7. 2., kázání neděle Sexagesimae

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 509

Modlitba: Pane Bože, buď s námi, když slyšíme ticho, buď s námi, když slyšíme špatné zprávy nebo bychom chtěli dělat změny příliš sami a neskládáme přitom naději v tebe. To vyznáváme a tebe prosíme o naději, buď i s těmi, kdo se dnes nedostali do kostela, buď s těmi, kteří jsou nemocní nebo kteří mají službu dnes, myslíme na naše rodiny, blízké i vzdálené touto situací a prosíme, dej nám tu naději, kterou pak také poneseme dál. O to tebe, Pane, s důvěrou prosíme. Amen.

Píseň: Sv 270

Čtení: Jb 14:7-9 Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach ztrouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek.

Píseň: Sv 44

Kázání: Lk 17:5-6 Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“
Mt 13:31-32 Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“

Kázání: K tomuto kázání mě podnítilo heslo jednoty bratrské 1. února. A skoro doslova mi nedalo spát. Nedalo mi spát proto, že jsem si řekl, že nechci kázat šlehačku. Tedy příběhy s jasným koncem, které se dobře a spokojeně poslouchají. A dostal jsem chuť se s tím biblickým Slovem vyrovnat.
Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Takže mají o to zájem! Rádi by měli více víry! Rádi by více dokázali! Jak Pán Ježíš odpovídá: Nedělá si z nich pak legraci? „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“

Kdo někdy zavařoval, ví, jak je nepatrné zrnko hořčice. A různá znamení a zázraky v Bibli jsou dobrou záminkou pro spoustu lidí, jak to vše zpochybnit. Že zázraky se přece nedějí. Ale přečtěme si podání evangelisty Matouše: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Skutečně ta středomořská odrůda může dorůst až několika metrů. Ale proč hořčice?

Je také docela dobře možné, že Pán Ježíš použil tento příměr, aby nás donutil uvažovat, jak to vlastně s tou vírou je a abychom sami poznali, co je pro život člověka a zvláště pro život víry důležité.

Tedy víra tak nepatrná jako zrnko hořčice dokáže zároveň přesazovat hory. Ano, možné to je. Ale současně si musíme říct, že Pán Ježíš používal i takovéto nenadálé příklady, aby si posluchači zapamatovali jeho kázání. A je to jeden z těch příkladů, kdy nelze vzít biblické Slovo doslova. – Kdybychom totiž toto Slovo uvedli do praxe, velmi rychle bychom se ocitli třeba na Mostecké hnědouhelné pánvi. Kdo jste byli v severních Čechách nebo sledovali seriál Most, dobře víte, jak to vypadá, když člověk chce přenášet hory. A možná to Pán Ježíš řekl proto, abychom se zamysleli. Abychom se zamysleli nad tím, co budeme ve víře dělat rozumnějšího a lepšího než přebudovávat krajinu. I když je pravda, že takových míst je v Bibli více:

Prorok Izaiáš cituje hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. Takže to vypadá, že prorok chce vytvořit takové Maďarsko, bezbariérovou krajinu. Co to znamená? A platí to? A má to smysl?

Jak ten dnešní příběh začal: Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ To je objednávka! To je důvěra! A je dobré ocenit, že učedníci mají zájem. Jenomže Ježíš se nad tou objednávkou rozpovídá a buď nabízí bagrovat krajinu nebo pěstovat hořčici. Možná navazuje i na zaslíbení Izaiášovo.
Dej nám více víry … Abychom dokázali věřit, že je tu na tomto světě s námi zamýšleno dobře. Že se neztratíme ani při vyhlášení různých Psů a Koček. Dej nám více víry. Tím přiznáváme, že jí potřebujeme více a spolu s učedníky vyjadřujeme touhu, že jí chceme více. Že nám to není jedno. A Pán Ježíš nám odpovídá: Chcete snad přesazovat hory? (Pomůže nám apoštol Pavel: Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (1Kor 13,3)
Stačí nám tedy, pokud se rozhlédneme po té naší, stávající krajině a najdeme tu cestu, kterou zaslíbil prorok Izaiáš.
Kdybychom měli tak velikou víru, získali bychom takovou sílu. Pak můžeme uvažovat o tom, jakým rozumným směrem takovou sílu využijeme. Když nám víra dává sílu, kam napřeme svoji energii, abychom pomohli svým bližním. A nakonec se o té hořčici dozvíme i něco více: „Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“

U stromu našli útočiště první lidé a v knize Zjevení je také zaslíben strom dávající ovoce dvanáctkrát do roka. Nám pak jsou zapotřebí otevřené oči pro to, abychom takové plody, takové dary nacházeli. A za to se modleme.

Modlitba: Hospodine, tebe prosíme, ukazuj nám na věci podstatné, abychom stavěli to, na co máme síly. Svou důvěru vkládáme v tebe. Amen.

Píseň: 604

Ohlášky: V pondělí a čtvrtek se konal Otevřený kostel. Dnes v 18 hodin je večerní pobožnost, v pondělí a čtvrtek Otevřený kostel.

Přímluvy

A modlíme se slovy Ježíše, našeho Pána a bratra: Otče náš …

Slovo na cestu: Iz 2:2-3
Požehnání

Píseň: 617