Bohoslužby dne 4. 10. 2020: Příležitosti k díkůvzdání

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Responsoriální žalm: 23
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Modlitba s vyznáním vin: Pane Bože, vyznáváme, že leckdy pociťujeme nedůvěru. Ovšem ta pramení někdy ze strachu. I v této době. Prosíme, tak jako jsme teď vyznávali v žalmu, dej nám stejnou důvěru a pevné boty. O to pokorně prosíme. Amen.

Čtení: Mk 8,1-9 V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: „Je mi jich líto. Jsou se mnou už tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka.“ „Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. „Vždyť je tu pustina!“ „Kolik máte chlebů?“ zeptal se jich. „Sedm,“ odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, ať předkládají i je. A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje.

Responsoriální žalm: Žalm 65
Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova.
Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny!
K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby.
Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš!
Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích!
Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti.
Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých!
Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný,
ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy,
svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš!
Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím.
Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí.
Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš,
hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z ní.
Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností.
Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí.
Pastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím.
Už křičí radostí! Ano, už zpívají!

Kázání: 2Kor 9,6-15
Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno:
„Rozdělil štědře, chudým dal,
jeho spravedlnost navždy zůstává.“
Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.
Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar!

Bohoslužby díkůvzdání teprve budou, ale nad tématem darů v církvi se můžeme zamyslet i dnes. Apoštol mluví o sklizni a rozdávání, někdy se takto mluví i o desátcích ve sboru například, ale už se většinou zapomíná na to, co to všechno může znamenat: Není to jen o penězích. Máme například zásobu dřeva na zimu.
Dnešní čtení opravdu vypadá, jako by v životě víry fungovala jen přímá úměra. Jistě to v některých ohledech tak je, protože pokud budeme sedět za pecí, těžko někoho oslovíme svým křesťanským svědectvím. A za pecí také budeme těžko rozdávat radost. (Jistěže můžeme někomu zatelefonovat a v dnešní době využít i internet, třeba hned v pondělí jsem sledoval online přenos ze sjezdu mládeže, ale není to všechno.)

Apoštol Pavel nás povzbuzuje, abychom dávali s radostí, ne z lítosti nebo z povinnosti. – Když dnes otevřeme jakékoli zprávy, asi máme co dělat, abychom si tu radost udrželi. A právě proto je tady osvobozující Slovo Boží, Pán Bůh shlíží na to, co dobrého konáme díky Boží milosti.
Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. – Proč ta přímá úměra?! Abychom mysleli jeden na druhého jako společenství církve i na své bližní.
Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. – Jak si to tedy v životě nastavit?
Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno:
„Rozdělil štědře, chudým dal,
jeho spravedlnost navždy zůstává.“

A co to znamená? Je to i pobídka k naší štědrosti. Pro nás i do světa, nikde se zároveň nemluví o penězích přímo. Mít doma vždy kousek chleba a něco navíc pro potřebného, pamatovat na charitní dílo … Podle vlastního výběru, podle vlastního svědomí, snad s vědomím, že žijeme v té nejbohatší sedmině světa. Proto jsem dal na nástěnku tu barevnou modlitbu – opravdu máme za co děkovat.

Apoštol to doplňuje slovy:

Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.
To konkrétně pozoruji na zahrádce, když dostanu někdy tolik zeleniny, že nestíhám spotřebovat nebo dostanu nové nápady do kuchyně. Jistě v dnešní době asi nepociťujeme tu radost z úrody země většinově, ale proč neděkovat i za dobrou zeleninu a ovoce, které koupíme v obchodě? – A tak za tuto úrodu Bůh požaduje spravedlnost, a to znamená rozdílení.

Tato křesťanská obětavost je tedy naplněním Boží spravedlnosti. Už starozákonní lid dobře věděl, že nemá sklízet pole až do kraje, aby zůstalo pro chudého, každý padesátý rok bylo léto milostivé, kdy se odpouštěly dluhy a bylo možno i propouštět otroky a služebníky.

Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. – A s tím se pojí i radost: Vždyť kolik dobrot se vždy sejde na kávě po bohoslužbách a já mohu jen poděkovat třeba za zeleninu a jiné dary, které dostávám od vás; určitě se tak obdarováváte i mezi sebou různě.
Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu.

„Svatí“, to jsou myšleni členové církve, tedy my jako Boží lid. A „vděčnost mnoha lidí Bohu“? Jistě mnoho lidí děkuje a je vděčných. Jen třeba neví komu.
Apoštol dále mluví o oslavě a přímluvné modlitbě za korintské a připojuje: Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar! Co k tomu říci více: Amen. Tak se staň.

Žalm: 1
Blaze člověku, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Ohlášky: V neděli přišel jeden návštěvník na večerní pobožnost; v pondělí a čtvrtek byl Otevřený kostel. Biblické hodiny začnou po dohodě s br. Mikešem až s ohledem na aktuální situaci. V 18 hodin dnes je večerní pobožnost. V pondělí a čtvrtek je od 16 hodin Otevřený kostel, v neděli bohoslužby v 9 hodin a pobožnost v 18 hodin.

Přímluvy

(Prosíme tě, vyslyš nás)

Slovo poslání

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Žalm: 93
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti.
Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití.
Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.
Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!