Bohoslužby dne 14. 2., neděle Masopustní

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Píseň: 236

První čtení: Ž 19 B21

Nebesa vyprávějí o Boží slávě,
o díle jeho rukou mluví obloha.
Jeden den druhému slovo uděluje,
jedna noc druhé zjevuje poznání.
Není slov a není řeči,
kde by jejich hlas zůstal neslyšen;
jejich zvuk ozývá se celou zemí,
do krajů světa doléhá jejich zvěst.

Bůh stan postavil slunci v nebesích
a ono jak ženich vychází z komnaty,
jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.
Vychází na jednom konci nebe,
k druhému konci míří obloukem,
před jeho žárem se nikdo neskryje.

Hospodinův zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Úcta k Hospodinu je čistá,
obstojí navěky.
Hospodinova nařízení jsou pravá,
plná spravedlnosti,
nad zlato vzácnější,
nad zlato nejčistší,
nad med nejsladší,
nad med z pláství kanoucí.
Poučením jsou pro tvého služebníka,
v jejich dodržování je hojná odplata.

Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení?
Od skrytých hříchů mě očisti!
Zbav svého služebníka i těch úmyslných,
nikdy ať nade mnou nepanují!
Pak budu bezúhonný a nevinný,
své veliké viny zbavený.

Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení
kéž se ti, Hospodine, zalíbí –
skálo má, můj Vykupiteli!

Píseň: 257 Jen s Tebou být, Ježíši drahý

Evangelium: Mk 2:21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší.

Kázání: Milé sestry a milí bratří,
pro nadcházející postní dobu jsem zvolil podobenství Ježíšova. Abychom se mohli po řadě zamyslet nad jedním takovým druhem důležitých Ježíšových výroků, které nás mohou provázet. A v textu evangelia se objevují zrovna při debatě o postu.

Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. Proč, u všech všudy, se Pán Ježíš montuje do šití? Vystřihnu záplatu z látky neseprané, doslova nevalchované, a přišiju na starý šat. A proč to Pán Ježíš říká, když sám přinesl něco, co znělo nově? Předně, poněkud zajímavé je, že Pán Ježíš neřeší estetiku. Říká ale, že s novou zvěstí není možno se vměstnat do starých a vnějších tradic a obřadů, kde totiž tuší (i v našich životech, zaběhnutých stereotypech) jistou samospravedlnost. Pán Ježíš poukazuje na to, že těžko bylo začlenit pravdu Nové smlouvy do těch starozákonních obřadních forem.

Slyšeli jsme o záplatování oděvu – kdo to dnes ještě dělá? V dnešní době, kdy si cokoli nové koupíme, co má smysl „záplatovat“, spravovat? Dokážeme to? A co nás v tom naučila tato doba?

Co dnes vnímáme jako to staré a jako tu novou látku? Už při první vlně koronaviru to byla třeba otázka vysluhování večeře Páně v domácnostech. Byla kolem toho velká debata. A možná je to taková výzva dnešní doby. Ale i s jinými věcmi, které přicházejí, je možno pozorovat, že jedni říkají, že je církev příliš zkostnatělá, občas se narazí na otázku, který překlad Bible je opravdu srozumitelný, máme Bibli21, Parabibli, píšeme si různé apokryfy a podobenství, … A tu může někdo vzít naše dnešní čtení a říct: Nová záplata (tedy potřebná k zacelení toho šatu) může tu celou látku potrhat ještě více!

Proč máme ono podobenství před sebou: Abychom jako křesťané dokázali žít s těmi, kdož přinášejí něco nového a zároveň, pokud jsme v opačné pozici, abychom si dokázali vážit toho dobrého a sami tu látku netrhali. Ovšem to se netýká jen života církve. Nově a jinak se učí děti ve škole. Nově a jinak, podle toho, jak se vyspí onen PES, funguje kostel. Obchody. A tu vidíme, jak takovéto různé záplaty působí na ten normální pěkný koberec, když se záplatuje novou látkou.

Co z toho vyplývá? Ten starý šat, to jsou naše zvyky i zlozvyky a třeba také pohodlnost. A ona záplata, to je Ježíš, evangelium, nový překlad Bible, může to být nový zpěvník, na který čekáme, … Vždycky se něco chystá a my se toho někdy bojíme. Sledujeme to s nedůvěrou. Nevíme, co přinese. Ale dnešní Slovo nám přináší jistotu, abychom se soustředili na tu Boží látku a nikoli abychom měli hrůzu z různých záplat. Proto také nyní můžeme – namísto modlitby – vyznat a připomenout si svou víru slovy apoštolského vyznání víry.

Vyznání víry

Píseň: 409

Ohlášky

Přímluvné modlitby

Modlitba Páně

Slovo na cestu: 2Kor 9:8-10 Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno:
„Rozdělil štědře, chudým dal,
jeho spravedlnost navždy zůstává.“

Požehnání

Píseň: 679