Bohoslužby dne 19. 12., 4. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 256

Modlitba:

Čtení: Ef 5:8-9a. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla.

Svátost křtu, děkovná modlitba

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Čtení: Abk 2:1-4 Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.“ Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.

Vyznání vin

Slovo milosti

Píseň: Sv 49 Dítě v chlévě leží

Kázání: Ju 1:1-2.17-21 Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

Kázání: Milé sestry a milí bratří, posílali jste někdy telegram? (Telegram ne, korespondenční lístek jsme se ještě na základní škole učili vyplňovat a znát i rozdíl mezi poštovní poukázkou A, B a C.) Nebo korespondenční lístek? Telegramy ještě nedávno provozovala naše slavná pošta jako nabídku například k oznámení o narození dítěte, až byly telegramy pro nezájem zrušeny.

List Judův je vlastně takový telegram nebo korespondenční lístek psaný rychle, na koleně a obsahuje řadu témat. Jako by apoštol chtěl sdělit církvi co nejvíce důležitých věcí, než bude pozdě. Vykladači se shodují, že to bylo v situaci ohrožení církve bludaři, prostě lidmi, kteří znevažovali vyznání víry, možná haněli konkrétní sbory a snahy křesťanského života. A tu může přijít takové varování, jaké čteme v podobě Judova dopisu. Dnes, o křestní neděli, si můžeme to Slovo vyložit tak, že si nemáme nic dělat z toho, když by se nám pro naše vyznání lidé smáli.

Co znamená to prorocké Slovo „Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet“? Abk 2:1 Podle vykladačů šlo o pozornost k důležitému Božímu sdělení, snad prorockému, které bylo pak zapisováno na tabule v jeruzalémském Chrámě tak, aby si je každý mohl přečíst.

Když jsme tedy zváni k takové pozornosti, podívejme se na to, jaké možnosti máme. Co se nám nabízí, co nám poskytuje život víry:

Číst Boží Slovo. Dnes máme tolik i technických možností, že nelze říci, že bychom si nemohli najít čas.

Slovo současně inspirované konkrétní situací člověka. V biblických slovech a příbězích se jistě najde každý z nás. Však také slyšíme ve vánočním evangeliu, že je to zpráva všemu lidu.

Nasloucháme tomuto slovu jako služebníci Ježíše Krista. Není k tomu potřeba nic víc než vědět, kde najdeme jeho slova a říkat to lidem okolo a dělat to, co říkal.

O milosrdenství, pokoji a lásce – rozumí se křesťanského společenství a mezi lidmi navzájem.

O tom, že soud a jakékoli odsudky nepatří nám lidem, ale Bohu.

S připomenutím, abychom se z příkladů v Písmu poučili.

Přijdou i pomlouvači, na nás se však nezapomnělo a máme zde tento telegram nebo esemesku, abychom věděli, kudy jít.

Apoštol má na srdci naše společné spasení, tedy myslí na celý sbor. A jistě na všechny, jimž je otevřen.

To se týká nás všech, kteří jsme pokřtění a čekáme Pána Ježíše Krista – a máme zvát další lidi. To není jen záležitost adventu, že je to čekání na Vánoce. … Znovu přijde ve slávě … a jeho Království nebude konce, říká vyznání víry. A tu v situacích, nad nimiž kroutíme hlavou a někdy se třeba dovoláváme blanických rytířů, že větší babylon už v zemi české být nemůže, tu se nám nabízí posilovat se ve víře – a zpívat si přitom třeba Mír na zemi daruj nám.

Prorok nám říká, že ten pravý čas přijde. Často čekáme dlouho, když si něco přejeme nebo bychom rádi nějakou změnu, otočili kormidlo, práskli za sebou dveřmi - prodlévá-li, vyčkej, říká prorok. Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás, píše apoštol křesťanům římské říše (Žd 11:40). Čeká na další lidi, kteří mohou poznat Pána Ježíše. Kteří mohou přijít k víře. Proto i ta zvláštní příležitost, že v adventním čase slavíme svátost křtu i večeři Páně, v jednom případě první. Pán Bůh má pro nás připravena mnohá tajemství. To jen my rádi rozbalujeme dárky rychle, balicí papír trháme možná až příliš nedočkavě.

A jako by nám ta poslední věta dnešního čtení nesla důležité poselství: Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Jsme Bohem milovaní. Jemu záleží na našem budoucím životě. Dal nám dar víry. Má pro nás cestu lásky. Máme se na co těšit. Někteří z nás k tomu všemu dnes dostali zvláštní občanský průkaz. Nebo oslavili důležité narozeniny. A tak právě v adventu můžeme zalistovat prvními kapitolami evangelií a prožívat to čekání se všemi předky Pána Ježíše, s Marií, Josefem, Alžbětou i Zachariášem, se Simeonem a Annou i Janem Křtitelem. Radujme se!

Modlitba: Pane Bože, prosíme tě, dej nám porozumět pravému poselství Vánoc, které k nám přicházejí. Ať tvůj Duch může působit a pomáhat zvláště lidem zkroušeným v srdci. Pomoc pak máme v tom, že ty máš slovo pro každého z nás. Tobě chceme naslouchat, tak se staň; amen.

Vyznání víry

Pozdrav pokoje

Píseň: 379

Svátost svaté večeře Páně

Ohlášky

Přímluvy + modlitba Páně: za všechny lidi, aby mohli svátky prožít v klidu, s nadějí, že příští rok bude lepší – za pokoj a mír mezi lidmi

Slovo na cestu

Požehnání

Píseň: Sv 284