Bohoslužby dne 11. 7., 6. neděle po Trojici, křestní bohoslužby

Vstupní Slovo

Píseň: 441

Modlitba: Pane Bože, scházíme se dnes u tvého Slova a také abychom přijali vyznání dalších, nových přátel, kteří uslyšeli tvůj hlas. Prosíme, provázej nás. Amen

Čtení: Neh 6:6. 12:45. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. – Juda se radoval z kněží a levitů, připravených držet stráž svého Boha a dbát na očišťování. I zpěváci a vrátní konali službu podle nařízení Davida a jeho syna Šalomouna.

Píseň: 636 Z tvé ruky, Pane můj

Čtení: Iz 43:1-5a.
Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou.

Píseň: 681 Buď Bohu chvála, dík i čest

Svátost křtu
Děkovná modlitba: Pane Bože, ty nás znáš a každého z nás povoláváš jménem. Děkujeme ti, že dnes povoláváš Jitku, Honzu a Milana a nám dej, prosíme, všem sílu tvého Ducha, abychom jim byli příkladem víry. Nás všechny pak posvěť a požehnej, abychom v životě poznávali tvou vůli a tvůj pokoj. O to s pokorou prosíme, amen.

Kázání: Mt 28:18-20 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

V dnešním kázání se spolu s našimi pokřtěnými podíváme na taková křestní témata: o dobré vodě, o tom, že svědkové víry vycházeli z židovských zvyků. Jako církev slyšíme, že křest i sbor má být založen na Kristu, jako sbor že máme zvěstovat do světa a slyšíme slovo pro každého z nás.

Dobrá voda
Sestry a bratří, podle statistik Spojených národů nemá skoro miliarda lidí přístup ke kvalitní pitné vodě. Zatímco my pitnou vodou i umýváme nádobí a používáme ji i v koupelně. A i v Ježíšově době měl velký význam zdroj dobré pramenité vody nebo udržovaná studna. Bez vody nelze žít. Doložím to jenom kuriózními příklady, kdy se v Africe při nedostatku vody křtilo pískem.

Židovské očišťování
V mnoha náboženstvích a kulturách je voda důležitá k rituální koupeli, většinou opakované. V židovském prostředí je to třeba mikve. Její možný původ jsme četli u proroka Nehemiáše: Při založení Chrámu. Je tam jen drobná zmínka, důležité bylo, že byla nalezena kniha Zákona, tedy knihy Mojžíšovy. Měli tedy tehdejší Svaté Písmo, stavěli chrám a na vyznání víry také podstoupili ono ponoření ve vodě, které v židovství se koná dodnes a obřad i ona pod názvem mikve. Jedna taková byla nalezena i při rekonstrukci kdyňské synagogy. Také je to další starozákonní předobraz křtu. Na něj navazoval i Jan Křtitel. Dále vidíme podobnou tradici nejzřetelněji v islámu, kde jsou nedílnou součástí mešit koupelny, kde se člověk před modlitbou může umýt. A pouhý pocit čistých nohou dokáže člověka skutečně osvěžit.

Křest i sbor založen na Kristu
Pro společenství sboru, lidu Božího, tak zde máme zdroj vody, ale hlavně nového života. A to jsme viděli a zažili nyní při křtu. Tři nové děti Boží, nový život a celý sbor, který jde do světa hlásat evangelium, křtít a učit, to jsme my všichni, jak řekl Ježíš učedníkům. I my jsme učedníky Kristovými. Také jim řekl a nám říká: Nazval jsem vás přáteli, říká u J 15:15. I my přece máme takovou síť svých přátel a s nimi můžeme mluvit; třeba jsou překvapeni, od více z vás znám svědectví, jak jsou lidé překvapeni, když jim řekneme, že chodíme do kostela. A určitě znáte takové příklady ve svém okolí. Lidé naším vyznáním mohou být překvapeni a udiveni. A ptát se nás. Někdy je to dlouhá cesta a člověk má pak radost jako já teď dokonce ze tří nových lidí najednou.
To také souvisí, jak nám Pán Ježíš říká: Jděte ke všem národům. Jsme tedy jako křesťané i misionáři. Všichni. Je jen na nás, co pro to uděláme. – (Dále Ježíš pokračuje:)
Získávejte mi učedníky. Dalším a dalším lidem tak máme vyprávět o své víře. –
Křtěte je. Toho jsme byli svědky.
Učte je. Křtem to nekončí. Všichni poznáváme Boží Slovo a jeho cestu. Etiopský dvořan šel dál svou štrekou do Afriky, ale radoval se. Měl v podpaží jednu biblickou knihu, ale radoval se. Snad měl kolem sebe společenství Židů z dob královny ze Sáby (ti poslední se v nedávných letech na základě práva návratu stěhovali do Izraele). A radoval se a my máme jeho příběh zaznamenán. Nevíme ani, jak se jmenoval. Tradice mu dala jméno Simeon Bachos.

Slyšíme tak o různých lidech víry, jako byli i Cyril a Metoděj a bibličtí svědkové. Máme na co navazovat. My jsme na biblické hodině hovořili o tom, že není vždy lehké a okamžité hned každému vydat svědectví. Ale při každých bohoslužbách a i nyní zde máme Slovo pro každého z nás:

Na jednu stranu jsme tak součástí tradice. Ale platí to pro nás osobně. A to i právě dnes při svátosti křtu. Apoštol Pavel později napíše, že máme občanství v nebesích. (Fp 3:20) Každý sám za sebe a na druhou stranu jsme součástí toho společenství přátel, jak o tom Pán Ježíš mluvil.

Každý z nás smí slyšet ujištění Boží: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj, jsi má. – A to přeji nám všem, zvláště vám, Jitko, Honzo a Milane, do života s Pánem Ježíšem. Na tu cestu všichni potřebujeme Boží požehnání. A za to se také modleme.

Pane Bože, modlíme se za křestní radost pro nás všechny, vždyť tobě, jedinému Bohu, patříme. Děkujeme ti za to, že nás provázíš. Amen

Píseň: Sv 190 Můj Pán mne pozval

Ohlášky

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, onť zajisté všechno spraví. Žalm 37:5. 13

Požehnání: Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly.
Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas.
Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku.
Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.

Píseň: 539

Vyslání