Bohoslužby dne 21. 11., 24. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: Sv 261 Pomoz mi můj Pane
Modlitba: Drahý Pane Bože, tobě jedinému se chceme klanět a tebe jediného uctívat, tebe jediného chválit a tebou jediným se nechat vést. To je naše touha, dej nám k ní prosíme sílu – našim klesajícím kolenům, kolísajícímu hlasu a bojácnému duchu.

Čtení: 1Pa 16:31-34 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: „Hospodin kraluje!“ Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Píseň: Sv 286 Rok za rokem

Čtení: Lk 12:25 Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Píseň: Mou cestu v rukou máš

Kázání: (Milé sestry a milí bratří, dnes budu kázat o Murphyho zákonech.)
Bylo nebylo, psala jedna slečna dopis Ježíškovi: Milý Ježíšku, letos bych si pod stromeček přála tučné konto a štíhlou postavu. A moc tě prosím, nepopleť to jako loni. – Touto anekdotou chci s vámi dnes otevřít ve skutečnosti naléhavé téma: Provázejí nás v životě víry nevysvětlitelné náhody a schválnosti, tzv. Murphyho zákony? A co s nimi?
Co dělat, když věci kolem nefungují, lidé kolem nás přijdou k úspěchu bez velké práce, věci se nenacházejí na místech, kam jsme je odložili, žárovka nedávno vyměněná na nás vesele poblikává a nevím, jestli jste slyšeli o nevidomé spisovatelce, která psala román do sešitu a v polovině jí došla v propisce inkoustová náplň. (Ten román se pak podařilo zachránit prosvícením pomocí nějakého speciálního skeneru.) Odpovídá nám na takové otázky Písmo?

Na toto téma jsem se zaměřil, protože věřím - a chtěl bych to sdílet i s vámi -, že neexistuje nic, co by Pán Bůh neměl pod kontrolou.

Jeden z neomylných Murphyho zákonů o církvi tvrdí: „Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.“ Tak doufám, že nikdo pomalu doma nepečete dodatečnou martinskou husu. Jak je to tedy s Pánem Bohem, řízením světa a oněmi Murphyho zákony?

Už od nedělní školy mi bylo neskutečně líto Mojžíše, který prošel všemi těmi starostmi v Egyptě, diplomacií s faraonem, odchodem až útěkem přes Rudé moře, aby pak Zaslíbenou zemi zahlédl jen z dálky a úkol za něj dokončil až Jozue.

Job se ve své třetí kapitole ptá, jaký má smysl, když Bůh dopřává bědnému světlo (Jb 3:20). Job si klade otázky. Snaží se přijít na to, jaké jsou Boží úmysly. (To je takový dobrý, pozitivní přístup.) A my čteme, že Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval. (Jb 42:10)

Kde je prvopočátek Murphyho zákonů? Však to, čemu člověk dává víru, to se děje. Proto i věštění aj. „fungují“, pokud tomu člověk věří. Asi opravdu nelze rozumět situacím, kdy nás zklame technika spravovaná přitom podle návodu. Proto nám ale dal Hospodin i smysl pro humor. Ten nám pomůže. A pomůže nám si třeba uvědomit, že spousta našich problémů se nedá s Jobem měřit. A pokud přece jen se nám zdá, že si Hospodin vzal jiné noty, pamatujme právě na Joba. O něm je řečeno, že při tom všem, co jej potkalo, se nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. (Jb 1:22) To neznamená, že věřící lidé sebou nechávají orat a vláčet a řeknou si jen, takový je osud. Spoustu Božích svědků se s Bohem hádalo: Abraham, Mojžíš, mnozí žalmisté, i Pán Ježíš se Otce ptá v Getsemanské zahradě na jeho vůli. Jen můžeme dnes poznat, že když se nám dějí věci, které se obvykle označují tzv. Murphyho zákony, že nemáme dát na lidi, kteří nás zrazují od toho věřit Hospodinu či nás pobízejí mu dokonce zlořečit. Jako se to stalo Jobovi od jeho přátel. My jsme četli na biblické hodině epištolu pronásledované církvi a zde se také objevují myšlenky Jobovy: Protivník a ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Autor listu Židům ale také píše o statečných svědcích, kteří zavírali tlamy lvům (Žd 11:34). My to také můžeme dělat třeba tam, kde budeme zavírat ústa a jiné hlásné trouby pomluvám. A když nám někdo škodolibě namaže schody mýdlem – vezměme si hůl jako Mojžíš a pevné boty jako Pavlův voják v listu Efezským. Nakonec – už jsme slyšeli o tom, že Hospodin změnil Jobův úděl. Hospodin také změnil Kristův úděl. A pokud se nám zdá, že nás to ještě čeká, nějaká velká změna nebo jisté vysvobození, čekejme. Jako zpěvák žalmu: Čekej, Izraeli, na Hospodina, u Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. (Ž 130:7) Mějme toto Slovo uvázané na rukou, až nám zase příště praskne žárovka. A pro tyto případy mějme na známých místech baterky nebo svíčky.

Modlitba s vyznáním vin a zvěstováním odpuštění: Hospodine, tyto a další problémy my někdy zapomínáme odevzdávat tobě. Jenže pak je odevzdáváme leckomu jinému. Prosíme, dej nám odvahu. V této odvaze také sami dokážeme odpustit. A tak nyní, když směřujeme i ke stolu Beránkovu, před tebou odevzdáváme, co tíží naše srdce, mysl i jazyk. – Smíme tak také slyšet tvé uzdravující Slovo: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. – Děkujeme ti, Hospodine, za tvé odpočinutí, za tvůj pokoj, který nám dáváš i ve společenství s bližními a ve vzájemném odpuštění. Abychom se proti tobě neprohřešili. Aby to však bylo dokonalé, přišel Pán Ježíš Kristus a za něj ti děkujeme. Amen.

Píseň: Sv 193 Můj Pán všechny svolá

Liturgie sv. večeře Páně

Píseň: 148 Kdo na kolenou klečí

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, onť zajisté všechno spraví. Žalm 37:5.

Požehnání

Píseň: Sv 157 Nejsi sám svůj