Neděle Letnic – seslání Ducha Sv.

Preludium

Vstupní Slovo

Píseň: 500

Modlitba: Pane Bože, k tobě přicházíme s očekáváním a je dobře, že jsme uslyšeli tvůj hlas a pocítili touhu slyšet tvé Slovo. Z různých míst, z různých vzdáleností. Buď s námi, prosíme a dej nám tu novou naději tvého Ducha, abychom tak jako apoštolové potom vycházeli do různých stran, do svých domovů, ale také do celého světa. Prosíme, Pane, provázej nás svým Svatým Duchem, abychom zaslechli, co máš pro jednoho každého z nás připraveno.
Na tebe, Pane, s důvěrou čekáme.

1. čtení: Sk 2:1-21

Píseň: 690 Soudce všeho světa, Bože

2. čtení: Jl 3

Chvála: Vzývám tvoje svaté jméno

Kázání: Co se bude dít nového?
Sestry a bratří, může se stát, že už jsme unavení. Že už neočekáváme nic nového. Nebo hledáme třeba různá slova povzbuzení, hledáme různé zdroje, bylo by zajímavé se rozhovořit o tom, jak to funguje vám, co používáte. A ty poslední verše zní jako že kdoví jaká přijde katastrofa – ovšem popisují zatmění Slunce a zatmění Měsíce. A den Hospodinův, Hospodinova spravedlnost, není nic, čeho bychom se měli bát – podobně jako se nebojíme zatmění Slunce a Měsíce (pokud si všimneme). Ba naopak než tento den přijde, máme zvěstovat Pána Ježíše. My jsme totiž často v téže situaci jako ti bibličtí svědkové: I proroci si jistě kladli otázky, zda to všechno má smysl, často i ve vyhnanství a v exilu. Celé to dnešní čtení nám má znít jako posila a ujištění do budoucnosti, to je koneckonců smysl proroctví. Proroctví o tom, že zavládne spravedlnost Hospodinova. Prakticky pro lid Boží, být připraven na den Hospodinův také znamená promlouvat jeho Slovo a zkoumat duchy (to je také biblické Slovo), pokud k nám přicházejí znepokojující zprávy. Zkoumat duchy, zkoumat zdroje, všimnout si, kdo to říká, jestli to není jen takový dnešní kazatel špatných zpráv. A to je cesta, na niž se může vydat každý. Třeba i při přípravě ke křtu, už si všímat těch dobrých znamení kolem sebe.
Jestli totiž nepřítel Boží dnes něco chce, tak - nechce nám vnutit lež. To se pokoušel čtyřicet let. Nyní, a říkám to s plným vědomím, Satan chce, abychom zpochybňovali pravdu: „Co když …? Noviny stejně nepíšou všechno. Co když Evropu skutečně ovládá pan Soros a Ameriku Rotschildové, kteří kromě toho, že jsou židé, jsou také zednáři, stačí se podívat na dolarovou bankovku. Panu Gatesovi nestačí celosvětový monopol na počítače, a tak se pustil do čipování lidí.“ (Konec katastrofického citátu.) – Ani já nevěřím všemu, co se píše v novinách. Ale apoštol Pavel nám říká: Zkoumejte duchy! Pán Ježíš se ptá zlých duchů: Jaké je tvé jméno? Tedy, pro tyto dny výzva a uklidnění zároveň: Když slyšíme něco, co zní příliš katastroficky, příliš nereálně, příliš pohádkově, zkrátka když se nám zdá, že by z toho, s čím se takhle setkáme, bylo lze natočit holywoodský film – podívejme se na to, jestli náhodou to není jenom takový „výkřik do tmy“.

