Bohoslužby dne 25. 12. ve Kdyni, Hod Boží vánoční

275 Zavítej k nám, Stvořiteli
Da 7:13-14 13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. 14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

Sv 264 Poslal Bůh anděla
Žd 2:1-4 1Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 2v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. 3On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 4a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.

297 Slyš, jaká to libá píseň
Text kázání: Lk 2:8-20 8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 13A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a tak-to chválili Boha: 14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 15Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ 16Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 17Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 18Všichni, kdo to us-lyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. 19Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 20Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Kázání:
Milé sestry a milí bratří,
děláte na Silvestra nějaký ohňostroj? Ne že bych chtěl předbíhat dobu, ale s takovou světelnou show se setkáváme spolu s pastýři v dnešním čtení. Sláva Páně se rozzářila kolem nich a bylo zde množství nebeských zástupů, které chválily Pána Boha. Protože nastává nový čas.
Jenže ten ohňostroj viděli jen ti pastýři, a tak se stávají dalšími posly v řadě, když budeme počítat archanděla Gabriela u Marie a dalšího anděla Hospodinova, který ubezpečuje Josefa, že Maria počala z Ducha Svatého.
Co to pro nás může znamenat: To dnešní evangelium je vícekrát potvrzeno a zvěstováno, a to různými způsoby. Apoštol Pavel říká: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh k otcům skrze proroky, v posledním čase pak promluvil ve svém Synu. A tady všichni ti Boží poslové jsou něčím zvláštní:
Anděl Hospodinův u Josefa ubezpečuje, že se jedná skutečně o zázrak v situaci, kterou chtěl Josef vyřešit podle náboženského zákona, i když evangelista Matouš říká, že byl mužem spravedlivým, a tak chtěl Marii propustit potají.
Archanděl Gabriel zvěstuje Marii zázrak, a Maria přednáší nebo zpívá jakoby žalm, který asi známe (i zhudebněný a zpívaný) jako Magnificat. Chvalozpěv Hospodinu.
Anděl, tentokrát bezejmenný, se zjevuje pastýřům a zvěstuje evangelium, nebo jak říká, velkou radost. K níž se objevuje ten andělský pěvecký sbor – jako by se na nebi najednou odehrával muzikál.
A potom si Pán Bůh použije tyto pastýře, kteří nezůstávají vklidu, ale jdou se podívat do Betléma, co je na tom pravdy, nebo byli prostě zvědaví. A Josefovi a Marii ještě potvrzují, jaké zaslíbení jim bylo řečeno a co přitom viděli.
Co všichni ti svědkové znamenají? Co nám mají říci? Třeba to, abychom nejen o těchto svátcích poslouchali ty maličké, ty nenadálé hosty, všechny ty, kteří nám mohou přinést svědectví a naději třeba jiným způsobem, než na který jsme zvyklí. Mohou to být lidé, od kterých bychom to nečekali. Apoštol píše v listě Židům: S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Ty dnešní texty byly plné andělů, a tu se ten, který vládl a vládne i nad anděly, se najednou stal nižšími než andělé, aby mohl přijít právě tak zvláštním způsobem mezi nás. Bůh se stal nižšími než poslové Boží. A to platí jako zpráva pro různé hosty. Tibetský duchovní vůdce dalajlama řekl: „Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné.“ Vlastně tím jako další posel vystihl evangelium. Tak, jak je naplnili i ti pastýři a pak i mudrci od východu, každý podle svých možnost a třeba každý podle své tradice.
A co nám tedy dnes všichni ti poslové mohou přinést? Právě tím svým svědectvím mohou přinést něco nového, než na co jsme zvyklí, mohou přinést nové světlo do různých našich stereotypů, mohou nám přinést potěšení i důležitou radu, což všechno se může stát dobrým vánočním darem. A do našeho času mohou při-nést radost. Protože tyto dobré věci dávají také naději právě i ve sdílených vánočních darech. Naději, kterou pro lidi v té době příchodu Páně znamenalo světlo. Třeba i pro ty pastýře, o nichž pak čteme, že se vrátili ke svým stádům a na pastviny a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli tak, jak jim to bylo řečeno. A to tehdy byli lidé pod širým nebem odkázáni jen na hvězdy a vlastní světlo (louče, svíce). A tak také nesme to světlo! Máme v něm zaslíbení, o němž čteme: On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. A to bylo zaslíbeno již andělem, který zvěstoval, že Syn Boží bude veliký a bude panovat nad světem svým zvláštním Královstvím. A jak se nám ukazuje? Třeba právě v tom světle nebeském: Vždyť i z toho malého světélka se může stát velký dar. Velké znamení, které někomu posvítí na cestu a ukáže směr.
Amen.
Modleme se: Pane Bože, na všech cestách dnes máme většinou světlo. A tak se možná zapomínáme dívat na hvězdy. Možná zapomínáme žasnout. Prosíme, přijď k nám se svým světlem tak, abychom Tebe uviděli v jiném světle, v jiném spektru, jiným způsobem. Abychom tě nepřehlédli, když k nám přicházíš ve svých maličkých. Amen.

655 Tichá noc
281 Narodil se Kristus Pán