Novoroční bohoslužby

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 702 Mír na zemi daruj nám

Modlitba

1. čtení: J 1:1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Píseň: 111 Slavit budu Boha svého

2. čtení: Ž 8:2 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

Píseň: 648 Kristus jest má síla

Kázání: Gn 1:14-19 I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

Kázání: Milé sestry a milí bratři, církevní kalendář nám kolem Vánoc nabízí přehled raných církevních dějin. 25. narození Páně, 26. mučedníka Štěpána, 27. svátek Svaté rodiny a sv. Jana, 28. Betlémských dětí, lidově vraždění neviňátek. 1. ledna Panny Marie, matky Páně, a Jména Ježíš. A co to znamená? Skoro to připomíná tu anekdotu, kdy pan farář říká o Vánocích: A vám, které zas celý rok neuvidím, přeju všechno dobré do nového roku a požehnané Velikonoce. – Lojza Boháček: Je smutné, když sníme vanilkové rohlíčky a odejde nám i Kristus. – A tak někdy máme plnou ledničku a veškerý materiální blahobyt, a přesto něco chybí a zeje prázdnotou.
Na počátku nového roku můžeme uvažovat o tom, co Pán Bůh s námi zamýšlí. Jaký má pro nás připravený úkol, jakou cestu? Slyšel jsem občas takové úvahy, co vlastně měl ten uplynulý rok znamenat a nyní že to napravíme a skutečně prožijeme ten čas již normálně. (Či snad dokonce celý ten systém restartujeme a tento rok prožijeme jako náhradu za ten předchozí.)

A proč ten biblický text o hvězdách? Možná proto, že poskytují a ukazují nám i při pouhém pohledu jakousi stálost ve vesmíru. Ne, nebudu mluvit o horoskopech, ale naopak si můžeme při pohledu na oblohu představit buď ten matematicky přesný systém nebo i tu nepřekonatelnou velikost. A co to znamená pro nový rok? Ujištění, že svět se nezhroutí. Představme si globus, na němž je vidět zemská osa. A takovou osu a pevnost nám dává Pán Bůh.

Izaiáš 54, 10 I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“
Bůh oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. A na nás je, abychom i v tom novém roce oddělovali světlo od tmy a jak říká apoštol Pavel, nevěnovali se neužitečným skutkům tmy. (Řm 13:12)

A tak s Novým rokem a Vánocemi k nám přichází něco nového a už to raší, jak říká prorok Izaiáš (43:19). Tu nás mohou napadnout ta takzvaná novoroční předsevzetí. Ovšem taková předsevzetí si učinil Pán Bůh mnohokrát s námi lidmi. Když nám Pán Ježíš říká, že i odpouštět máme sedmdesát sedmkrát, připomíná nám ty nové Boží začátky s námi. I když se vždycky nemusíme cítit dobře či bezpečně a můžeme jistě prožívat nějaké obavy – Pán Bůh to ví a nezlehčuje to. On neříká: Nic se ti neděje, to se ti jenom zdá, on říká: Pojďte ke mně a já vám dám odpočinout. A jak se to stane? Pokud cítíme, že sami do toho můžeme vstoupit, že sami můžeme někomu pomoci, Pán Bůh zmocní naše ruce, abychom pomohli svým bližním. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila, říká Písmo. A my to světlo máme nést do světa. I v tomto novém roce. Za to se modleme.

Modlitba

Píseň: 281 Narodil se Kristus Pán

Přímluvy + MP

Slovo na cestu:

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání: …

Píseň: 419 Mocný Bože, při Kristovu