10. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 19

Modlitba

Čtení: Ž 144:10 Ty, jenž dáváš spásu králům, Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče.

Píseň: 193:1-6

Čtení: Řm 8:1-2.24-25 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Píseň: Sv 242 Pán je má síla

Kázání: Sestry a bratří, při promýšlení prázdninových kázání jsem poslouchal kázání z Braníka a bratr zmínil pár myšlenek, nad kterými jsem došel k dnešnímu kázání. Konkrétně o měřítku života ve víře. Jak prožíváme přes týden. A to v našich běžných starostech i radostech, na druhou stranu když uvažujeme o železničních neštěstích, jichž teď byly plné zprávy.

Při hledání naděje tak narazíme i na různá svědectví, já jsem ve zmiňovaném kázání zaznamenal dobrý citát: Někdy se kvalita života měří úspěchem. Pán Ježíš nás povolává, abychom byli věrní, ne abychom byli úspěšní. Růst nebo ne-růst není měřítkem křesťana a úspěchu. – Konec citátu. Zní možná trochu depresivně. Tak se možná cítíme i tehdy, když sledujeme zprávy. Já už je nesleduji, kromě aktuálních opatření. Ale co nám zůstává: Jistota víry. To je přece něco úplně jiného než měřítko úspěchu. – Jistota víry. A o ní bude dnešní kázání.

Z čeho vychází jistota víry: Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Ef 2:9
Tedy smyslem a východiskem je vzít si posilu: Umět starosti vložit na Pána Boha! Dosti podobenství a příkladů máme v Bibli o zvířatech. Že se o ně Pán Bůh stará, a stará se i o nás. To má dvě základní východiska, tím jedním je, že v úctě k Božímu dílu by měl být každý křesťan ekologem; tím druhým je, že z Božího stvoření vyplývá naděje. Naděje v to, že svět, jak jej známe, se nezhroutí. V biblických jazycích spása a záchrana je totéž. Tedy jestliže hovoříme o spasení z víry a spasení z milosti, jedná se o záchranu celého stvoření.

Nejznámější je asi příklad ovcí a pastýře. Třeba známý 23. žalm, jenž zní například ve filmu Kolja. A někdy se slovo ovce stává v dnešní době nadávkou, racionalisté poukážou na to, že ovce není zvíře příliš bystré a potřebuje vedení i na pastvu, ale co je důležité: Když se podívám na farního kocoura Evžena, ten umí několikrát za den usnout a nebojí se toho, že by najednou vběhl otevřenými dveřmi pes nebo že by jej někdo začal topit. – Dědeček mi vždycky připomínal verš: Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví. (Ž 37:5) A když už tu dědečka, který mě dovedl na cestu faráře, vzpomínám, k poslednímu rozloučení si dlouho dopředu vybral verš: Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. (1Kor 15:19) A tak máme mnohé svědectví i mezi námi, které si předáváme mezi sebou, získáváme z Dobré setby, od misionářů, třeba i poslechem z rozhlasu, televize Noe nebo slyšíme dobré zprávy (evangelium!) z jiných, nečekaných zdrojů.

Je přirozené, že si klademe různé otázky. Vyvstávají nám otazníky nad nejasnou budoucností. Z toho, co jsme dnes slyšeli, opěrným bodem a sloupem je nám tedy víra. Víra pak jest nadějných věcí podstata a důvod neviditelných, píše apoštol v Žd 11:1. Jistota víry je dobrá věc, i když nás nezbavuje vlastní práce a aktivity, smíme ovšem vědět, že tu nejsme sami. Spása, záchrana a pomoc se nám nabízí, je nám k dispozici, nejen do budoucna, a zpětně také vidíme, co se nám podařilo a že při nás Pán Bůh stál. V konkrétních věcech, kdy lidé přicházejí k nám do sboru, také se podílejí na společné pomoci. A slyšíme přitom Slovo povzbuzení, Slovo o pomoci Boží.

Ať tedy cokoli děláme, čiňme tak s myšlenkou na Boha, neb on jediný nás vykoupil. Představme si třeba křížovou cestu nebo se při cestách dívejme kolem sebe, na kolika místech postavili lidé kříž jako znamení té spásy a záchrany. Do budoucnosti jde tedy Pán Bůh s námi a my se dívejme dopředu s tím očekáváním, že on má všechno pod správou, on zajisté všechno spraví. Amen.

Modlitba

Píseň: Sv 372 Víru nám dej (podle Paula McCartneyho)

Ohlášky

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu

Požehnání

Píseň: 623 Důvěřuj se v Pána

Vyslání