Novoroční bohoslužby

Při novoročních bohoslužbách jsme uvedli v užívání nový zpěvník.
Zvukový záznam bohoslužeb se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 4 9 6 Dítě v chlévě leží

Modlitba: Pane Bože, dej nám dnes si připomenout tvou moc a tvou záchranu a to, že při všem našem konání ty jsi moce ndělat zázraky a že se na tebe můžeme ve všem spoléhat, očekávat nové věci i do tohoto nového roku. V tebe vkládáme svou důvěru. Amen.

Čtení: Gn 2:4-9

Píseň: 2 4 4 Pán Bůh je přítomen

Čtení: Ž 118:14

Píseň: 1 4 6 Ó chvalte laskavého Pána

Vyznání vin

Kázání: Př 16:1-9

Píseň: 7 1 8 Můj Bůh je můj štít

Kázání: Kázání z Přísloví. V Písmu máme několik tzv. mudroslovných spisů, jako jsou Žalmy, Přísloví, Kazatel a jiné. Můžeme se s novým rokem podívat na to, co nám zjevují. Krátké věty s dlouhou zkušeností, popisuje knihu Přísloví můj oblíbený komentátor.

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, tedy rozvažovat své myšlenky, pořádat své plány, vyhlížet do budoucna, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. Řídí Hospodin naši řeč? Jistě nám dává moudrost, a pak je tu ta zapeklitá věc zvaná svobodná lidská vůle, o níž se teologové a učenci přeli, zda má navrch. Zda jsme tak nějak řízeni Pánem Bohem, či zda máme svobodné rozhodování. Byly kolem toho mnohé diskuse reformaci nevyjímaje. Martin Luther dokonce napsal latinský spis O nesvobodné vůli.
Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. A zde právě, dokládá Luther, je ten problém, že člověk se sám o sobě cítí svobodný. Můžu si přece dát kolik piv chci, můžu si přidat knedlíky, můžu si užívat, ale pak se stane to, co dokládá Ježíš v podobenství o boháči a stodolách: Bůh oslovuje boháče „blázne“ a ono světské bohatství si tak nemůže užívat, když jej Bůh vzal. Ale novoroční kázání nemá být jen nějakým varováním. Vždyť moudrý Kazatel říká, že není nic lepšího, než aby člověk užil v životě dobrých věcí, jídla a pití nevyjímaje – a konal v životě dobro. Na obojí můžeme v novém roce pamatovat.

Vraťme se k myšlenkám moudrého Šalomouna: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. My možná známe trochu jiný citát: Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, onť zajisté všechno spraví.

Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den. Tím nechce být řečeno, že by Hospodin tvořil zlé lidi, spíše že určil, co může poznat člověk, který se neřídí jeho Zákonem. A to zase znamená, že nemáme na lidi snášet nějaké hrůzy jako vzaté z barokních obrazů, ale třeba společně číst Boží Slovo. Také další verše hovoří o Hospodinu, že jen on má spravedlnost v rukou.

Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého, zaznamenal Šalomoun pro naše mezilidské vztahy a řekněme diplomacii namísto boje.

Šalomoun uvádí mírovou zkušenost, kdy sám moudře spravoval zemi izraelskou. Když lidé poslouchali Hospodina, žili bezpečně.
Ne všechno jistě můžeme ovlivnit. Právě proto Šalomoun zaznamenal v Kazateli, že není nic lepšího než užívat dobrých věcí a konat v životě dobro. Dát si chlebíčky jistě není nic špatného, když za ně vzdáme Bohu chválu, umíme se také rozdělit a zjistíme, že nám pak také lépe chutná. Do nového roku si tedy můžeme popřát dobrou chuť a Bohu díky.

Modlitba:

Vyznání víry

Pozdrav pokoje

Píseň: 6 4 2 Otče náš všemohoucí

Svátost svaté večeře Páně

Ohlášky: Následující setkání ve sboru: 3. 1. Otevřený kostel od 16 h, 6. 1. (čt) tříkrálová bohoslužba v 18 h, 9. 1. v 9 h bohoslužba Slova.

Přímluvy + modlitba Páně:

Slovo na cestu

Požehnání

Píseň: 4 2 2 Dál přece nejdeme sami