Neděle po vzkříšení – Quasimodogeniti

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání: 1Pt 2:2-4 Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.

Vstupní modlitba

První čtení: 1Kor 15:1-9
Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.

Píseň: Celým srdcem 118 Lid, který chodí v temnotách

Evangelium: Sk 1:3
Svým vyvoleným apoštolům také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
1Kor 15:19
Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!

Kázání: O tom, jak se Pán Ježíš 40 dnů zjevoval. Komu, dá se to prozkoumat?

Pán Ježíš se podle biblických svědectví zjevoval různým lidem individuálně i najednou a můžeme sledovat i různý přínos pro jejich víru. Marek 16:14 třeba říká, že se zjevil jedenácti učedníkům (bez Jidáše) a káral jejich nevěru. Ano, ve strachu se rozprchli. Podle apoštolského svědectví se zjevil napřed Petrovi a pak všem učedníkům. Jiné zprávy mluví o ženách jako prvních svědkyních. Dvěma učedníkům se zjevil na cestě do Emaus. Potom apoštol Pavel sám vydává svědectví o zjevení Páně na jeho cestě do Damašku, kam nesl v podstatě udání na tehdy tajné křesťany. A pak se zjevil dokonce pěti stům bratří najednou. Nevíme, kde se tehdy mohlo sejít tak velké shromáždění a ani později nejsou nikde uvedeni, že by se třeba vědělo o někom jmenovitě, kdo nesl tradici tak velkého shromáždění, které spatřilo Pána.
A je jistě možné, že někomu z nás se zjevil či ještě zjeví Pán Ježíš ve snu a má pro nás tzv. soukromé zjevení. (Tedy do našich životů, na rozdíl od zjevení všeobecného, pro celou církev a celý svět.)

Ovšem co dnes?

Však Boha „nikdo nikdy nespatřil“, to se nám neposmívá nějaký škodolibý ateista, to nám vzkazuje Jan v evangeliu (J 1:18) a asi jako nejdéle žijící svědek Páně i v dopise církvi (1J 4:12). Co my s tím ale uděláme? Znovu se vraťme k tomu, že Pána Boha můžeme spatřit při jeho díle. Jdi k mravenci, lenochu, říká v Přísloví král Šalomoun. Potud knihy jako Medvídek Pú a Knížka Ferdy mravence jsou knihy vysoce duchovní, i když to jejich autoři asi nezamýšleli.

O tom, jakou máme naději a kde je zakotvena a kde ji obvykle kotvíme.

Můžeme, ale také nemusíme prožít zjevení. A i když v různých dobách hledali lidé důkaz Boží v řádu přírody a již citovaný král Šalomoun vyznává: „Nebesa nebes tě neobsahují, nemohou tě pojmout“ (1Kr 8:27). To je také důležité si říci, když máme své představy, dost se jich držíme – a ony se potom nenaplní a my jsme zklamáni. Učedníci se například Pána Ježíše ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ (Sk 1:6) A trvalo to přibližně dalších 1917 let, než byl stát Izrael obnoven. (Nemluvě o tom, že ne všichni křesťané - a ani židé – nespatřují v moderním státě Izrael naplnění Boží vůle, a o tom jindy.)
O celém tomto Božím řádu, o němž jsme mluvili, máme tak také řadu slov od Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, kterému není cizí ani to naše hledání. Třeba Otčenáš, modlitba Páně, je vlastně odpovědí na neustálé lidské hledání a snahu vystihnout, co hledáme.
Spousta debat se tak vedla a vede o důkazech a svědectvích k víře a také o víře bez důkazů. Pro každého z nás má Pán Bůh svou cestu.

Přímluvné modlitby + modlitba Páně. Modleme se za svou cestu víry, aby byla posílen a abychom objevovali Boží znamení i v maličkostech.

Slovo na cestu

Požehnání