Budeme mluvit novými jazyky
Asi jsme se setkali s tím, že duchovní dary jsou různé, můžeme se různě budovat, podporovat, a první církev měla jedno z charismat mluvení jazyky – které slouží jednak k modlitbě a jedna, a to je možná důležitější, kázání a zvěstování lidem jiného národa a jiného jazyka; také říkají ti posluchači apoštolů: Vždyť jsou ti všichni z Galileje a my je slyšíme mluvit v našich rodných jazycích.
Právě proto, abychom nezapomněli na pravdu Boží, musíme se naučit nově mluvit. Co to znamená? Neznamená to přímo učení cizích jazyků, ale musíme si uvědomit, oc děláme a co říkáme, zvláště v dnešní době. Angličtina má takový kouzelný termín „dirty language“, špinavý jazyk. A my se neudržíme a občas nám něco ujede nejen před televizní obrazovkou, když zrovna vyhrává Sparta, nejen u zpráv, nýbrž i u těch tzv. zaručených informací. A tu ale zde je právě to zlé nebezpečí, abychom pak nebyli zlí k sobě navzájem. Aby nás nerozhádal ten nepřítel Boží, který do pole zasel plevel neporozumění. Uvědomme si, co ty nové jazyky o Letnicích znamenaly: Možnosti ke kázání evangelia, tedy ne špatných zpráv, ale toho, čemu věříme. I když si říkáme, že s tím tady ve Kdyni nic nezmůžeme, zkusme jenom ten nový jazyk, nový způsob. Třeba to objevíme při letošní Noci kostelů. A to platí i pro každého z nás, do osobního života víry. A tak si třeba řekněme, co můžeme využít, jak nově mluvit, uvědomme, že se to týká dobré Boží zprávy. Řekněme si, že si prostě nebudeme kazit náladu.

Budeme prorokovat?
To záleží na tom, co to pro nás znamená proroctví. Jistě se můžeme doplňovat a pomáhat si tím, kdo z nás má moudrost do té konkrétní situace. Spíše než vidění budoucnosti bych to viděl jako to slovo moudrosti a pomoci, kterým se podporujeme navzájem.

S tím proroctvím souvisí také otázka: Budeme mít sny?
To nevíme, musíme upřímně říci. Ale můžeme nad nimi přemýšlet, co nám chtějí sdělit. Jestli se nám o současné situaci „už i zdá“, jak se říká, nebo jestli se nám zdá o něčem, co nás může v životě posunout. To je docela rozdíl. Pokud nás provázejí sny katastrofické, pak se nad nimi můžeme zamyslet ve smyslu, co s tím udělat, jaké zvolit duchovní zbraně, jak by je nazval třeba Petr Chelčický. Duchovní boj, to je to, co nás teď možná čeká, zmiňuje to i apoštol, Ef 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Co se ukáže na nebi?
To se ptá prorok Joel, spoustu dat dokážeme zjistit z astronomických map, ale je otázka, co to pro nás znamená, pokud nepředpovídáme počasí nebo se nechystáme do vesmíru. Určitě není cestou astrologie, ale možná je to taková provokativní otázka pro nás, abychom uměli rozlišit, kde se nám ukazují Boží znamení. – A my jsme četli proroctví, zmiňující místa na mapě Blízkého východu, a tak je namístě otázka:

Koho se to týká a kde všude je Sijón a Jeruzalém?
Sijón a Jeruzalém jako místa zaslíbení Božího jsou jistě nejen ve Svaté zemi, ale i u nás a kolem nás. Možná si vzpomeneme, ne nadarmo husité pojmenovávali místa v krajině a města biblickými názvy – Betlém, Tábor, Sijón, Jeruzalém a podobně – jako místa působení Božího.

Takový Sijón a Jeruzalém ovšem můžeme vytvořit i doma.
Takže se soustřeďme na ta biblická místa. Máme je blízko.

Modlitba: Hospodine, s prorokem Izaiášem říkáme: Zde jsem, pošli mě! Když se neumíme rozhodnout nebo když cítíme tlak. Tlak věcí, které řešíme. Dej nám zažít a pocítit tvé uzdravení. Abychom nalezli tvůj Jeruzalém. Místo pokoje.

Píseň: 379 Stvoř srdce čisté, Bože

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Iz 6:8 Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“

Požehnání

Píseň: 489

Vyslání