2. 5. 2021, bohoslužby neděle Cantate

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání: Ž 98:1

Vstupní modlitba

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

První čtení: Am 4:4-5:20

Píseň: 98 Zpívejte Pánu nové písně

Druhé čtení: Sf 3:14-20

Píseň: Celým srdcem 12 Haleluja, všichni zpívají

Kázání: Sestry a bratří, jsme mezi vzkříšením a nanebevstoupením Páně, Písmo říká, že se zjevoval více než pěti stům bratří najednou (1Kor 15:6), takže spolu i se sestrami určitě spoustu svědků, také i těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho svědky před lidem. (Sk 13:31) A možná bychom rádi věděli, jestli jim něco říkal, co jim přesně říkal, ale zaznamenáno máme jen velké poslání učedníkům: Jděte do celého světa, čiňte mi z lidí učedníky, křtěte, učte.

Prorok Amos nám přináší Slovo o lidech, kteří si dělají, co chtějí, trochu se jim posmívá. Říká: Jen se dopouštějte ještě více nevěrností v Bét-elu (to znamená Dům Boží.)“ A jak má promlouvat k nám? Slyšíme toto Slovo v době, kdy na jednu stranu si klademe otázky, jak dlouho bude trvat, na stranu druhou se dá potichu krást bez povšimnutí a do novin se to nedostane … navíc se chvíli zdálo, že vypravit se na nákup bude detektivní záležitost. Koneckonců to žijeme každý den. A tak prorok Amos upozorňuje na to, že sice stojí náš kostel, kde se shromažďujeme k modlitbám a bohoslužbám, ale měli bychom si dát pozor, abychom (a možná v této době více), abychom nebyli obelstěni hlasy někoho jiného. Prorok jistě souhlasí, abychom přinášeli dary a desátky, to jistě nekritizuje, ovšem abychom přes ty naše různé představy nezapomínali na Pána Boha. Abychom nezapomínali, kvůli komu nosíme dřevo na topení a květiny na stůl Páně. Možná i s vlastními zkušenostmi prorok říká jako Jára Cimrman: Tak tudy ne, přátelé.

Amos totiž připomíná Boží vládu oproti našim představám, že ovládneme přírodu a své okolí. To jistě i s dobrými úmysly, pokud jde o boj s pandemií. Důležité ale je, abychom nezaměnili cíl a prostředek. Abychom neobdivovali dopravní značku namísto toho, abychom si obuli pevné boty a vydali se po Boží cestě. Takže je to sice prorocké varování, ale ten prorok i s námi přemýšlí, co dál. To byl Amos.

A pak právě přichází prorok Sofonjáš, který přináší útěchu a výhled do budoucnosti.

Prorok mluví o sklonění Božím, Hospodin na nás nezapomíná, Hospodin nás zbavil nepřítele a my budeme opět moci žít normálně. Je to prorocký výhled do budoucnosti, ale je to jistota Boží. Ani tahle situace nebude trvat věčně. A zase budeme moci a už skoro můžeme uctívat Pána Boha v plném počtu. Slovo pro Sijón a Izrael, věříme, platí i pro církev. Proto čteme Starý Zákon. A zaznívá to časté slovo Bible: Neboj se! Jednou kdosi spočítal, že se toto povzbuzení nachází v Bibli 365x, na každý den v roce. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! A je jasné, kdo tu k nám mluví. Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Opět velké Slovo naděje: Kdo jsou zarmouceni, možná už beznadějní z celé té situace, slyší Boží Slovo. Kdo jsou odloučeni od slavnosti, protože se z různých důvodů této doby nedostali na bohoslužby. A my jim máme to pozvání znovu vyřizovat, na to nezapomínejme.
Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, to nám zase připomíná, že i když nás spoustu věcí na tomto světě může mrzet a štvát, nemá ještě spravedlnost konečné slovo. A to spravedlnost Boží: Hospodin promlouvá jako pastýř: zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, Hospodin má plán i pro svůj lid, Izrael i církev: dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. – A také: Připravte se na setkání se svým Bohem, říká k tomu Amos. Tedy zní i náš úkol zvát k Božímu Slovu a konat misii má smysl, a to i na místech, kde by se nám lidé třeba smáli a třeba ignorovali, že jdou kolem kostela. Jen občas při cestě na autobus odhodí papírek. Co kdyby se tak jednou zastavili. Oproti našim zajetým pořádkům bychom pak měli všichni společnou možnost slyšet, co proroci dnes říkají, že čas je čas Boží. Jako to objevil i biblický Kazatel, že pod nebem má vše svůj čas a dějí se různé věci, ale Pán Bůh to vše neztrácí ze zřetele. Také nám proroci vzkazují, že tento čas Boží ještě neskončil. I když se občas nestačíme divit, vězme, že opravdu to tu neřídí nikdo jiný. A protože Pán Bůh dál počítá s námi i s tímto světem, pohleďme a objevujme, že cesta Boží ještě neskončila.

Píseň: 551 Tys na mne myslil dřív

Přímluvné modlitby + modlitba Páně.

Přijali jsme dopis ze seniorátu s modlitbami za seniorát, sbory i další potřeby. Můžeme se takto zapisovat jako sbory i jednotlivci na modlitební dny do kalendáře.

Slovo na cestu: Bůh má tři odpovědi: Ano. – Ne. – Počkej.

Požehnání

Píseň: 623 Důvěřuj se v Pána