Neděle Svaté Trojice

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 401 Živý je Pán

Modlitba: Pane Bože, scházíme se zde, abychom se přesvědčili, že Ty nejsi jedním z nějaké řady bůžků a model. Tebe prosíme o dobré vedení dnes, abychom se k Tobě obrátili a Tebe poznali zase jinak. Abychom poznali, že Ty jsi mocný, a to i nad našimi starostmi, těžkostmi a břemeny, které s sebou přinášíme. Za Tvou milost Ti děkujeme, amen.

Čtení: Gn 18:1-3

Píseň: 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci

Čtení: 1J 5:1-4

Píseň: Sv 119 Jedno jsme v Duchu Svatém

Text kázání: J 3:1-15

Sestry a bratří,
když probíhala první válka v Jugoslávii, vojáci prý dost často nějakého zajatce donutili, aby se pokřižoval. Pokud učinil znamení kříže zleva doprava, byl to římský katolík, pokud zprava doleva, poznali pravoslavného. A protože téměř výlučně jsou Srbové pravoslavní a Chorvaté katolíci a jiní západní křesťané, bylo hned poznat, kdo je kdo. A nemusíme si říkat, jak takové vzájemné bitvy končily.

A přitom slova a gesta týkající se vyznání víry mají sloužit k věcem dobrým. Co že to znamení kříže vůbec znamená? Na Západě i Východě je doprovázejí slova: ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. A je to pro nás důležité?

Dnes slavíme svátek Svaté Trojice. A dopředu musíme říci, že tento svátek nenajdeme v Bibli. Je to takový svátek křesťanského vyznání. A stál mnoho knih a mnoho rozhovorů a teologických sporů.

Tak napřed se lidé dohadovali, zda Pán Ježíš nebyl náhodou jenom člověk. Pak je zajímalo, jestli byl jen člověk nebo jen Bůh, pak jestli jednal z vůle Boží nebo jestli se rozhodoval i jako člověk a byl nám tím víc podoben. Protože kdyby se rozhodoval jenom jako Bůh, tak by nám nemohl být příkladem. Proto se v listě Židům říká, že Ježíš nám byl podoben ve všem kromě hříchu (Žd 4:15).

A když už tu máme citát z Písma, tak nejméně z devíti míst v Bibli by se dala ukázat přirozenost Boží právě v Trojici. A to už od Starého Zákona, kdy Bůh tvoří zemi, ale jeho Duch se vznáší nad vodami. Žalmista, David, říká: Řekl Hospodin mému Pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ (Ž 110:1) – to slovo Hospodin jsme si tam pak dosadili ve slovanské tradici, ale Židé zde četli: I řekl Pán Pánu mému … a teď kdo je komu pánem … a proč je to pro nás důležité …

Mohli bychom čerpat ze staré církevní tradice, která říká, že Bůh v Trojici je Otec Stvořitel, Syn Vykupitel a Duch Posvětitel. Nebo jinak, Otec Stvořitel, Syn Spasitel a Duch Průvodce. A máme pro to nejméně 9 důkazů v Písmu. Důkazů o tom, jak různě lidé vyznávali a přijímali a kázali tyto tzv. božské osoby, ale přitom jedné božské podstaty. Nebo se také mluví o jednom Božství. Jako třeba voda je kapalná, pára a led, tak působí osoby Trojice každá jinak, a přece pospolu. (Toto podobenství prý vymyslel nedávno připomínaný Jeroným Pražský.)

Při psaní kázání jsem shromáždil nejméně deset veršů, které vypovídají o Boží Trojici. Ale aby to nebyla přednáška z církevní dogmatiky, podívejme se z druhé strany a spíše zjistěme, co bychom jako křesťané dělali, kdybychom něco odstranili:

Tedy je Trojjediný Bůh: Otec, Syn a Duch Svatý.
Představme si, že není Bůh Otec. – Tak nám zmizí Stvořitel a o kom bude kázat Pán Ježíš?
Představme si, že není Boží Syn. – O čem budou starozákonní proroci kázat? Dobře, o vysvobození z hříchu a otroctví, ale na koho bude čekat celý židovský národ, když ne na Mesiáše?
A představme si, že nemáme Ducha. – Vzpomínáte si, co dělali učedníci po Velikonocích? Napřed byli ze strachu před židy ukryti za zavřenými dveřmi a pak, když nebezpečí pominulo, šli lovit ryby. A kdo jim pomůže potom, když ne Duch Svatý Přímluvce?

Dopomáhají nám biblická slova, v nichž poznáme Boha v této trojí podobě:

Skutky apoštolů 20, 28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.

1. Korintským 6, 11 A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Galatským 4, 6 Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.

Efezským 1, 17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali

Efezským 2, 18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.

Titovi 3, 5 On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Titovi 3, 6 Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,

1. Petrův 1, 2 a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.

1. Janův 4, 2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;

Tak nějak podobně, tedy důkazy z Písma, vznikalo vyznání víry. A apoštol Pavel nám píše: 2. Korintským 13, 13 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Připojme se k modlitbě, v níž každý můžeme tiše vyznat a přijmout Boha jako takto mocně i tajemně působícího:

Modlitba: Bože nebe a země, před založením světa a počátkem času jsi trojjediným Bohem: Tvůrcem stvoření, Slovem spásy a životodárným Duchem moudrosti. Veď nás svým Duchem do vší pravdy, abychom mohli zvěstovat vše, co Kristus zjevil, a radovali se ve slávě, na níž nám dal podíl. K Tobě se obracíme a Tebe vyznáváme, Bože Otče, Synu i Duchu Svatý, v jednotě působící na věky věků. Amen.

Píseň: Sv 90 Jedno jsme v Duchu Svatém