Kázání neděle Quinquagesimae – dobře míněné rady

Audionahrávka bohoslužeb je zde.

Předehra: chorální předehra od Friedricha Wilhelma Zachau

Vstupní Slovo

Píseň: 106 Pod ochranou Nejvyššího

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Bože, pod ochranu tvou se dáváme. Prosíme, odpusť nám naše nesmyslné pře a boje. Buď s námi, když hledáme pokoj. Tobě také za tvou vládu a ochranu děkujeme. Na tebe spoléháme. Amen.

Píseň: 757 Mír na Zemi daruj nám

Čtení: Ž 19:10 Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé.

Píseň: 711 Mne zajmi, Pane můj

Čtení: Ž 56:5b-7a. kral. V Boha doufati budu, aniž se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo. Na každý den slova má převracejí, proti mně jsou všecka myšlení jejich ke zlému. Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří, číhajíce na duši mou. Za nešlechetnost-liž zniknou pomsty?

Píseň: 727 Kde jsi, můj přemilý

Kázání: Př 5:2 Dbej na obezřetné rady, poznání ať zachovávají tvé rty.

Píseň: 732 Do tvých starostí – klavír + kytara

Kázání: Dobře míněné rady. Znáte takové? Nebo jste se setkali s takzvanými dobrými radami, které vás zavedly jinam? A nemyslím tím třeba hned ty falešné telefonní společnosti. Mám na mysli takové ty „dobré rady“, které nikomu moc nepomohou. Jedna klasická, která se hodí do dnešní situace na Ukrajině, kdy člověku v problémech řekneme: Musíš být silný! – Tak několik biblických příkladů:

Gn 21:10 Sára řekla Abrahamovi: „Zapuď tu otrokyni i jejího syna! Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem.“ A přesto pak čteme, že Izmael dostal od Hospodina také požehnání, že se stane rovněž otcem velkého národa.

Gn 25:31 Jákob řekl: „Prodej mi dnes své prvorozenství!“ A Ezau na to přistoupil, protože byl mlsný a těšil se na talíř červené čočky.

Gn 27:8-10 „Můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš; on se nají a před smrtí ti požehná.“ A Jákob na matčinu radu přistoupil, protože chtěl získat výhodu prvorozenství.

Mt 16:21–24 Ježíš začal ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Oproti dobrým radám, aby se sám zachránil, nás zve na cestu, na které nebudeme sami. Tedy že pokud prožíváme ne zrovna růžové chvíle, nejsme při tom sami. A následuj mne znamená, že tu cestu už šel před námi.

A co my s takovými „dobrými radami“, které jsme slyšeli? Jak se na ně díváme racionálně a jak se na ně díváme vírou?

Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka – nemá nás taková věta někdy varovat? Nedávno jsme doma v misijním kalendáři četli: My lidé máme obvykle v úmyslu dobré věci. Bůh však s námi zamýšlí ještě lepší věci (Žd – podle Tenneyho: Epištola o lepších věcech). Takže když uvažujeme o dobrých věcech, o dobrých úmyslech, o dobrých cestách, podívejme se na to, abychom jednak někomu nenaletěli a také abychom nepřijali takovou radu, po níž zůstane kolem nás plno nepořádku a obětí. Jistě je důležité mít respekt k bližnímu, společně však máme hledat cestu pravdy.

Jaké jsou to konkrétní příklady? Kde se nacházíme při hledání pravdy? Teď třeba v situaci Krymu. S většinově ruským obyvatelstvem, jenže autonomie jim nestačila. Co dělá ruský medvěd, vidíme teď každý den. A dobře míněné rady třeba o slovanské vzájemnosti, o těch věděl už Karel Havlíček Borovský, že nikam nevedou.

Takže až uslyšíme různé dobré rady, je prospěšné se na chvíli zastavit a přemýšlet. Probrat to s Pánem Bohem. Nemusíme hned na onoho člověka vybafnout: „Jdi mi z cesty, satane“. Lépe je podívat se na něj jako na bližního. Pokud bude chtít přijmout Boží pokoj, můžeme pak přemýšlet společně nad tím, odkud jeho slova pocházejí. Při uvažování nad tímto kázáním, v těchto dnech s novinami v jedné ruce a s vysíláním televize na pozadí, jsme procházeli biblické verše o pravdě. Při pročítání nám otevřela spoustu slov k poznání.

Takto třeba můžeme objevit ještě lepší cestu, jako to chtěli apoštolové v listu Židům.

Modlitba: Pane Bože, i kolem nás se dějí velké věci, na které nedosáhneme. Ukaž nám, prosíme, tu lepší cestu. Na tebe spoléháme. Amen

Píseň: 120 Aj, Pán kraluje

Ohlášky

Přímluvy + modlitba Páně: Prosíme za mír a za sílu pro nás, abychom se stávali činiteli pokoje. – Dej nám, Pane, otevřené oči, kde můžeme dávat, protože je nám dáno se rozdělovat ze svých přebytků. – V tom také prosíme za tvou církev po celém světě, aby se nerozdělovala podle lidských nauk.

Slovo na cestu: Ž 25:5 Dej, abych chodil v tvé pravdě, a vyuč mě; neboť ty si Bůh mého spasení; na tebe očekávám každý den.

Požehnání + Jděte, jste posláni.

Píseň: 420 Bojujte, bojujte dál – klavír + kytara

Postludium: Menuet od augsburského rodáka Leopolda Mozarta

Vyslání: Jděme ve jménu Páně.