým vděčíme i za naše křesťanské vyznání a připomínáme si je v těchto dnech?
Ž 94:17 Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha.
Vždyť prosíme: Chléb náš vezdejší (slov. každodenný) dej nám dnes! Pracující dostávali v Ježíšově době denní mzdu – denár! A byli tak odkázáni na každý nový den. Četli jsme o přírodním řádu, o příkladu pro nás lidi. V kostele v Selbu jsem viděl vitráže s biblickými příběhy, říkalo se tomu Bible chudých. Ale taková Bible pro nás všechny se otvírá všude kolem nás, v životě lidském i v přírodě. Proto Pán Ježíš podobenství vyprávěl. Abychom se dívali kolem sebe a nepřestávali se ptát.

6. A tohleto všechno je cesta k nalezení Božího království ~ Božího pokoje.
Ten najdeme i tak, jako ti ptáci pod nebem: staví hnízda a krmí svá mláďata. Protože je nebeský Otec živí. A my to můžeme objevovat, že Boží stvoření má díky tomu řád a smysl. Pokud se jej sami snažíme respektovat, uvědomíme si, že sami jsme pod ochranou Boží. Uvědomit si, že Jemu nejsme ztraceni. Sami tak najdeme Boží pokoj. Za to se modleme.

Modlitba: Pane Bože, osvoboď nás od nutkání to tady řídit a spravovat, jako by ani tebe nebylo. Vlévej nám do duší pokoj, že při vší své práci smíme na tebe spolehnout.
Děkujeme, že nás živíš po celý život a s výhledem do tvého Království. Dej nám na tebe se spoléhat. Amen.

Píseň: 636 Z tvé ruky, Pane můj

Ohlášky: Děkuji za úterní úklid ubytování pro naše letní hosty. V úterý je pobožnost při prázdninové biblické hodině s texty mistra Jana Husa.

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, onť zajisté všechno spraví. Žalm 37:5. 13

Požehnání: Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly.
Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas.
Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku.
Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.

Píseň: 555

Vyslání