Kázání 5. neděle po Zjevení Páně

Kázání 5. neděle po Zjevení Páně
Vstupní Slovo

Píseň: 732 Do tvých starostí (Bohdan Pivoňka, info o autorovi)

Modlitba: Pane Ježíši, děkujeme ti za nový den a k tobě přicházíme s důvěrou, že ty znáš naše životy a my k tobě přicházíme s důvěrou, když ty jsi prvně přišel za námi. Tobě děkujeme za to, že ty nám dáváš pomoc a oporu i tam, kde si toho´třeba nevšímáme, neslyšíme, a tak tebe dnes a teď prosíme, abychom o tobě mohli uslyšet zvěstování Písma, jak jsme také zpívali, abychom do tvých rukou odevzdat své starost.
Na tebe, Pane, ve víře spoléháme, na tebe s důvěrou čekáme. Amen.

Píseň: 275 Přijď, Králi věčný náš

Čtení: Kaz 5:18 Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.

Píseň: 330 Odpusť

Čtení: Ezech 45:12 A šekel bude mít dvacet zrn. Dvacet šekelů a pětadvacet šekelů a patnáct šekelů budete mít na jednu hřivnu.

Píseň: 276 Kdo je mocný jak ty, Hospodine

Kázání: Mt 25:14-30 Ježíš řekl: ››Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a skryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: „Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal.“ Jeho pán mu odpověděl: „Správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána.“ Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: „Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, hle, jiné dvě jsem získal.“ Jeho pán mu odpověděl: „Správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána.“ Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.“ Jeho pán mu odpověděl: „Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.“‹‹

Píseň: 682 To já, ó Pane můj

Kázání: Na začátek malé svědectví: Napsal jsem si v pondělí písničky na bohoslužby a ztratil naději. Bude to někdo poslouchat? A když ano, přijdou příště všichni znovu? Bude dost velká sbírka? Přijdou mezi nás další lidé? A má to vůbec smysl?

Jenže ne náhodou dnešní čtení obsahuje podobenství. Abychom se něco dozvěděli, třeba i o sobě samých.

Hřivna, jako snad všechny starověké peníze a hodnoty, byla váhová jednotka, asi 36 kg stříbra. Tyto jednotky stříbra byly služebníkům svěřeny. Ale bez dalších pokynů. Není jim dopředu nic řečeno.

Občas přispívám do internetové encyklopedie Wikipedie, někdy tam najdu věci úsměvné, které tam přidali vtipníci, někdy se rád vzdělám. Tedy heslo hřivna: Hřivna či marka (zajímavá záměna) je právě váhová jednotka drahých kovů. Ukrajinské platidlo, název kovových nálezů náhrdelníků aj., platidlo převážně slovanských kmenů.

Takže jak s takovými hřivnami nakládat? Jak jsme už četli, obdarovaní ty hřivny dostali, ale nebyly jim předány žádné podrobné pokyny, co s těmi hřivnami mají dělat. A tak každý s nimi naložil po svém, možná podle svých zkušeností. Co pěstujeme dnes? Kam se vejdeme v podobenství my? Co bychom se svými hřivnami udělali? A co jsou naše hřivny? Prvně si musíme říci, že neznáme Boží vůli. V úterý jsme doma viděli dokument o jednom kosovském pravoslavném knězi, který slouží v čistě albánském městě a jedinou nejbližší rodinou křesťanského vyznání je jeho vlastní. A tak objíždí okolní kostely a zde slouží liturgii v každém z nich.

Jak rozdělovat či rozmnožovat to, co jsme vypěstovali, získali? Obchodníci, ti dva služebníci v našem podobenství, se vydávali do rizika. Daleko jiného, než zažívají třeba i v bývalé Jugoslávii. Ani tam už dnes není nebezpečí vojenské. Protivenství je úplně jiného charakteru: V některých kostelech mají před každou bohoslužbou vybitá okna. To jsou velké duchovní výzvy. Jak můžeme s hřivnami nakládat my? Žijme tak, abychom získali za týden každý aspoň dva lidi. To znamená i otevřít ústa a nenechat si evangelium pro sebe. Pán Ježíš posílal učedníky rovněž po dvou. Můžou se ve svědectví doplňovat. A s těmi hřivnami jdeme řekněme na trh světových náboženství nebo rovnou už jen peněžní burzy, protože se vírou zabývá jen málo lidí, nebo s ní alespoň nejdou moc do světa. I když, je pravda, že kdykoli jsme nechali v knihobudce na náměstí misijní kalendáře, do druhého dne byly pryč. (A nejsou vytištěny na cigaretovém papíře.) Problém těch dnešních „směnárníků“ ve světě kolem nás bude tedy někde jinde: stačí jim jejich poklad uložený doma.

Bibličtí svědkové někdy používali zajímavé metody. Někdy velmi názorné. Izaiáš kázal nahý. Samozřejmě to vzbudilo ohlas, takový názorný příklad, že před své posluchače přichází jakoby čistý, jistě je to dost vypovídající znamení - jako čistý, možná odhalený člověk, který nese čisté Boží Slovo. Dost názorný příklad - pokleknu před vámi: Řekněte o Pánu Ježíši každý aspoň dvěma lidem. Kdybychom měli 25% úspěšnost, je nás tu příští neděli o čtvrtinu více a přidáváme židličky. Není to lehké. Jsou lidé, kteří mě dobře znají a raději se mnou půl hodiny vykládají na ulici, i o víře, o životě sboru, ale sotva je pozvu na kafe, zdůrazňuji na kafe, ne do kostela, vzpomenou si, že jim něco hoří doma na plotně. V takových situacích neklesejme na mysli.
Jsme těmi Božími spolupracovníky, pěstiteli, správci drahých kovů a pokladů.

Ještě jedno opakované přirovnání: Hřivny tvoří také ukrajinskou měnu. Neklesejme na mysli, když někdo obsadí část cest a území, kam jsme měli namířeno, a začne tam rozdávat rubly. Tedy nebojme se a jděme s těmi Božími hřivnami dál.

Modlitba: Pane Bože, co máme dělat se svými hřivnami, Pane Bože? A kde je máme rozeznávat mezi tím, co umíme a je nám vlastní a je nám svěřeno, a mezi tím, co nám nejde se naučit a kde nám také pomohou naši bližní? Prosíme o dar rozlišování, abychom, ty hřivny dokázali nalézt a rozpoznat a abychom tě v tomto světě nepřehlédli.
O to pokorně prosíme, amen.

Vyznání víry: píseň 7 4 9 Tvá, Pane Krist, věc to jest

Ohlášky

Přímluvy

Slovo na cestu: Zj 22 "Jistě, přijdu brzo." Amen, přijď tedy, Pane Ježíši.

Požehnání + Jděte, jste posláni.

Píseň: 417 Tvůj mír ať nás dnes provází