3. neděle adventní

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 209 Ó, slunce spravednosti

Modlitba

1. čtení: Mt 3:1-6.11 Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
„Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“

Píseň: 394 Ó pojďte všichni ke mně

Kázání: Da 7:13-14 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

Kázání: Co si lidé myslí o Pánu Ježíši?

Myslí si vůbec něco?

A je to zároveň to dítě v jesličkách i ten pán v červeném kožichu, který nese pytel dárků? I dnes se na to pokusíme přijít s prorokem Danielem:

Viděl jsem v nočním vidění, někdy člověk nemůže v noci spát. A někdy vidí různé věci. Tak co viděl Daniel v Babyloně, když nemohl spát?

Hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka. Syn člověka byla v židovství očekávaná postava Vykupitele, kde jinde by se měl nadějně ukázat než v babylonském zajetí?

Došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, to sice o sobě říká Pán Ježíš, že má moc od Otce, ale kde je to vidět?
Aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Děje se to? Jak kde, ale Bible a Slovo průběžně rozdáváme a je o ně zájem. A ještě nikdo tu Bibli nevrátil! Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. To si připomínejme, když slyšíme o psech, konfliktech zájmů, vzpomeňme, že král Herodes usiloval Mesiáši o život – když vyznáváme, že se narodil jako pravý člověk, také zakusil všechny neduhy světa. A v tom se nám Bůh stal podobným kromě hříchu. A proto nám rozumí. Evangelista Jan o Pánu Ježíši napíše, že skrze něj bylo vše stvořeno a že přišel na svět. To mimo jiné znamená, že svět, i stižený různými problémy, se nemůže celý sesypat jako domeček z karet. Takže co v tom adventu?

V listu Židům se dočteme, že on má přece soucit s námi, našimi životy i našimi slabostmi. (Žd 4:15) Co to znamená a jak to vypadá? To znamená, že nečteme v Bibli jen něco z minulosti, ale také se před námi něco otevírá. Co to je? Pro Daniele a jeho současníky to bylo to proroctví jako Slovo od Pána Boha.

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. To znamená důkaz toho, že jsme si celý advent a Vánoce nevymysleli nebo nevycucali z prstu, ale onen Syn člověka je spojen s Věkovitým, tedy Pánem Bohem. I Jan Křtitel, o němž jsme četli v prvním čtení, věděl, koho očekává.

A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Nad tím jsem se zarazil: Funguje to tak? Pravda je, že roste počet jazyků, do nichž se překládá Bible. Ale někdy stačí mluvit česky (nebo slovensky) a musíme přitom hledat způsoby, aby nám lidé rozuměli.

Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ Jakou z toho máme naději? Pevnost a stálost, všechno podstatné najdeme v Písmu a to se už nemění, nemusíme kvůli tomu sledovat zprávy. Ale Daniel v cizí zemi asi musel. Proto byl určitě rád, když konečně ulehl a spatřil Syna člověka. A to je možná podobná situace. V našich pozemských podmínkách. Daniel po celém dni v cizí zemi vidí v noci Syna člověka na nebeských oblacích. Tu je zajímavé, že spousta lidí má oblíbené sci-fi seriály z vesmíru a tak, ale představit si ve vesmíru působení Pána Boha může činit obtíže. Pro tyto pochybnosti se může hodit ten titul Syn člověka: On je jako my! Přišel na Zemi! A má to smysl! Jeho království nebude zničeno. I když Boží království se může zdát cizí nebo vzdálené, začíná všude tam, kde máme otevřené dveře. Daniel viděl Syna člověka. Ale na nás je, abychom mu nezabouchli před nosem.

Modlitba

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Ohlášky: Pravidelný program zůstává v neděli od 18 hodin a v pondělí a čtvrtek od 16 hodin. I otevřený prostor v týdnu bývá pravidelně navštěvován 2-3 lidmi, nestyďte se přijít. Kromě toho můžete zavolat faráři na mobil. Nabízíme objednávky: Visací kalendář, Na každý den a Evangelický kalendář. Rovněž přijímáme objednávky hesel jednoty bratrské.

Přímluvy + MP

Slovo na cestu

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Píseň: Sv 266 Daniel