Bohoslužby dne 22. 8., 12. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

Modlitba: Pomoz nám, náš Pane, k tvé pomoci přicházíme. O tvou pomoc prosíme. Někdy nevíme, kudy dál. Buď s námi a ukazuj nám cestu, na tebe spoléháme. Amen.

Čtení: Ex 24:1-8 Potom Mojžíšovi (Hospodin) řekl: „Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. Budete se zdálky klanět. K Hospodinu přistoupí jen Mojžíš. Ostatní se přibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzhůru spolu s ním.“ Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: „Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“ Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu býčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: „Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“ Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“

Píseň: Sv 345 Píseň rodiny Boží

Čtení: Lk 24:49 Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

Píseň: 702 Mír na zemi daruj nám

Kázání: Sestry a bratří, v Bibli nacházíme mnohá slova a svědectví, která mohou na první poslech či čtení vypadat protikladně. (Bratr kazatel Alois Boháček z Aše má takových kázání celou řadu.) To je ale třeba si uvědomit, že Bible je kniha života a v životě nás provází i rozpornými situacemi. V tom jsou nám bibličtí svědkové podobní.
Jeden takový příklad tu máme dnes: V Bibli je hodně cestování za Božím úkolem. Takových cest je spoustu ve Starém Zákoně s Božím lidem, v Novém Zákoně jde zase o misijní cesty apoštolů; je tam také někde, aby člověk zůstal věrně na jednom místě? položil jsem si otázku. Máme takové svědectví, kde má člověk Boží úkol pro jedno místo? A zjistíme, co to znamená pro nás.

1. Jsou taková místa?
Jsou všude tam, kde má pro nás Pán Bůh nějaký stálý úkol. V Getsemanské zahradě říká Ježíš učedníkům: Zůstaňte zde a bděte se mnou. A víme, že učedníky přemohla únava. – Nyní, po vzkříšení, jde také o to, věrně setrvat: Pán Ježíš říká učedníkům: Zůstaňte zde (tedy v Jeruzalémě), dokud nebudete naplněni mocí z výsosti. Pak se dozvídáme, že posíleni tím osobním setkáním se vzkříšeným Pánem byli stále v chrámě a chválili Boha. Na jednom stálém místě tedy vzniká místo chval, a to může vzniknout i u nás, při Otevřeném kostele jsme měli i modlitby zde v kostele, i přímo pod křížem; měli jsme chuť k takovému sdílení a setkání i v týdnu. Takto jsme rádi, že se takto scházíme na jednom místě a můžeme zde něco společně dokázat, jak to známe v písni Jana Wericha, ten dělá to a ten zas tohle. Jinde a jiným Hospodin říká: Já jsem ta cesta. – I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vyznává žalmista. A my to smíme zažívat, když každý z nás vytvořil a vytváří kus díla, které není pak jen součástí toho pevného sboru a kostela, ale rovněž svědectvím navenek.

2. Souvisejí nějak spolu ta biblická místa?
Rozhodně souvisejí Božím povoláním. Božím oslovením. A nejen že nás Pán Bůh někam pošle a dál se o nás nestará, ale naopak, že nás provází, proto k nám mluví. Mluví k nám do tohoto času, kdy my čekáme. Jako církev čekáme na druhý příchod Pána Ježíše. Podle našeho dnešního čtení Nového Zákona tak stejně jako církev se zde nyní ocitají učedníci v jistém mezidobí. A my můžeme zkoumat, čím ti Boží svědkové procházeli. Jakým způsobem se setkávali s Božím povoláním. Někteří zpočátku pochybovali, vzpomeňme si na Jonáše, kterému se nechtělo za jeho úkolem do Ninive. Vzpomeňme na Mojžíše, povolal si jej Hospodin pro lid Boží a on následně smlouvá, že není žádný řečník, a tak mu pomáhá Aron. Vzpomeňme na etiopského dvořana. Ve Skutcích o něm čteme, že procházel opuštěnou cestou. Ale posilovala jej víra. Hledejme takové opuštěné cesty. Najdeme na nich lidi, kterým můžeme svědčit. Přijal jsem, že Pán Bůh nám to dává na srdce. Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. (Mt 28:19)

3. Co nám chtějí ta biblická svědectví říct?
Chtějí nás zbavit obav z toho, že by se (v církvi) nic nedělo. Někdy nás svědectví Písma chtějí posílit a ujistit, že máme ještě důležitý úkol. Že jsme pro někoho potřební. Že máme možnost udělat více práce na jednom místě. Že ještě objevíme poklady, o jejichž existenci jsme neměli ani tušení. Pán Ježíš nám říká: Dokud nebudete naplněni mocí z výsosti. Říká to učedníkům, než bude úplně bezpečno, než nastanou Letnice, než pro ně (a pro nás) bude mít novou cestu. Proto když se nám zdá, že stagnujeme, že se kolem nás a v našem duchovním životě nic neděje, tu smíme a máme zůstat na jednom Božím místě: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Zj 3:12. Včera jsme byli na Stánku uctívání v Kanicích, to je takový celý den křesťanských chval a sdílení – a Pán mi dal na srdce Slovo z J 7:37-38; Ježíš zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ Zde je řeč o vodě, o živé vodě. Problém tohoto světa je, že má raději spíše buď colu, nebo pivo. A co můžeme dělat my jako církev? Pořádnou kampaň a reklamu na živou vodu.

4. Na cestu si tedy odneseme:
Zůstat v chrámu pro nás znamená sami být těmi sloupy, živými kameny. Když si vzpomeneme, že ve starozákonní době měl lid Boží nejprve přenosný svatostánek, Pán Bůh si z těch sloupů, tedy nás, staví společenství, kdekoli sejdou se dva neb tři. A když ty sloupy drží zeď jako novou, máme být současně živými kameny (1Pt 2:5).
Ať nám tedy Pán Bůh žehná v našich stavbách i v domě Hospodinově. A když jsme začínali otázkou, jestli nás Pán Bůh spíše někam posílá nebo jestli se máme ptát, kde zůstat v jeho bezpečí – máme vědět, že on nás na všech cestách provází a neopouští – a zároveň se vždy máme kam vrátit, do jeho chrámu, k jeho Slovu. Za to děkujme.

Modlitba: Otče Hospodine, dej nám při našem budování a v našem životě takovou víru, jakou měl Noe při budování archy. Když naše hříchy byly utopeny v křestní vodě a my přijímáme Slovo tvé milosti a za to ti děkujeme. Prosíme, provázej nás. A dej nám dobré Slovo, když budeme zvát do chrámu, k pramenům vod živých. O to pokorně prosíme. Amen.

Píseň: Sv 21 Buď vůle tvá

Ohlášky: V neděli proběhlo vyklízení kanceláře. V pondělí Otevřený kostel na zahradě a večer chval. Jsme rádi, že přes týden jsme za pomoci mnoha dobrovolníků a prací pana Jana Halady získali novou výmalbu kanceláře. Proto také setkání po bohoslužbách bude zde v kostele u stolu, rozhodně se neostýchejte zůstat. – V sobotu probíhal den křesťanských chval v Kanicích. Sborový program v příštím týdnu běží, v pondělí a čtvrtek Otevřený kostel nebo zahrada. Nově ve středu od 17 hodin večer chval, budu tu alespoň já hlídkovat celý večer, kdykoli se zastavte – ke ztišení, k modlitbě, chvále, písním. V neděli bohoslužby a večerní pobožnost.

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: J 14:6 Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Požehnání: Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly. Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas. Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách. Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku. Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost. Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.

Píseň: Sv 261 Pomoz mi, můj Pane

Vyslání