Kázání 2. neděle postní – Reminiscere

Předehra

Vstupní Slovo: Ž 25:6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Píseň: 719 Mou cestu v rukou máš

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Drahý Pane Bože, prosím tebe, abys nám odpustil vše, co děláme špatně; děkujeme tobě, že smíme vírou přijmout oběť Pána Ježíše Krista v jeho prolité krvi; děkujeme ti za tuto milost a prosíme tě, abys nás učinil lidmi podle tvého srdce, abychom byli tobě milí a jednali v souladu s tvojí vůlí. O to prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, amen.

Kázání 1. neděle postní – Invocavit

Vstupní Slovo

Píseň: 277 Chval Pána svého písní

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Bože, tebe prosíme, abys nám ukázal ten pravý půst pro nás. Abychom na tebe pamatovali skutky těla i ducha. Veď nás, jak to máš připraveno ve svém Království mezi námi. Amen.

Píseň: 252 Čeká mne den

Čtení: Ž 91:15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou.

Kázání neděle Quinquagesimae – dobře míněné rady

Audionahrávka bohoslužeb je zde.

Předehra: chorální předehra od Friedricha Wilhelma Zachau

Vstupní Slovo

Píseň: 106 Pod ochranou Nejvyššího

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění: Pane Bože, pod ochranu tvou se dáváme. Prosíme, odpusť nám naše nesmyslné pře a boje. Buď s námi, když hledáme pokoj. Tobě také za tvou vládu a ochranu děkujeme. Na tebe spoléháme. Amen.

Píseň: 757 Mír na Zemi daruj nám

Poselství církve lidem v "první linii"

... si přečtěte zde.

Kázání neděle Septuagesimae – o víře

Vstupní Slovo

Píseň: 393 Od věků Bůh

Modlitba s vyznáním vin a prosbou o odpuštění

Píseň: 252 Čeká mne den

Čtení: Gn 15:6-7 Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“

Píseň: 192 Chvalte Nejmocnějšího

Kázání 6. neděle po Zjevení Páně

Vstupní Slovo

Píseň: 247 Ve tvém jménu

Modlitba: Pane Bože, je dobře, že se s tebou můžeme setkávat, s tebou začínat den - a jak vyznává žalmista, den ve tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc. Tebe prosíme, dej nám tě potkat v radostné písni i ve slově naděje. K tobě, Pane, přicházíme, na tebe s důvěrou čekáme, u tebe nalézáme odpočinutí. Halejuhah. Tobě, Pane, chvála. Amen.

Píseň: 635 Ranní modlitba Broučků

Čtení: Ž 138

Píseň: 772 Kristus má v rukou celý svět

Kázání 5. neděle po Zjevení Páně

Kázání 5. neděle po Zjevení Páně
Vstupní Slovo

Píseň: 732 Do tvých starostí (Bohdan Pivoňka, info o autorovi)

4. neděle po Zjevení Páně

Vstupní Slovo

Píseň: 172 Vzdejte Pánu slávu, čest

Modlitba: Pane Bože, my jsme slyšeli ze slov písně, ale také víme ze svého života i okolního svědectví, co konáš mezi námi a že nás si povoláváš, abychom se zastavili i v průběhu týdne, abychom tobě za to poděkovali a posíláš nás, abychom byli svědky i dalěím lidem. Prosíme, buď s námi a dej nám dobrou naději, dej nám neklesat na duchu a vyzbroj naše ústa a naše smysly, abychom ti byli dobrými a také vytrvalými svědky. O to, Pane, s důvěrou prosíme a na tebe čekáme, amen.

Píseň: 244 Pán Bůh je přítomen

Bohoslužby 3. neděle po Zjevení

Vstupní Slovo

Píseň: 1 0 6 Pod ochranou Nejvyššího

Modlitba: Pane, můj příteli! Ty znáš zápasy, které musíme podstoupit, abychom se snažili být čistí a dobří před tebou. A s tvou pomocí bychom chtěli zvládat různý, různě členitý terén svého života, svého týdne s obratností, ale také s odvahou jako horolezec, který hledá bezpečné body na své cestě a varuje se nebezpečí. A tak když upadnu, Pane, dej mi sílu vstát a vrátit se na cestu k tobě, stát se člověkem podle tvého obrazu. Abychom mohli být druhému bližním. Tak se staň. Amen.

Bohoslužby II. neděle po Zjevení Páně dne 16. 1.

Nahrávka kázání se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 1 0 6 Pod ochranou Nejvyššího

Modlitba: zpěvník 6 1 7, str. 808

Čtení: Gn 4:1-16

Píseň: 6 4 1 Nevím, Pane, co ti dát

Čtení: Mt 6:1-4

Vyznání vin

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS