31. 1., 4. neděle po Zjevení

31. 1., 4. neděle po Zjevení Páně

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 440

Modlitba: Pane náš, dej nám, prosíme, dobrou sílu a naději pro každodenní cestu. Jme sice zapadáni sněhem i zprávami, ale dej nám, prosíme, zaslechnout, co máš pro nás připraveno jedině ty. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen.

Píseň: Sv 184

1. čtení: Ž 122:6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!

Píseň: 411 Ó město Boží, ty jsi štít

Kázání: Zj 2:17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“

Kázání:
1. „Vyprošujte Jeruzalému pokoj!“
Proč to žalmista říká
– Žalmistou je král David a říká to v situaci, kdy porazil nepřátelský kmen Jebúsejců a v dobytém Jeruzalémě umístil truhlu smlouvy spolu se stánkem úmluvy, tedy jako předchůdce Chrámu. A proto se v žalmu také raduje z bohoslužeb, že SMÍ lid Izraele chválit Pána Boha. To by nám mohlo být blízké, teď jsou každé bohoslužby vzácné. – To už jsme vícekrát zažili.

2. Jaký to mělo význam, vyprošovat Jeruzalému pokoj?
– Čteme žalm, poutní píseň. Kdybychom si to měli nějak připodobnit, poutě na Vavřineček za války se staly i místem modliteb za pokoj, za mír, a byly když ne pronásledovány, tak kontrolovány. A poutníci se modlí za pokoj toho místa, za pokoj a mír pro lidi. Konkrétně se tu ukazuje symbolika Jeruzaléma: ír šalom, město šalomu, město pokoje.
Spousta třeba zahraničních studentů nebo i lidí zde pracujících se diví, čeho si nevážíme: „Vy jste tu neměli sedmdesát let válku!“ říkají. Takže to nejsou jen uměle vyvolávané vzpomínky, ale také žalm do přítomnosti, stačí se podívat na televizní zprávy, abychom viděli, že klid a mír nejen na bohoslužby není vůbec samozřejmý. A pro tuto cestu a Boží provázení zde máme znamení v našem čtení ze Zjevení:

3. Bílé roucho. - Co to Jan vidí
Jaký to mělo význam:
V dopise do sboru v Pergamu Jan podporuje ty, kteří drží svou víru v těžkých podmínkách – v textu se říká se "tam, kde je trůn satanův". Co si pod tím máme představit a co to dnes znamená – jsme jako křesťané postaveni do světa. A ten trůn satanův? Zdá se, že největší zbraní nepřítele Božího je nikoli učení o Ďáblu jako protivníku Kristově, aby tak přetahoval na svou stranu, ale tou zbraní je lhostejnost zasévaná do srdcí lidí.
Zde právě září člověk Kristův v tradičním oděvu, dnes třeba křestním (u nás se většinou nepoužívá, ale zakázáno jistě není). Představuje tak symbol čistoty.
A ti, kteří patří Bohu a vydávají se takto na cestu, dostávají pak i další osobní znamení: Bílý kamének. Co to znamená? V některých řeckých chrámech přijímali kamínek jako symbol nějakého zasvěcení, účast na tajných obřadech, někdy tam bylo napsáno i jméno. A zde dostávají takový Kristův kamének.
To oboje je znamení pokoje.

3. Závěr
Jak by dnešní text zněl pro nás? „Nejen Jeruzalému, ale vyprošujte Kdyni, Koutu, Pocinovicům, Chodské Lhotě, Oprechticům, Brnířovu, Třemošné pokoj!“ A jaké je to znamení toho bílého roucha a bílého kaménku? Je to křest? Může být. Může to být i ta pouť na určité místo. Míst, časů a situací, kdy se můžeme setkat s Bohem, je mnoho. Pán Bůh se nás snaží najít. Vytváří nám příležitosti. Nebo jinými slovy se tomu říká spasení z milosti. Pán Bůh nás už předešel v příběhu Ježíše Krista. A dává nám různé takové dary. Na nás je, jestli odpovíme. Či dokonce, na nás je, zda si těch dárků všimneme. V knize Zjevení se dozvídáme, že Pán Ježíš o nás ví. Na nás je, jestli se k němu vydáme a jestli na cestě budeme hlásat ten pokoj.

Modlitba: Pane Ježíši, tobě děkujeme za dnešní Slovo a prosíme tebe, abys nás provázel, abychom si dokázali všímat těch znamení a různých zastavení v životě, která pro nás máš připravena.. Děkujeme ti za to, kde se taková znamení vyskytují; děkujeme ti i za to, kde máme na naší cestě i společenství církve, kde se můžeme sdílet. Ty nás prosíme provázej, abychom si to také nenechávali pro sebe, ale abychom dokázali zvát další tak, jako ty, kteří se připravují ke křtu. A nám, prosíme, dej, abychom si to dobré, čím nás sytíš, připomínali. O to s důvěrou prosíme; o tvého Svatého Ducha.

Píseň: 204

Ohlášky: V pondělí a čtvrtek se konal Otevřený kostel. Dnes v 18 hodin je večerní pobožnost, v pondělí a čtvrtek Otevřený kostel.
Přímluvy

A modlíme se slovy Ježíše, našeho Pána a bratra: Otče náš …

Slovo na cestu: 1Kor 15:58 A tak, moji milovaní bratří a sestry, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Požehnání: Zvěstuji vám požehnání:

Píseň: Sv 399