Velký pátek

Předehra

Vstupní Slovo

Píseň: 604 Soudce všeho světa, Bože

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění

Pozdravení pokoje

Píseň: 524 Mocný kříž tvůj, Jezu milý ¨

Čtení: J 2:13-17

Píseň: 510:1-6 Jezu Kriste, štědrý kněže

Čtení: J 18:1-12

Píseň: 510:7-15

Kázání: J 19:17-42

Píseň: 314 Za dar Slova, Bože milý

Kázání: Všichni se rozprchli. Každý měl svých starostí dost. Jako v dnešním podobenství, které farář prožívá každou neděli, kdy to kolem kostela bublá vařením na hostinu, která by přece tu hodinu, co trvají evangelické bohoslužby, počkala. Nepočká. Ani učedníci nepočkali. Ještě nechápete? ptá se Pán Ježíš. - A velice moudrou odpovědí mi pak bylo: Ti lidé to musí cítit vnitřně sami.

Na nás samých je přijít na to, jestli a co chceme prožívat s Pánem Ježíšem.

Starozákonní prorok Izaiáš se dokonce i svlékl donaha, když chtěl, aby jej lidé poslouchali. Já jsem kdysi před vámi při kázání poklekl, abyste o Pánu Ježíši řekli alespoň dvěma lidem. Ale dnes jde o to, abychom nebyli těmi, kteří od kříže utíkají, ale těmi, kteří se stále pohybují kolem Golgoty a zahrady se skalním hrobem. Dnešní příběh z evangelia je pro nás velmi podrobný a zde máme příklady těch, kteří se zajímali o osud Pána Ježíše. Jako jsou Josef z Arimatie a Nikodém. Ježíšovi posluchači, které mimo dvanáct Ježíšových učedníků známe také jménem. Snažili se být Pánu Ježíši nablízku i v posledních chvílích.

Když sledujeme celý velikonoční příběh se zatčením, obviněním, vyslýcháním, Ježíš sám poukazuje na to, že činil a zvěstoval všechno veřejně! Proto říká, že na něj vyšli s holemi jako stráž, přitom kázal mezi nimi v synagoze i jinde. Přesto se tu najde i ta lidská zlá vůle nebo svévole, která tehdy v konkrétní době uzrála až na kříž. Že se to stalo je historicky doloženo i z mimobiblických a historických pramenů.

Pánu Ježíši jistě šlo o Chrám, šlo mu o zachování víry! Proto se zde v evangeliu cituje i 69. žalm o horlivosti pro chrám! I nám by mělo jít o chrám, ale také o zachování toho, co zde slyšíme, ve velikonoční třídenní takřka po hodinách. A stopy biblického příběhu máme i všude kolem nás: Jenom když vyjdeme z kostela, na obou stranách ulice najdeme kříž.

Ještě než dojde ke kříži, slyšíme: Hle, člověk, vydává Pilát Pána Ježíše. Pilát nevidí nic jiného než jako úředník, který dostal na stůl případ nějakého člověka. Tak jistě vidí Pána Ježíše i svět a na nás je, abychom říkali, co tento člověk učinil. Ten člověk zajisté činí mnohá znamení, uznávali i farizeové. Židovští učenci, kteří by byli mohli vědět, že příběh Pána Ježíše je už předpovězen u starozákonních proroků.

Ten člověk byl zajisté Syn Boží, vyznává setník. A tak my všichni se nacházíme na této neustálé cestě mezi pátkem a nedělí, mezi člověkem a Bohem – a občas na té cestě najdeme kříž. Kříž člověka a Boha, kterého strávila horlivost pro chrám. Pro lidi. Pro spravedlnost a lásku. I v dnešním světě to stojí různým lidem za to bojovat proti pravdě i míru. A z dnešního evangelia si odneseme, že je zde na světě jednak čas historický, kdy se Velikonoce udály, ale také časjiný, čas Boží, který nám se mnohými způsoby ukazuje na našich cestách a zde můžeme spatřit různá pro nás důležitá znamení.
Pochopíme?

Modlitba: Pane Bože, dej nám, prosíme, ať se nám dnešní Slovo stane průvodcem na cesty a dává nám tak pevné boty. Pro různé terénní nerovnosti, které jsou na tomto světě všude kolem nás. Pán Ježíš sám řekl, že na tu cestu víry nepotřebujeme dokonce ani rezervní obuv ani velké zavazadlo. Dnes, ve Velký pátek, nám dej, prosíme, poznat, co je pro nás skutečně důležité. Pro každého z nás, jak si nás povoláváš jménem. O to pokorně prosíme, amen.

Vyznání víry

Píseň: 523 Pane, ty jsi hoden chvály

Liturgie sv. večeře Páně: Je důstojné a spravedlivé … - Svatý, svatý – eucharistická modlitba (ať nás svými dary upamatuje na to, že nás Ježíšova oběť obrací k trpícím kolem nás) - ustanovení sv. večeře Páně – Beránku Boží – pozvání (kdo nepřijímá, i pro požehnání) – vysluhování – propuštění

Ohlášky

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Da 2:27-28 Daniel králi Nabúkadnesarovi odpověděl: „Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství.

Požehnání + Jděte, jste posláni.

Píseň: 732 Do tvých starostí

Postludium

Vyslání: Jděme ve jménu Páně.