Bohoslužby dne 28. 3., neděle Květná

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Ž 65 B21

Evangelium: Mk 11:1-10 B21

Kázání: Sestry a bratří, v Novém Zákoně nás občas zajímají výroky, přímá řeč, co kdo řekl a co řekl přímo Pán Ježíš, jestli to řekl on nebo jestli se to o něm jen povídá a co na to řekl někdo jiný. A zde, v našem předvelikonočním příběhu, podobně jako na tribunách na fotbale, napadlo mě, se shromažďují různí lidé, podle některých podání i děti a my máme zachováno spoustu vyznání, volání a výkřiků. K té metafoře fotbalu: Každý křičí nebo zpívá něco jiného, má dres nebo jenom šálu, ale všem jde o jedno. O uznání toho svého týmu. Jenom zde přichází jen samotný kapitán.

Tedy Pán Ježíš přijíždí před Velikonocemi do Jeruzaléma. Těch svědectví máme více, různé sbory třeba čtou pašije podle různých evangelií. Pro letošní svátky jsem zvolil evangelium Markovo. Podle tradice byl Marek písař Petrův a zapsal, co si Petr pamatoval.

Podívejme se tedy, co si zapamatoval o Květné neděli: Pán Ježíš přijíždí na oslátku jako dopravním prostředku chudých. A slyšíme, že se shromažďují ty zástupy, které možná pamatovaly jeho kázání, někdo z nich jej možná zažil v synagoze a možná obdivoval jeho Slovo. Možná tam byli i ti, kteří jej z té synagogy vyhnali. Nebo to byli lidé zvědaví. A slyšíme, jak jej oslovují a volají na znamení jeho slávy:

„Hosana!“ „Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“ „Požehnané království našeho otce Davida!“ „Hosana na výsostech!“

Podle našeho čtení z překladu Bible21 ta zvolání jsou jednotlivá, každé má své vlastní uvozovky! To mě nikdy nenapadlo! Je to jedna z možností, původní rukopisy neměly ani mezery mezi slovy ani interpunkční znaménka. Ale dobré je se na to podívat tak, že každý volá něco jiného. Každý volá to své vyznání, tak poslouchejme:

„Hosana!“ – Zachraň nás, spas nás! To si poutníci ani jejich děti nevymysleli, je to citace žalmu 118.

„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“ – tedy očekávaný Mesiáš, Syn člověka aj. A co my? Poznáváme Pána Ježíše?

„Požehnané království našeho otce Davida!“ – odkud se to vzalo? 2Sa 7:12-13 říká prorok Nátan Davidovi: Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Proto je Mesiáš Syn Davidův.

„Hosana na výsostech!“ – hosana jsme vysvětlili; na výsostech, na výšinách – posiluje víru v Boží panování NAD celým světem, v nebesích.

A tak co uděláme my, abychom připravili cestu Pánu Ježíši? Samozřejmě ve slovech vyznání a modliteb, slyšeli jsme různá vyznání, směřovaná ke Kristu jako stejnému cíli. Palmy u nás nerostou, nevím, kdo by si chtěl umazat oblečení, které kladli na cesty; o to však nejde, záleží na tom, jestli jsme připraveni my sami. – Do naší nejistoty nás může povzbudit, že když ale přišel zavřenými dveřmi, přijde i k nám.

Přímluvné modlitby + modlitba Páně.

Slovo na cestu

Požehnání

Postludium