Kázání neděle po Nanebevstoupení 29. 5.

Vstupní Slovo

Píseň: 706 Důvěřuj se v Pána

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění

Píseň: 46 Blaze nehodnému

Čtení: Gn 17:18-20

Píseň: 757 Mír na Zemi daruj nám

Čtení: Jk 1:19-24

Píseň: 249 Náš Otče a Králi náš = hebrejská píseň Avinu malkeinu

3. neděle po Velikonocích: O dobrém pastýři

Písně: 297, 131, 615, 772, 714, 581, 227
Čtení: 1Sa 3:1.3.7
Čtení: 2J 1:7
Kázání: J 10:1-16
Milé sestry a milí bratří,
dnes se dozvíme něco o Samuelovi. Přivede nás k otázkám nad tím, kdo a jaký je dobrý pastýř. Kdo se jím může stát. Tento dobrý pastýř pak klade otázky i nám. My si jej máme připomínat a přijímat poučení.

Kázání neděle 2. po Velikonocích: O naději velikonoční víry a o dvou svědectvích

Vstupní Slovo

Píseň: 245 Svatá doba, Páně den

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění

Píseň: 703 Kdo Bohu ve všem oddává se

Čtení: Mi 6:8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Píseň: 698 Dobře staví, kdo zná a ví

Kázání neděle 1. po Velikonocích, Quasimodogeniti = Bílá neděle

Vstupní Slovo: Jako novorozené děti touží po mléku, tak si žádejte nefalšované slovo Boží! 1 Pt 2:2a

Píseň: 533 Bůh náš všemohoucí

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Bože, připrav naše smysly pro přijetí tvého Slova, prosíme, očisti nás, abychom tebe mohli přijmout. Amen.

Píseň: 535 Slavné Kristovo vzkříšení

Čtení: Gn 44:18-34

Píseň: 549 Buď tobě sláva

Kázání Velikonoční neděle

Preludium: chorálová předehra Christ ist erstanden

Vstupní Slovo

Píseň: 549 Buď tobě sláva

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Ježíši, dej nám radost, i když se nám zdá, že nemáme dost. Dej víru těm, kteří nežijí v míru. A dopřej lásky, kde jsme spokojeni a nepotřebujeme z víry otázky. Na tebe s důvěrou spoléháme. Amen.

Píseň: 558 Přemohl Ježíš smrti noc

Čtení: Kol 2:13-14

Píseň: 719 Mou cestu v rukou máš

Velký pátek

Předehra

Vstupní Slovo

Píseň: 604 Soudce všeho světa, Bože

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění

Pozdravení pokoje

Píseň: 524 Mocný kříž tvůj, Jezu milý ¨

Čtení: J 2:13-17

Píseň: 510:1-6 Jezu Kriste, štědrý kněže

Čtení: J 18:1-12

Píseň: 510:7-15

Kázání Květné neděle – Palmarum

Vstupní Slovo: Ztišením se sluší tebe chválit, Bože na Sijónu. Plnit tobě sliby, k tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Ž 65:2-3

Píseň: 247 Ve tvém jménu

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění

Píseň: 262 Můj klenote ze všech nejkrásnější

Kázání 5. neděle postní – Iudica

Předehra

Vstupní Slovo: Ž 43:1-2 Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě, proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?

Píseň: 321 Jezu, přispěj ku pomoci

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění:

Píseň: 682 To já, ó Pane můj

Kázání 4. neděle postní – Laetare

Vstupní Slovo: Ž 46

Píseň: Sláva ti patří

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane, vyzbroj nás pro lidi, kteří potřebují tvoji pomoc, ale sami si o ni neřeknou nebo ji i odmítají. Kteří odmítají jen slyšet o tobě a tvé církvi. Zmocni nás s tím pravým slovem. Amen.

Píseň: 688 Bůh je náš hrad = Ž 46

Čtení: J 11:1-26

Píseň: 781 Jednou budem dál

3. neděle postní – Oculi

Vstupní Slovo: Ž 25:15 Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.

Píseň: 33 Žalm 25

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Bože, vyprosti nás z našich sítí, prosíme. Aby se nám nestalo, že pročistíme svůj zrak, ale zamotají se nám nohy. Děkujeme ti, že nám podáváš svou ruku a v ní chléb, ryby i sílu pozvednout se. To je tvá pravá agapé, hostina i láska, a za tu ti děkujeme. Amen.

Píseň: 716 Z tvé ruky, Pane můj

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS