Bohoslužby dne 15. 8., 11. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 189 Hrad přepevný

Modlitba

Čtení: Žd 11:6-7 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.

Píseň: Sv 244 Pána vítej

Čtení: Gn 6:12-22 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm.“ Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Píseň: Sv 100 Stará archa

Kázání: Milé sestry a milí bratří,
protože spravuji stránky náboženského časopisu Dingir, dozvěděl jsem se, že nedávno vyšla kniha japonského fyzika Mičio Kaiku o Albertu Einsteinovi, objevech ve fyzice i vztahu k Bohu, že totiž za všemi našimi objevy a periodickými tabulkami stojí jedna, jak vědec říká, „božská rovnice“. Je tomu tak, nebo není? Každopádně se ukazuje, že i vědci se začínají ptát po základu a smyslu toho, co vědecky zkoumáme. Možná si někteří připomeneme bratra doktora Jiřího Grygara, který také hovoří na téma vědy a víry.
Četli jsme o Noem a jeho spolehnutí se na Boha. Poměrně známý příběh o stavbě archy. Jenže ty zdánlivě notoricky známé příběhy mají zajímavou vlastnost, vždy se z nich dozvíme něco nového.

Noe, jeho jméno znamená „mír a odpočinutí“. Ale moc si v životě neodpočinul, když musel organizovat záchranu před světovou katastrofou. Zachránce z Boží vůle Noe, tesař. Později se ukáže zachránce, tesař, jistý Ježíš.

A tak tu máme světovou potopu a otázky nad tím, jak se má k sobě fyzika světa a Boží panování, nabízí se poměřování činností Božích a lidských – neboť světové události společenské i ekologické někdy vypadají tak nesmyslně jako loď stavěná na suchu.

Zde se nabízí otázka, která zejména z církve bude znít v uších světa mravokárně: Je země zkažená? Ale protože Bůh řekl, že již nedopustí potopu světa, je to příležitost pro nás se zamyslet, chcete-li, o pokání. O cestě dopředu, o cestě, kterou nám Pán Bůh připravil. Kázání o Noem tak nemá být kázáním o přírodních katastrofách ani kázáním o trestu Božím, o něm se zde koneckonců mluví velmi málo; praotec Noe a praotec Henoch jsou jediní dva, o nichž je řečeno, že chodili s Bohem. Tedy jsou to pozitivní příklady. A apoštolská tradice Nového Zákona pak hovoří o Noemově jistotě víry:

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu, píše apoštol. K poznání a vyznání víry ovšem musíme dospět každý sám. Apoštol hovoří o přístupu k Bohu, že není možný bez víry. Ovšem tu je třeba si uvědomit, že sami to nemůžeme u druhých posoudit nebo je soudit, když někdy máme jasnou představu. Musíme si uvědomit, že soudit cestu druhého nemůžeme, my nevíme, jaké má Pán Bůh plány - a máme spoléhat na Boží milost. Všichni pak máme příklad víry: Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.

Epištola Židům, z níž jsme četli, je tak trochu jako maraton, v němž se vystřídá mnoho závodníků, mimochodem je to docela zajímavý výčet: Abel, Henoch, Noe, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, Mojžíšovi rodiče, Mojžíš, Izraelští, nevěstka Rachab před branami Jericha, soudce Gedeon, vojevůdce Barák, Samson, Jefet syn Noeho, král David, Samuel a jiní proroci. A koneckonců do té řady svědků patří i Panna Maria, kterou si dnes připomínají i bratři katolíci. Těmto svědkům je společné jedno: Jistota víry. K níž si ale máme i vzájemně napomáhat. Jako poutníci, svědkové, andělé, to znamená poslové, svědkové křtu a podobně.

Profesor Jaro Křivohlavý, farář a psycholog, náš text o jistotách víry doplnil slovy z knihy Jozue – o rozhodování: „Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili, jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.“ (Joz 24:15 kral.) Sloužit Hospodinu, sloužit na vinici Boží zde ve Kdyni a okolí může znamenat mnoho věcí. Především ale znamená Cestu, kterou je Ježíš. Starý Zákon nám připomíná, že tato cesta, která se bude nazývat cestou svatou, je taková cesta, po níž i kdyby nejhloupější šel, nezbloudí. (Iz 35:8)

Tedy o životě církve se dá říci toto: Nikoho nenutíme. (To ovšem nevylučuje misii.) Máme svobodu rozhodování. Ale každý z nás může říci: Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Modlitba: Pane Bože, my chceme tobě sloužit ve všech našich domech i v tomto domě, kteří postavili naši předkové víry. Prosíme, provázej nás v tom, na tebe spoléháme ve víře. Amen

Píseň: Sv 311 Duha

Liturgie sv. večeře Páně

Ohlášení

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Mk 11:22 Ježíš řekl: Mějte víru Boží.

Požehnání: Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly. Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas. Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách. Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku. Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost. Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.

Píseň: 623 Důvěřuj se v Pána

Vyslání