Bohoslužby dne 11. 10. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Responsoriální žalm: 9:2-20
Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.
Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.
Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří,
protožes mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý.
Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!
O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil.
Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci ať už pronárody stanou před tvým soudem!

Modlitba s vyznáním vin

Čtení: 1J 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Responsoriální žalm: 33
Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.
Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.
Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!
Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny,
ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.
On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.
Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.
Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.
‚Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.
Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Kázání: 1Te 5:21-22 Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.

Sestry a bratří, přiznám se, že poslední dobou už nečtu noviny. Ne že bych teď radil se uzavřít před světem, ale my potřebujeme spíše slyšet takové Slovo proti fake news a strachu.
Zejména když se ta situace nyní opakuje; není to opět šance pro církev? Ba dokonce je dobře, že se chceme scházet a vnímám to i od vás. Jedno takové nové setkání proběhlo v úterý. A tak máme možnost v tom našem otevřeném kostele přijímat nové šance, nové oslovení od Pána Boha, když se můžeme v církvi setkávat. A mít kostel otevřen pro všechny.

Ale dnes bych chtěl mluvit možná o přemíře informací, které se k nám dostávají. A dostávají se k nám z médií a někteří z nás možná nevěří tomu, co se píše v novinách, a tak běhají i po internetu různá videa o tom, kdo vypustil do světa tu či onu katastrofu, zda jsou viry biologického nebo umělého původu, připravené v laboratořích …
Ovšem: My jsme stále Kristova církev. To se neruší! To znamená svědectví. I když bude kostel zaplněn s rozestupy.

A jaké je svědectví do této doby? Žalmista se asi setkal taky s nějakými fake news a tak je třeba vyhledávat důvěryhodné zdroje. Prvně Písmo.

Protože informací i dezinformací kolem nás je mnoho a my se dnes ze zdrojů různé kvality můžeme dozvědět, kdo stál za 11. zářím a kdo způsobil tu či onu válku … a každý v tom má svou pravdu. Ale zrovna tady platí odložit všechny ty pohledy světa. A také pro nás jako pro křesťany platí být ostražitý. Proč?

Při různých katastrofách a zátěžových situacích lidé očekávali brzký příchod Božího Království. (Například Jan Amos Komenský v době třicetileté války psal to své dílo a Všenápravu věcí lidských jako výhled k Božímu Království, které přece už mělo brzo přijít, v takových hrůzách!) Jistě, na příchod Páně máme být připraveni vždycky, ale Pán Ježíš k tomu říká, když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ A potom také: Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, a druhá zanechána.“ Dva budou na poli, jeden bude přijat, a druhý zanechán. (Lk 17:20-36)

A teď co to znamená: Království Boží nejde určit našimi lidskými měřítky. My máme být ostražití třeba právě proti těm falešným prorokům, kteří využívají právě třeba toho, že ne vše se dočteme v novinách. A někdy se v takovýchto situacích mluví o vytržení a uniknutí katastrofám nebo konci světa, ale toho se zase mohou chytit různí proroci apokalypsy a asi bychom takovými být nechtěli. Na každý den slova má převracejí, proti mně jsou všecka myšlení jejich ke zlému. Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří, číhajíce na duši mou, popisuje žalmista v žalmu 56:6-7 takové tiché pozorovatele, kteří sledují, jak zareagujeme. Tím nemyslím nějaký útok na církev, jde spíše o postoj každého z nás. Jestli podlehneme tomu našeptávání strachu. Nebo jestli naopak, když slyšíme od lidí různé černé scénáře, neponeseme světlo. A to neznamená vstupovat s otevřeným plamenem tam, kde uniká plyn, obrazně řečeno, ale jak říká evangelista Jan, to světlo září ve tmě a tma je nepohltí.
Za to se modleme, abychom přinášeli světlo tam, kde je tma.

Žalm: 147
Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.
Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele,
uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem.V
Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.
Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi.
Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,
tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě,
tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.
Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže.
Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.
Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha!
On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě.
Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí.
Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo.
Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel.
Rozhazuje kroupy jako sousta chleba , kdo odolá jeho mrazu?
Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody.
Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli.
Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.

Ohlášky

Přímluvy

(Prosíme tě, vyslyš nás) + MP

Slovo poslání

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Žalm: 8
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:
všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!